This page is also available in: enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese (Simplified))

Apakah Sebuah Syarikat Malaysia?

What is a Malaysia Company?

Di Malaysia, terdapat tiga jenis entiti perniagaan yang biasa sekiranya anda ingin mendaftar sebuah syarikat; terdiri daripada Pemilikan Tunggal (iaitu Syarikat atau Perniagaan), Perkongsian (seperti contoh Evelyn dan Rakan-Rakan), ataupun Sendirian Berhad (juga dikenali sebagai Sdn Bhd atau Private Limited). Jenis perniagaan Pemilikan Tunggal dan Perkongsian, bagaimanapun, adalah merupakan opsyen perniagaan popular di kalangan para usahawan kerana ianya mudah dibentuk dan harganya berpatutan.

 

Definisi sebuah syarikat Malaysia

Syarikat sendirian berhad, pada masa yang sama, juga adalah opsyen yang menjadi pilihan sekiranya anda mahu menubuhkan syarikat yang terdiri daripada entiti berasingan (iaitu sebuah syarikat yang mempunyai aset, menanggung hutang, memasuki perjanjian serta melakukan tindakan menyaman atau disaman di atas namanya sendiri).

Menurut Akta Syarikat, syarikat sendirian berhad adalah ditakrif sebagai:

 • Sebuah syarikat yang diperbadankan sebagai syarikat persendirian menurut seksyen 15;
 • Mana-mana syarikat yang diperbadankan sebagai syarikat swasta menurut seksyen 26 (1);
 • Mana-mana syarikat yang merupakan syarikat persendirian di bawah undang-undang bertulis yang dimansuhkan (sebelum permulaan Akta Syarikat)

Di bawah Akta Syarikat 2016, sebuah syarikat swasta mesti memenuhi ciri-ciri berikut:

 • Sebuah syarikat terhad oleh saham (s42 (1))
 • Jumlah pemegang saham maksimumnya adalah 50 (s42 (1))
 • Terdapat sekatan pemindahan sahamnya (s42 (2))
 • Ia tidak boleh menawarkan saham atau debentur kepada orang awam (s43 (1)).
 • Tiada peruntukan saham atau debentur dengan tujuan menawarkan kepada orang ramai (s43 (1)).
 • Ia tidak dibenarkan menjemput orang ramai untuk mendeposit wang dengan syarikat itu (s43 (1)).

 

Maklumat Umum

1. Entiti Undang-Undang

 • Ia adalah entiti undang-undang yang berasingan dan berbeza daripada para pemegang saham dan pengarahnya.
 • Ia adalah entiti yang boleh dikenakan cukai dengan haknya sendiri

2. Bahasa

 • Bahasa Utama: Bahasa Melayu
 • Bahasa Kedua: Bahasa Inggeris, Bahasa Cina

3. Pihak Berwajib

 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM)
  • Sebuah badan berkanun di Malaysia yang mentadbir dan mengawal selia syarikat dan perniagaan.
  • Ia merupakan pihak berkuasa utama di Malaysia untuk memperbaiki tadbir urus korporat.
  • SSM dibentuk kerana penggabungan antara Pendaftar Syarikat (“ROC”) dan Pendaftar Perniagaan (“ROB”) di Malaysia dan mula beroperasi pada 16 April 2002.
  • SSM adalah agensi untuk memperbadan syarikat-syarikat dan mendaftarkan perniagaan.
  • Ia menyediakan maklumat syarikat dan perniagaan kepada orang ramai.
  • Ia memastikan pematuhan pendaftaran perniagaan dan perundangan korporat di Malaysia.
  • Perundangan di bawah bidang kuasa SSM (pentadbiran dan penguatkuasaan):
   • Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
   • Akta Syarikat 2016 (Akta 777)
   • Akta Skim Faedah 2016 (Akta 778)
   • Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197)
   • Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
   • Akta Syarikat Amanah 1949 (Akta 100)
   • Akta Dana (Larangan) Kootu 1971 (Akta 28)
   • Peraturan Syarikat 2017
   • Peraturan Skim Faedah 2017
   • Peraturan Pendaftaran Perniagaan 1957
   • Peraturan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Perlesenan Setiausaha) 2017
   • Peraturan Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (“LHDNM”)
  • Lembaga berkanun di bawah Kementerian Kewangan Malaysia.
  • Salah satu agensi pengumpulan hasil utama Kementerian Kewangan di Malaysia.
  • Ia ditubuhkan selaras dengan Akta Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995.
  • LHDNM bertanggungjawab terhadap pentadbiran cukai langsung di bawah Akta berikut:
   • Akta Cukai Pendapatan 1967,
   • Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967,
   • Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976,
   • Akta Promosi Pelaburan 1986,
   • Akta Setem 1949,
   • Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990.

 

Ahli-AhliWhat is a Malaysia Company?

