This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Tinjauan Panduan GST Khusus di Malaysia

Berikut adalah tinjauan Panduan GST Khusus bagi makluman anda. Laman sesawang rasmi bagi Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) di Malaysia Panduan Khusus dan Panduan Industri.

 

Bantuan Hutang Tidak Berbayar

Hutang tidak berbayar adalah amaun yang tidak boleh dikutip dan semua usaha telah dilakukan bagi menyelesaikan masalah ini. Seseorang layak bagi bantuan hutang tidak berbayar sekiranya syarat di bawah dipenuhi:
(a) GST telahpun dibayar;
(b) orang tersebut tidak menerima apa-apa bayaran atau sebahagian dari bayaran dalam tempoh 6 bulan dari tarikh pembekalan atau pemiutang telah diberi status insolven (bankrap, penggulungan atau receivership) sebelum enam bulan itu berlalu;
(c) usaha mencukupi telah dilakukan bagi mendapatkan bayaran hutang;
(d) pembekalan dibuat oleh orang berdaftar GST kepada orang lain yang berdaftar GST;
(e) sekiranya pembekalan merupakan pembekalan barangan, pemilikannya telah dipindahkan ke pemiutang; dan
(f) penyediaan, penyimpanan dan kemaskini senarai rekod penuh pemiutang melibatkan tuntutan di bawah seksyen 58 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 termasuk rekod-rekod yang ditetapkan dalam peraturan 74, Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014.

Bantuan hutang tidak berbayar perlu dituntut secepat mungkin dalam tempoh bercukai selepas tamatnya tempoh enam bulan dari tarikh pembekalan.

Sekiranya bantuan hutang tidak berbayar tidak dituntut oleh pembekal dalam tempoh bercukai sejurus selepas tamatnya tempoh enam bulan, maka orang yang kena cukai perlu memaklumkan Ketua Pengarah dalam tempoh 30 hari selepas tamatnya tempoh enam bulan tentang niatnya bagi menuntut di satu tarikh kemudian.

Sekiranya bantuan hutang tidak berbayar telah dilakukan oleh Ketua Pengarah dan seterusnya bayaran telah diterima, maka orang tersebut perlu memulangkan kembali kepada Ketua Pengarah.

 

Hadiah

Pemindahan atau pelupusan aset perniagaan oleh orang yang melakukan perniagaan bukan dianggap pembekalan barangan sekiranya ialah dilakukan seperti berikut:

 • hadiah dalam perjalanan atau penerusan perniagaan kepada orang yang sama dalam tahun yang sama di mana jumlah kos kepada penderma tidak melebihi RM500;
 • atau hadiah kepada pelanggan sebenar atau potensi perniagaan, sampel industri atau komersil dalam bentuk yang tidak biasa dijual kepada umum.

Had maksimum bagi hadiah ditetapkan pada kadar RM500 kepada orang yang sama dalam tahun yang sama. Oleh itu, hadiah untuk tujuan perniagaan di mana jumlah kos kepada penderma tidak lebih daripada RM500 bukan merupakan pembekalan untuk tujuan GST.

Hadiah dalam bentuk wang tunai, baucer dan cek bukanlah bekalan barangan atau perkhidmatan. Walau bagaimanapun, jika manfaat tunai yang diberikan dianggap sebagai penajaan dalam bentuk, keadaan tersebut dianggap sebagai bekalan dan tertakluk kepada CBP.

Penajaan dengan cara yang baik ada manfaat material yang diberikan kepada penaja sebagai balasan penajaan yang diterima seperti pengiklanan semasa rehat komersial siaran langsung, maka penajaan dianggap sebagai pertimbangan sebagai balasan bagi perkhidmatan pengiklanan.

Di bawah Para 5 (4) Jadual Pertama, GSTA 2014, hadiah barangan tanpa pertimbangan tidak dianggap sebagai pembekalan sekiranya pengambilalihan barangan adalah seperti berikut;
i. barang yang diperoleh daripada orang yang tidak boleh dikenakan cukai,
ii. barang yang diperolehi dari suatu pembekalan dikecualikan,
iii. barang yang diperoleh secara percuma.

