This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Soal Jawab Perkongsian Liabiliti Terhad PLT di Malaysia

Halaman ini menyediakan senarai soalan paling kerap ditanya oleh pelanggan kami berhubung Penubuhan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) di Malaysia. Sekiranya anda tidak dapat menemui jawapan untuk soalan anda di sini, sila melalui telefon atau emel kami hari ini di info@3ecpa.com.my dan dapatkan jawapan anda dalam tempoh 24 jam. Sila klik Memulakan Perkongsian Liabiliti Terhad di Malaysia untuk maklumat lanjut.

Q1: Mengapa PLT di Malaysia?

A1:

 • Untuk menyediakan komuniti perniagaan dengan kaedah perniagaan alternatif sebagai melengkapi pilihan tradisional syarikat perseorangan, perkongsian dan syarikat (tempatan dan asing)
 • Untuk memberikan akses kepada status liabiliti terhad bagi perniagaan jenis perkongsian
 • Lebih banyak kaedah perniagaan yang berpatutan

Q2: Apakah status undang-undang PLT?

A2: PLT adalah entiti yang berasingan dengan status undang-undang badan korporat.

Q3: Mengapa seseorang memilih untuk mendaftar PLT berbanding mendaftar perniagaan atau memperbadankan syarikat?

A3: PLT menyediakan kelonggaran aturan organisasi melalui perjanjian perkongsian, manakala sebuah syarikat adalah tertakluk kepada keperluan pematuhan yang lebih ketat. Sebaliknya, PLT menyediakan status liabiliti terhad berbanding mendaftar perniagaan yang mendedahkan pemilik kepada liabiliti tidak terhad.

Q4: Adakah terdapat apa-apa sekatan tentang jenis perniagaan yang boleh menggunakan PLT sebagai kaedah perniagaan?

A4: Tidak. Ia adalah untuk semua jenis perniagaan yang sah dengan tujuan untuk membuat keuntungan.

Q5: Bolehkah pertubuhan amal didaftar sebagai PLT?

A5: Tidak. PLT hanya bertujuan untuk perniagaan dengan objektif untuk membuat keuntungan.

Q6: Bolehkah pendaftaran PLT ditolak atau dinafi pendaftarannya? Jika ya, atas dasar apa?

A6: Ya. Atas alasan yang Pendaftar berpuas hati bahawa:

 • pendaftaran PLT akan bertentangan dengan keselamatan atau kepentingan negara; atau
 • perniagaan yang dicadangkan mungkin digunakan untuk:
 • tujuan kebajikan;
 • tujuan yang menyalahi undang-undang; atau
 • tujuan memudaratkan keamanan, kebajikan atau ketenteraman awam atau moral di Malaysia.

Q7: Adakah terdapat had kepada bilangan rakan kongsi?

A7: Sekurang-kurangnya 2 rakan kongsi diperlukan dan tiada had maksimum.

Q8: Siapa yang boleh menjadi rakan kongsi dalam PLT?

A8: Individu (orang berkecuali) atau badan korporat atau gabungan kedua-duanya.

Q9: Adakah terdapat keperluan untuk perjanjian perkongsian?

A9: Ya. Bagaimanapun, jika tiada persetujuan mengenai mana-mana perkara yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta PLT 2012, peruntukan dalam Jadual Kedua yang berkaitan dengan perkara itu adalah terpakai.

Q10: Bolehkah dua syarikat membentuk PLT?

A10: Ya. Ia merupakan bentuk usahasama yang paling popular.

Q11: Adakah terdapat keperluan untuk sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi yang memiliki tempat kediaman utama atau hanya menetap di Malaysia?

A11: Tidak. Keperluan bahawa seorang rakan kongsi selalunya tinggal di Malaysia hanya berlaku apabila rakan kongsi juga bertindak sebagai Pegawai Pematuhan PLT.

Q12: Adakah rakan kongsi dipertanggungjawabkan secara peribadi untuk hutang yang ditanggung PLT?

A12: Tidak. PLT yang akan bertanggungjawab. Bagaimanapun, seorang rakan kongsi akan secara bersama dan berasingan bertanggungjawab atas perbuatan salahnya atau ketiadaannya semasa menjalankan urusniaga PLT. Walau bagaimanapun, PLT tidak terikat dengan apa yang dilakukan oleh rakan kongsi dalam urusannya dengan individu terbabit jika:

 • rakan kongsi itu bertindak tanpa kebenaran; atau
 • pihak yang berurusan dengan rakan kongsi tahu bahawa rakan kongsi itu bertindak tanpa kebenaran atau tidak tahu bahawa dia adalah rakan kongsi PLT.

Q13: Apakah syarat untuk seseorang dilantik sebagai pegawai pematuhan PLT?

A13: Pegawai Pematuhan perlu samada dari kalangan rakan kongsi PLT atau seorang yang bertauliah sebagai Setiausaha di bawah Akta Syarikat 1965 yang:

 • merupakan warganegara atau penduduk tetap Malaysia; dan
 • kerap bermastautin di Malaysia.

Q14: Apakah tanggungjawab dan liabiliti pegawai pematuhan?