1. Para Pengarah

 • Keperluan mandatori untuk setiap syarikat mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah (mestilah warga Malaysia atau Penduduk Tetap di Malaysia).
 • Had umur minimum: 18 tahun
 • Tidak boleh seseorang yang diisytiharkan muflis atau disabitkan kesalahan jenayah sebelum ini.
 • Tidak pernah dipenjarakan kerana apa-apa kesalahan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 2016 dalam masa 5 tahun sebelum pelantikannya

2. Pemegang Saham

 • Semua syarikat mesti mempunyai secara minimum satu pemegang saham dan maksimum 50 pemegang saham.
 • Pemegang saham boleh dilantik sebagai Pengarah Syarikat atau sebaliknya.
 • Secara umum, pemegang saham tidak bertanggungjawab terhadap hutang syarikat.

3. Setiausaha Syarikat

 • Setiap syarikat diberi mandat untuk melantik satu setiausaha syarikat..
 • Mesti menetap di Malaysia.
 • Setiausaha syarikat mestilah warganegara atau pemastautin tetap di Malaysia.
 • Mesti sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan seorang yang tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam syarikat.
 • Mesti menjadi ahli badan seperti yang ditetapkan dalam Jadual Keempat Akta Syarikat 2016 atau orang yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Tidak boleh diisytiharkan muflis
 • Tidak boleh disabitkan, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, bagi apa-apa kesalahan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 2016

 

Nama Syarikat

Menurut Akta Syarikat, syarikat mesti mendapatkan kelulusan dari Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna atau Pendaftar Syarikat sebelum pendaftaran nama syarikat baharunya atau perubahan namanya didaftarkan.
a) Panduan SSM Berhubung Nama Syarikat
SSM telah menerbitkan Panduan Lengkap berhubung pemilihan nama syarikat supaya orang ramai boleh mendapatkan rujukan ketika memutuskan nama syarikat mereka.

b) Carian Nama Syarikat dengan menggunakan SSM Online

 • Kunjungi laman sesawang: ssm-einfo.my
 • Klik pada ikon “Daftar” untuk pengguna baru / Klik pada ikon “Masuk” untuk pengguna yang sedia ada
 • Isi borang “e-Pendaftaran” dan hantarkan
 • Setelah login / pendaftaran berjaya, anda boleh memulakan proses carian nama anda.

c) Tempahan Nama

 • Setiap pemohon perlu melengkapkan maklumat untuk nama syarikat dalam talian
 • Yuran: RM50 untuk setiap nama yang digunakan (nota: proses pemerbadanan syarikat adalah proses yang berasingan).
 • Nama yang diluluskan akan dikhaskan selama 30 hari atau tarikh yang lebih lama sebagaimana yang dibenarkan oleh Pendaftar (tidak lebih daripada 180 hari) dari tarikh kelulusan.

 

What is a Malaysia Company?Alamat pejabat berdaftar

 • Setiap syarikat mesti mempunyai pejabat berdaftar di Malaysia dalam masa 14 hari selepas tarikh pemerbadanannya, atau hari di mana ia memulakan perniagaannya (yang mana lebih awal).
 • Sila ambil perhatian bahawa pejabat berdaftar bukanlah pejabat perniagaan. Pejabat perniagaan adalah tempat di mana aktiviti perniagaan dijalankan.
 • Semua rekod, daftar, buku minit, dan meterai biasa hendaklah disimpan di pejabat berdaftar.

 

Modal Berbayar

Syarikat mesti mempunyai sekurang-kurangnya RM1 dalam modal berbayar untuk pemerbadanan syarikat.

Proses Pemerbadanan dan Dokumen Diperlukan
1. Dokumen/Maklumat Mustahak

 • Butir-butir pengarah
 • Butir-butir pemegang saham
 • Aktiviti perniagaan syarikat
 • Struktur saham
 • Alamat pejabat berdaftar
 • Perlembagaan

2. Perlembagaan

 • Perlembagaan menggantikan Memorandum dan Artikel Persatuan terdahulu. Ia adalah pilihan dengan kelulusan para pemegang saham.
 • Bagi semua syarikat yang telah diperbadankan sebelum Januari 2017, Memorandum dan Artikel Persatuan syarikat-syarikat kekal sah melainkan jika diputuskan oleh syarikat-syarikat tersebut.

3. Proses Pemerbadanan

 • Step 1: Permohonan Tempahan Nama Syarikat
  • Permohonan Tempahan Nama perlu dikemukakan kepada SSM untuk kelulusan nama syarikat baharu.
  • Nama yang diluluskan akan dikhaskan selama 30 hari dari tarikh penyerahan permohonan selepas pembayaran yuran.
 • Langkah 2: Mendaftar syarikat dengan SSM
  • Di bawah Akta Syarikat yang baru 2016, borang elektronik diperkenalkan untuk dokumen pelaporan pemerbadanan.
  • Borang elektronik yang baru boleh diakses menerusi portal MyCoID dalam talian di mana borang tersebut telah menggantikan pelbagai borang yang sebelum ini diperlukan untuk pemerbadanan (iaitu Borang 6, Borang 48A dan M & A di bawah Akta Syarikat 1965).
 • Langkah 3: Notis Pendaftaran dan Sijil Pemerbadanan
  • Penerbitan Notis Pendaftaran akan dilakukan melalui e-mel oleh SSM dalam masa 1-3 hari bekerja. Ia adalah notis untuk menunjukkan bahawa sebuah syarikat baharu telah berjaya diperbadan dengan SSM.
  • Tidak akan ada pengeluaran “sijil pemerbadanan” melainkan jika ini dipohon secara berasingan dan apabila dibayar bayaran yang ditetapkan.