Mana-mana hadiah yang melebihi RM500 dianggap sebagai bekalan yang dianggap, dan cukai output GST dikenakan dan ditanggung oleh Syarikat / Orang Berdaftar GST. Cukai hasil dianggap sebagai perbelanjaan kepada Syarikat, walau bagaimanapun, tidak boleh ditolak berdasarkan perenggan 39(1)(p) ITA.

Pindahan atau pelupusan aset perniagaan oleh orang yang menjalankan perniagaan sama kepada dirinya sendiri atau kepada mana-mana pihak lain, tidak bagi pertimbangan, adalah pembekalan barangan sekiranya dia berhak mendapat kredit (tuntutan cukai input). Jika dia tidak berhak bagi kredit (tuntutan cukai input), maka ia bukan pembekalan barangan (tiada cukai output akan dikira sekiranya tidak berhak ke atas cukai input).

 

Faedah Pekerja

Faedah pekerja merujuk kepada mana-mana barangan atau perkhidmatan yang diberi percuma kepada kakitangan. Faedah Pekerja termasuk apa-apa hak, keistimewaan, khidmat atau fasiliti diberikan percuma kepada kakitangan. Barangan dan perkhidmatan yang diterima dan diberi seperti berikut:
Faedah pekerja dianggap sebagai digunakan “untuk tujuan perniagaan”.

Secara amnya, orang kena cukai berhak menuntut GST yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang diterimanya yang digunakan bagi tujuan perniagaan dalam menghasilkan pembekalan bercukai dan orang kena cukai perlu mengira cukai output ke atas pembekalan tersebut. Perkara yang sama terpakai bagi Faedah Pekerja. Bagaimanapun, bagi feadah pekerja, apa-apa yang dijelaskan di dalam kontrak khidmat pekerja, kontrak jawatan atau dasar syarikat seperti buku panduan syarikat yang diberi percuma kepada pekerja, cukai output tidak perlu dinilaikan tanpa mengambilkira harganya. Cukai input dikenakan bagi perolehan barangan dan khidmat yang boleh dicukai.

Apa-apa barangan bernilai RM500 atau kurang yang diberikan kepada orang yang sama dalam tahun yang sama bukanlah pembekalan dan tidak kenakan GST. Tiada sekatan terhadap hadiah selagi jumlah nilai pada siri hadiah yang diberikan kepada orang yang sama pada tahun yang sama tidak melebihi RM500.00.

Majikan tidak berhak untuk menuntut kredit cukai input ke atas pembelian berkaitan dengan pembekalan dikecualikan, walau bagaimanapun, jika nilai pembekalan dikecualikan adalah kurang daripada 5% daripada jumlah bekalan yang dibuat untuk bulan tersebut, anda layak menuntut cukai input yang ditanggung disebabkan oleh bekalan yang dikecualikan di bawah Peraturan De Minimis seperti Peraturan 37 GSTR 2014.

Bagi maklumat lanjut, sila rujuk Panduan Faedah Pekerja

 

Motokar Penumpang

Secara amnya, Kredit Input GST bagi perbelanjaan berhubung Motokar Penumpang adalah di bawah Cukai Input Disekat GST Malaysia. Cukai input dikenakan ke atas orang kena cukai berhubung pembekalan berikut akan dikecualikan dari sebarang kredit GST:
(a) pembekalan atau pengimpotan olehnya ke atas motokar penumpang;
(b) pembekalan barang dan perkhidmatan berhubung pembaikan, penyelenggaraan, dan penambahbaikan motokar penumpang;
(c) sewaan motokar penumpang.