A14: Tanggungjawab utama pegawai pematuhan adalah:

 • mendaftarkan sebarang perubahan dalam butir-butir pendaftaran PLT;
 • menyimpan dan mengekalkan daftar dan rekod PLT; dan
 • memastikan penerbitan nama PLT mengikut peruntukan Akta.

Seorang pegawai pematuhan secara peribadi bertanggungjawab terhadap semua penalti termasuk penalti pentadbiran yang dikenakan ke atas PLT kerana tidak mematuhi syarat di atas melainkan jika dia dapat membuktikan bahawa dia tidak boleh dipertanggungjawabkan.

Q16: Jika PLT mempunyai dua (2) rakan kongsi dan salah satunya menarik diri sebagai rakan kongsi untuk apa-apa sebab, adakah diperlukan untuk melantik seorang rakan kongsi lain? Adakah terdapat kerangka waktu untuk berbuat demikian?

A16: Ya. Pasangan yang tinggal dikehendaki melantik seorang rakan kongsi lain dalam tempoh enam bulan atau tempoh yang lebih lama yang mungkin ditentukan oleh Pendaftar (yang tidak boleh melebihi satu tahun) berikutan permohonan untuk lanjutan masa yang dibuat rakan kongsi yang tinggal itu.

Q17: Bolehkah rakan kongsi yang diisytiharkan bankrap terus bertindak sebagai rakan kongsi?

A17: Ya, pasangan yang dinyatakan bankrap boleh teruskan untuk menjadi rakan kongsi PLT. Walau bagaimanapun, dia dilarang mengambil bahagian dalam pengurusan PLT melainkan dia telah memperoleh cuti daripada:

 • Ketua Pengarah Insolvensi (DGI); atau
 • mahkamah memperuntukkan bahawa notis niat untuk memohon cuti disampaikan pada DGI dan DGI didengar atas permohonan itu.

Q18: Bolehkah satu kaedah perniagaan yang sedia ada seperti syarikat atau syarikat perkongsian diubah menjadi PLT?

A18: Ya. Dalam kes sebuah syarikat, hanya sebuah syarikat swasta yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dibenarkan. Dalam hal perkongsian, hanya firma yang didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau mana-mana syarikat yang menjalankan amalan profesional dibenarkan.

Q19: Apa yang akan menjadi kedudukan sebuah syarikat swasta / perkongsian konvensional yang bertukar kepada PLT?

A19: Selepas penukaran, status syarikat persendirian / perkongsian konvensional disifatkan telah dibubarkan.

Q20: Bolehkah pemilikan tunggal ditukar kepada PLT?

A20: Pemilikan tunggal tidak boleh ditukar menjadi PLT kerana hanya mempunyai seorang ahli . Pemilik tunggal mesti mencari sekurang-kurangnya satu orang lagi untuk menjadi rakan kongsi sebelum dia dapat mendaftarkan PLT.

Q21: Adakah terdapat keperluan untuk PLT yang diubah untuk memberitahu penukaran kepada mana-mana pihak yang PLT berurusan sebelum penukaran?

A21: PLT yang ditukar dikehendaki untuk memastikan tempoh dua belas bulan bermula empat belas (14) hari selepas tarikh pendaftaran untuk menyatakan yang berikut dalam setiap invois atau surat-menyurat:

 • suatu pernyataan bahawa ia telah, dari tarikh pendaftaran, ditukar daripada perkongsian konvensional atau syarikat persendirian, bergantung mana-mana yang berkenaan, kepada perkongsian liabiliti terhad; dan
 • nama dan nombor pendaftaran, jika berkenaan, bagi perkongsian konvensional atau syarikat persendirian yang mana ia telah ditukarkan.

Q22: Bolehkah PLT ditukar semula ke syarikat persendirian?

A22: Tidak. PLT perlu bubar secara sukarela dahulu dan kemudiannya diperbadan sebagai syarikat baharu.

Q23: Adakah ianya tidak adil kepada pemberi hutang kerana perkongsian semasa boleh mengelakkan liabiliti dengan hanya menukar kepada PLT. Apa rasional dan langkah menanganinya?

A23: Di bawah Akta PLT 2012, semua hak dan liabiliti diberi hak kepada PLT atas penukaran daripada perkongsian konvensional atau syarikat swasta. Lebih-lebih lagi, pekongsi perkongsian konvensional yang telah ditukarkan kepada PLT akan terus bertanggungjawab secara sendiri, bersama dan berasingan dengan PLT untuk liabiliti dan kewajipan yang ditanggung sebelum penukaran. Di bawah rangka kerja undang-undang PLT, pemiutang syarikat swasta lebih dilindungi kerana syarikat mesti mendapatkan persetujuan para pemiutang untuk penukaran tersebut.

Q24: Siapa dianggap sebagai Profesional di bawah Akta PLT 2012?

A24: Di bawah jadual pertama Akta PLT 2012, kumpulan berikut ditakrifkan sebagai profesional:

 • Akauntan Bertauliah
 • Peguambela dan Peguamcara
 • Setiausaha Syarikat

Q25: Bolehkah dua orang dari bidang profesional yang berlainan (misalnya peguam dan akauntan) membentuk dan menjadi rakan kongsi PLT?