4. Yuran Pendaftaran

 • • Yuran Permohonan Nama: RM50
 • • Yuran Pendaftaran: RM 1,000

5. Selepas Proses Pemerbadanan
a) Pendaftaran dengan Pelbagai Agensi di Malaysia
Pengarah syarikat perlu mendaftar dengan agensi berkaitan di Malaysia selepas syarikat:

 • Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM): Wajib jika perolehan kena cukai tahunan melebihi ambang RM500,000
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)
 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP atau EPF) & Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO):Wajib ketika pekerja pertama diambil bekerja

b) Akaun Bank Korporat
Selepas diperbadankan, syarikat boleh membuka akaun korporat di mana-mana bank tempatan di Malaysia atau bank asing di Malaysia.  

Dokumen diperlukan:

 • Sijil Pemerbadanan atau Notis Pemerbadanan;
 • Borang berkanun lain (misalnya perlembagaan, jika ada); dan
 • Resolusi Lembaga untuk membuka akaun perbankan dan perkhidmatan perbankan internet.

 

What is a Malaysia Company?Keperluan Pematuhan

1. Menentukan Tahun Fiskal

 • Setiap syarikat Malaysia mestilah menentukan penamat tahun kewangannya (“Financial Year End”), yang tidak semestinya jatuh pada 31 haribulan Disember.
 • Ia adalah keperluan mandatori bahawa setiap syarikat mesti menyediakan penyata kewangannya. Penyata kewangan itu harus diaudit oleh juruaudit yang diluluskan di Malaysia dalam tempoh lapan belas bulan dari tarikh penubuhannya (dan pada tahun-tahun berikutnya – dalam masa enam bulan dari akhir tahun kewangannya).
 • Syarikat mesti membuat penyata kewangan dengan SSM dalam tempoh 30 hari dari tarikh peredaran laporan dan laporan kewangan.

2. Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”)
Hanya syarikat awam terhad yang diperlukan untuk mengadakan AGM sementara syarikat-syarikat terhad swasta (sendirian berhad) dikecualikan daripada keperluan ini.

3. Pulangan Tahunan (“Annual Return”)

 • Seorang warganegara Malaysia diwajibkan menyerahkan AR dalam masa 30 hari dari ulang tahun tarikh penubuhannya.
 • Pulangan Tahunan ini memerlukan maklumat syarikat termasuk alamat pejabat berdaftar, sifat perniagaannya, butir-butir hutang, pengarah syarikat dan setiausaha, juruaudit dan senarai ahli-ahlinya.

4. Pemfailan Cukai
Pemfailan cukai syarikat hendaklah dilakukan kepada LHDN dalam tempoh tujuh bulan dari akhir tahun kewangan.

 

Penutupan Perniagaan

1. Pembatalan

 • Sebuah syarikat boleh memohon kepada SSM untuk membatalkan syarikat itu.
 • Keperluan/Syarat:
  • Syarikat itu belum memulakan sebarang perniagaan sejak penubuhannya.
  • Syarikat tersebut tidak mempunyai sebarang aktiviti perniagaan.
  • Syarikat tidak mempunyai niat untuk memulakan atau menjalankan sebarang perniagaan.
  • Syarikat tersebut tidak mempunyai sebarang aset atau liabiliti tertunggak (tidak perlu ada penyertaan pada pendaftar caj).
  • Syarikat itu tidak mempunyai penalti yang belum dijelaskan di bawah Akta Syarikat.
  • Syarikat itu tidak mempunyai liabiliti cukai.
  • Syarikat tersebut bebas daripada hutang dengan mana-mana jabatan atau agensi kerajaan Malaysia.
  • Syarikat itu belum membuat sebarang dividen kepada para pemegang saham.
  • Maklumat syarikat terkini.
  • Syarikat itu bebas daripada sebarang prosiding undang-undang masuk atau keluar dari Malaysia.
  • Syarikat tersebut tidak boleh menjadi syarikat induk atau anak syarikat kepada syarikat lain.
  • Syarikat tersebut bukan syarikat penjami

2. Penggulungan (Pembubaran Ahli)

 • Opsyen ini melibatkan penjualan aset syarikat, membayar liabiliti serta mengagihkan baki kepada para pemegang saham.
 • Sebuah syarikat boleh memilih untuk membuat keputusan secara sukarela atau wajib.
 • Penggulungan sukarela dilakukan atas dasar perjanjian bersama para pemegang saham dan para pemegang saham.
 • Penggulungan wajib adalah di mana hayat sebuah syarikat diakhiri kerana ia gagal menunaikan kewajipannya.