Menurut Panduan GST bagi Kredit Cukai Input Malaysia Perenggan 10, motokar penumpang bermaksud motokar yang berlesen dan dibina secara sah, dimodifikasi dan diubahsuai bagi kegunaan membawa dan mampu mengangkut dan kebiasaannya digunakan di jalan raya awam di Malaysia. Spesifikasi dan ciri-ciri motokar penumpang ialah ia memiliki tempat duduk untuk tidak lebih daripada sembilan penumpang termasuk pemandu dan berat tanpa muatannya tidak melebihi tiga ribu kilogram tetapi tidak termasuk:
(a) menyewa dan memandu kereta yang dilesenkan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 dan Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999;
(b) kenderaan motor yang dibekalkan kepada atau diimpot oleh orang yang kena cukai untuk tujuan disewa atau dijual oleh orang yang kena cukai itu sebagai peniaga kenderaan motor yang dilesenkan di bawah Akta Penjual Barangan Terpakai 1946;
(c) kenderaan yang diluluskan yang digunakan untuk tujuan mengajar memandu oleh sekolah memandu atau institut memandu yang dibenarkan di bawah Peraturan Kenderaan Bermotor (Sekolah Memandu), 1992;
(d) motokar yang menjadi sebahagian daripada stok dalam perdagangan pengeluaran motor atau peniagaan motor; atau
(e) mana-mana motokar yang digunakan semata-mata untuk tujuan perniagaan sebagaimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah yang meliputi:

 1. kereta pandu uji – kereta yang digunakan untuk tempoh yang terhad untuk menilai prestasi dan kebolehpercayaannya (hanya untuk peniaga kereta); atau
 2. kereta yang digunakan untuk tujuan keselamatan – kereta yang digunakan oleh pegawai keselamatan hanya untuk rondaan di kompaun syarikat untuk melindungi premis perniagaan; atau
 3. kereta yang digunakan dalam menyediakan bantuan teknikal – kereta yang digunakan terutamanya dalam menyediakan bantuan teknikal kepada pelanggan syarikat contohnya perkhidmatan penyelenggaraan, perkhidmatan kerosakan, perkhidmatan pembaikan; atau
 4. berfungsi sebagai komponen penting dalam menjalankan perniagaan (tidak dapat meneruskan perniagaan tanpanya). Ia termasuk perniagaan yang memerlukan penggunaan kereta penumpang seperti pajakan kereta, perniagaan sewa teksi;
 5. dan perlu memenuhi semua syarat berikut: –
  • kereta didaftarkan atas nama syarikat;
  • kereta tidak akan disewa;
  • tiada niat untuk menjadikan kereta untuk penggunaan peribadi;;
  • kereta disimpan di premis perniagaan, digunakan untuk perjalanan perniagaan dan tidak boleh dibawa pulang semalaman oleh mana-mana pekerja; dan
  • kereta mempunyai nama perniagaan (seperti Logo Syarikat, alamat perniagaan, dll)

Dalam pada itu, kami turut memahami bahawa terdapat motokar yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan perniagaan yang mana Ketua Pengarah mungkin tidak memberi kebenaran, seperti: –
(a) Kereta yang Ditugaskan
Kereta yang ditugaskan ialah kereta bagi individu untuk dijadikan kegunaan sepenuh masa dalam parameter dasar dan pprosedur syarikat. Ianya keistimewaan kepada individu tersebut yang datang dengan jawatan, contohnya kereta pengarah.
(b) Kereta Bersama
Kereta bersama adalah kereta yang terseedia secara eksklusif bagi kegunaan perniagaan oleh sebilangan kakitangan.
(c) Kereta digunakan dalam jualan dan pemasaran
Kereta ini sering digunakan dalam perniagaan jualan runcit dan pemasaran seperti kereta jurujual pemasaran produk baharu.
(d) Kereta Demo atau Pameran yang digunakan untuk mempromosi model baharu dan sering ditempatkan di show room / bilik pameran.

 

Peruncit

Menurut ketetapan Ketua Pengarah 3/2015, dalam kes ‘peruncit’, mereka perlu menggunakan sistem Point of Sale (POS) atau daftar tunai patuh GST untuk mengeluarkan invois cukai GST mulai 1 Oktober 2015.