A25: Tidak. PLT yang ditubuhkan untuk tujuan menjalankan amalan profesional hendaklah terdiri daripada pihak asal yang hanya mengamalkan profesion yang sama. Ini adalah untuk memastikan isu integriti dan etika ditangani dan dipatuhi. Akta PLT 2012 memerlukan para profesional untuk mendapatkan surat kelulusan daripada badan pentadbir masing-masing sebelum PLT ditubuhkan untuk amalan profesional. Adakah keperluan ini diberikan kepada profesional asing yang ingin membentuk PLT di Malaysia?

Akta PLT 2012 tidak melarang para profesional asing menjalankan amalan profesional di Malaysia. Walau bagaimanapun, ini adalah tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa yang relevan mengikut undang-undang yang mengawal profesion masing-masing di Malaysia.

Q26: Bolehkah PLT asing menjalankan perniagaan di Malaysia?

A26: PLT asing boleh menjalankan perniagaan di Malaysia dengan mendaftar dengan SSM dan menyerahkan dokumen berikut:

 • Salinan perakuan pendaftaran yang diperakui di tempat penggabungan, penubuhan atau asalnya; dan
 • Salinan diperakui piagam atau instrumen yang menentukan perlembagaannya, jika ada.

Q27: Adakah keperluan untuk setiap rakan kongsi PLT menjadi “pemastautin” di Malaysia?

A27: Tiada keperluan bagi rakan kongsi untuk bermastautin di Malaysia tetapi pegawai pematuhan perlu bermastautin di Malaysia.

Q28: Bagaimana PLT hendak dibubarkan?

A28: PLT boleh dibubarkan dengan cara berikut:

 • Mahkamah Mengarahkan Pembubaran;
 • Pembubaran Sukarela; atau
 • Strike off.

Q29: Dalam keadaan apa boleh LLP dibubarkan oleh Mahkamah?

A29: PLT boleh dibubar oleh Mahkamah di bawah keadaan yang sama sesebuah syarikat boleh dibubar oleh mahkamah seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Syarikat 1965. Akta PLT 2012 memperuntukkan bahawa peruntukan yang berkaitan Akta Syarikat 1965 yang berkaitan dengan penggulungan oleh Mahkamah akan dikenakan kepada PLT.

Q30: Bagaimanakah PLT boleh dibubarkan dengan penggulungan sukarela?

A30: Jika PLT telah berhenti beroperasi dan telah melepaskan semua hutang dan liabiliti , pekongsi PLT boleh memohon kepada Pendaftar untuk penggulungan sukarela PLT dengan syarat semua ketetapan yang diperlukan di bawah Akta PLT 2012 untuk permohonan penggulungan sukarela dipenuhi.

Q31: Di bawah keadaan apa PLT boleh dipadamkan (strike off) oleh dari senarai pendaftaran?

A31: Strike-off boleh dilakukan sekiranya Pendaftar percaya bahawa:

 • PLT tidak lagi menjalankan perniagaan;
 • PLT melanggar Akta;
 • PLT memudaratkan kepentingan negara;
 • Tiada pihak pelikuidasi yang bertindak dalam kes mahkamah memerintahkan penggulungan; atau
 • Hal Ehwal PLT telah digulung sepenuhnya tetapi tidak mempunyai aset yang mencukupi untuk membayar kos mendapatkan perintah mahkamah untuk membubarkan LLP.

Q32: Adakah PLT diperlukan untuk mengekalkan akaun?

A32: Ya. Semua rekod perakaunan yang memberi pandangan yang benar dan saksama tentang keadaan hal ehwal PLT akan dikekalkan selama 7 tahun.

Q33: Adakah terdapat piawaian atau standard perakaunan yang dikenakan ke atas PLT dalam menyediakan rekod perakaunan yang serupa dengan keperluan yang dikenakan ke atas Syarikat di bawah Akta Syarikat 1965?

A33: Salah satu objektif utama dalam memperkenalkan kaedah perniagaan PLT adalah untuk memberi para ahli perniagaan fleksibiliti dalaman bagi menjalankan perniagaan yang serupa dengan Perkongsian Konvensional yang tidak dikehendaki menurut mana-mana piawai perakaunan tertentu. Oleh itu, tiada piawaian perakaunan dikenakan ke atas PLT. Walau bagaimanapun, PLT dikehendaki menyediakan dari semasa ke semasa rekod perakaunannya yang akan memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai keadaan urusan PLT.

Q34: Adakah audit perakaunan diperlukan?

A34: Melainkan diperuntukkan di dalam persetujuan, tiada keperluan bagi PLT menjalani proses audit.

Q35: Adakah PLT perlu mengemukakan Pulangan Tahunan?

A35: Tidak, tetapi PLT perlu mengemukakan Perisytiharan Tahunan kepada Pendaftar yang menyatakan samada PLT mampu membayar hutangnya atau sebaliknya.

Q36: Adakah PLT perlu mengadakan mesyuarat agung tahunan?

A36: PLT tidak perlu mengadakan mesyuarat agung tahunan.