‘Peruncit’ di sini merujuk kepada kategori perniagaan berikut–
(a) Kedai hardware
(b) Restoran termasuk kedai kopi
(c) Pasar mini, kedai runcit.
(d) Kedai buku.
(e) Farmasi.
(f) Tempat hiburan.

 

Invois bil sendiri

Menurut Ketetapan Ketua Pengarah 3/2015, mana-mana orang berdaftar (penerima) yang memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan dalam seksyen 33 GSTA dan peraturan 22 GSTR untuk menggunakan invois bil sendiri, boleh memohon kelulusan Ketua Pengarah dengan mengemukakan Pengisytiharan Invois Bil Sendiri.

Borang Pengisytiharan Invois Bil Sendiri boleh dimuat turun dari portal GST melalui ruangan Undang-Undang dan Panduan.

Perisytiharan ini mesti disahkan di depan Pesuruhjaya Sumpah dan dikemukakan ke pejabat kastam terdekat bersama senarai pembekal yang telah bersetuju dengan invois bil sendiri. Salinan Perisytiharan hendaklah disimpan oleh penerima sebagai rekod dalaman.

Sebaik sahaja Perisytiharan telah diserahkan kepada pejabat kastam terdekat, penerima boleh mengeluarkan invois bil sendiri tanpa sebarang kelulusan dari Ketua Pengarah.

Perisytiharan tambahan mesti dibuat dan dikemukakan jika terdapat pembekal tambahan.

Untuk maklumat lanjut, rujuk Panduan Cukai Barang dan Perkhidmatan Jabatan Kastam di Panduan Pemyimpanan Invois dan Rekod.

 

Pengimpotan Barangan

Semua dokumen yang berkaitan dengan pengimportan mesti disimpan selama tujuh tahun. Sebarang kegagalan berbuat demikian adalah kesalahan di bawah Akta GST 2014. Dokumen-dokumen yang perlu disimpan adalah seperti berikut:
(a) Perisytiharan Impot (K1)
(b) Invois komersil
(c) Bil muatan (lading)
(d) Nota penghantaran
(e) Nota Insuran
(f) Dokumen bayaran termasuk kredit dokumentari, nasihat debit, penyata bank, dll..
(g) Invois jualan
(h) Nota Debit adan Kredit
(i) Sijil kekurangan / jangka pendek
(j) Tally sheet dari Lembaga Pelabuhan
(k) Lain-lain dokumen berkaitan

Bagi penjelasan lanjut, rujuk Panduan Cukai Barang dan Perkhidmatan Jabatan Kastam di Panduan Impot.

 

Harta Komersil

Jabatan Kastam Malaysia telah mengemaskini Ketetapan Ketua Pengarah 4/2014 Perkara 6 dan pindaannya berkuatkuasa dari 28 Oktober 2015. Ketetapan tersebut menjelaskan pengenaan GST untuk pembekalan individu hartanah komersil iaitu samada individu perlu mengenakan GST apabila membuat pembekalan harta komersilnya.

Menurut Ketetapan Ketua Pengarah 4/2014 (Pindaan 28 Oktober 2015),

(1) GST akan dikenakan oleh seseorang yang kena cukai dalam perjalanan atau penerusan perniagaan bagi apa-apa pembekalan barang atau perkhidmatan yang boleh dikenakan cukai di Malaysia (seksyen 9 GSTA).
(2) Orang yang kena cukai bermakna mana-mana orang yang boleh atau boleh didaftarkan di bawah seksyen 2 GSTA. Seseorang boleh didaftarkan jika jumlah pembekalan bercukai bagi bulan semasa dan sebelas bulan berikutnya melebihi RM500,000.
(3) Mana-mana individu yang bukan orang berdaftar GST dianggap sebagai menjalankan perniagaan jika dia pada satu-satu masa memiliki – (berkuatkuasa 28/10/2015)

 • lebih daripada 2 hartanah komersil;;
 • lebih daripada satu ekar tanah komersil; ATAU
 • harta komersil atau tanah komersil bernilai lebih daripada 2 juta ringgit pada harga pasaran;/li>

(4) Mana-mana individu disebut dalam perenggan (3) boleh didaftarkan sebagai orang berdaftar GST jika – (selepas 28/10/2015)

 • dia mempunyai niat untuk membekalkan mana-mana harta komersil atau tanah komersilnya; DAN
 • jumlah nilai pembekalan tersebut melebihi ambang (threshold) yang ditetapkan (RM 500,000) dalam tempoh 12 bulan.

(5) ‘pada suatu masa’ yang disebut dalam perenggan (3) bermaksud pada bila-bila masa dalam seumur hidupnya bermula selepas tarikh berkuatkuasa. (selepas 28/10/2015)
(6) Mana-mana individu dianggap sebagai menjalankan perniagaan dan membuat pembekalan perkhidmatan bercukai jika: (selepas 28/10/2015)

 • dia membekalkan mana-mana pajakan, penyewaan, kemudahan, lesen untuk menduduki atau menyewa; DAN
 • perolehan tahunannya bagi bekalan tersebut telah melebihi ambang (threshold) yang ditetapkan dalam tempoh 12 bulan.

Bagi maklumat lanjut, sila rujuk Hartanah Komersil Bernilai Melebihi RM2 juta perlu mendaftar GST di Malaysia.

 

Perakaunan Dasar Pembayaran

Setiap orang yang kena cukai hendaklah mengakaunkan GST atas dasar akruan atau invois. Walau bagaimanapun, Ketua Pengarah boleh membenarkan orang berdaftar menilai cukai atas dasar pembayaran. Seseorang boleh memohon secara bertulis kepada Ketua Pengarah untuk menilai cukai atas dasar pembayaran.

Orang yang diluluskan di bawah skim ini:

 • Akaun untuk cukai pada hari di mana pembayaran atau pertimbangan lain diterima.
 • Tuntutan Cukai input dibuat pada tarikh bayaran atau pertimbangan lain diberikan

Dasar pembayaran terpakai hanya untuk kelompok orang berdaftar tertentu kerana perihal perniagaan atau perihal sistem perakaunan oleh orang tersebut (seperti pihak berkuasa tempatan, pengusaha restoran, pengusaha pasar mini).

Syarat asas bagi permohonan ini termasuk:-

 • Perolehan boleh cukai pada tahun hadapan tidak melebihi RM1 juta
 • 80% atau lebih transaksi / jualan dibuat secara tunai
 • Pembekalan adalah jumlah yang tinggi tetapi nilai rendah

 

Jualan Konsainan (Consignment)

Sekiranya pembekalan barangan dijual atau dikembalikan atau dengan terma yang serupa, masa pembekalan akan menjadi masa apabila pihak ‘consignee’ mengeluarkan pernyataan jualan kepada ‘consignor’ yang menyatakan bahawa barang itu telah dijual atau dua belas bulan dari tarikh itu, barang dihantar ke penerima/‘consignor’ , yang mana lebih awal. Menurut peraturan 21 hari, jika invois cukai telah dikeluarkan dalam masa 21 hari dari tarikh consignee mengeluarkan pernyataan jualan atau selepas dua belas bulan barang dikeluarkan, maka masa pembekalan adalah tarikh invois cukai.

 

Barangan Terpakai di bawah Skim Margin

Apabila seseorang yang berdaftar GST membekalkan barangan terpakai di bawah Skim Margin, bekalannya dianggap sberlaku pada awal masa berikut:
(i) apabila barangan dikeluarakan atau ditawarkan;
(ii) apabila invois telah dikeluarkan untuknya; atau
(iii) apabila pembayaran telah diterimanya.

Buat masa ini, skim ini hanya terpakai bagi penjual kereta terpakai. Klik di sini bagi lebih informasi.

Untuk informasi lanjut, rujuk Panduan Pelepasan GST bagi Barangan Terpakai (Skim Margin).

 

Agen

Agen biasanya merupakan perantara yang diberi kuasa oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu pada pihak (prinsipal) dalam mengatur bekalan barang atau perkhidmatan. Pembekalan yang diaturnya dibuat oleh atau kepada pelanggan yang diwakilinya.

Di bawah prinsip umum agensi, seorang prinsipal tidak dapat mengelakkan tanggungjawabnya untuk menjelaskan GST ke atas bekalannya atau membayar GST ke atas pembeliannya dengan menggunakan agen. Agen itu hanya memudahkan jualan sebagai balasan bagi jumlah yang dipersetujui sebagai komisen untuk perkhidmatan agensinya.

Jenis-jenis agen termasuk:
– Agen bagi pihak prinsipal
– Agen bagi pihak dirinya sendiri
– Agen pengimpotan barangan bagi pihak orang tidak kena cukai.
– Agen bagi pihak orang bukan dari Malaysia
– Pengimpotan barangan oleh prinsipal asing berdaftar GST

Untuk informasi selanjutnya, rujuk Panduan tentang Agen

 

Jurulelong

Jurulelong adalah orang yang bertindak sebagai agen untuk menjual barangan atau hartanah dalam lelongan. Seorang jurulelong mungkin seorang individu, syarikat atau syarikat lelongan yang ditubuhkan untuk tujuan menjalankan lelongan, yang akan menerima komisyen atau bayaran untuk menjalankan lelongan. Biasanya, jurulelong boleh mengenakan komisyen kepada pembeli dan penjual. Di Malaysia, jurulelong dikawal oleh pihak berkuasa negeri masing-masing.

Bagi penjelasan seterusnya, rujuk Panduan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST Jabatan Kastam tentang Khidmat Lelongan.

 

Skim Penggudangan

Gudang berlesen adalah kawasan yang ditetapkan, dengan kelulusah Jabatan Kastam Diraja Malaysia (RMC) di bawah Seksyen 65 Akta Kastam 1967, untuk menyimpan barangan yang boleh dikenakan duti. Bagaimanapun, sejak tahun 1981, fungsinya telah dipertingkatkan untuk aktiviti-aktiviti lain seperti pemecahan ‘break bulking’ dan perdagangan untuk memudahkan aktiviti komersil serta menjadikan ia hab pengedaran di rantau ASEAN. Gudang berlesan juga membantu mengurangkan kesesakan pelabuhan dan memberi kemudahan para pengimpot.

Terdapat beberapa kategori gudang di bawah Akta Kastam, tertakluk kepada kelulusan, seperti gudang awam, gudang persendirian, gudang dan gudang agen awam PEKEMA (Persatuan Pengimpot dan Pedagang Kenderaan Bermotor Melayu Malaysia). Setiap kategori mempunyai kriteria yang berlainan dan jenis barangan yang berbeza perlu disimpan tetapi kesemuanya perlu dilesenkan di bawah Seksyen 65 akta yang sama.

Secara amnya, di bawah sistem GST, barangan adalah tertakluk kepada GST selepas pengimpotan. Pembayaran GST oleh pengimpot pada peringkat pengimporan akan menyebabkan kesulitan dari segi aliran tunai kerana mereka perlu membayar terlebih dahulu cukai. Oleh itu, Skim khas yang dikenali sebagai Skim Pergudangan diperkenalkan untuk membantu mereka mengurangkan masalah aliran tunai. Umumnya, GST ke atas semua barangan yang diimpot dan didepositkan dalam gudang berlesen awam akan digantung.

Skim ini disediakan untuk pengimpot atau pemilik barang sebagai pengguna gudang berlesen kerana ia menyediakan kemudahan penyimpanan dengan pembayaran GST yang digantung. Tiada permohonan diperlukan untuk pengguna menikmati skim ini.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Panduan Sistem Penggudangan

 

Skim Pedagang Diluluskan (ATS)

Pada asasnya, semua ekspot adalah berkadar sifar, yang bermaksud bahawa pengekspot tidak mengumpulkan cukai output bagi pembekalan mereka. Semua pengekspot utama akan mendapat bayaran balik input positif kerana mereka tidak mempunyai pengumpulan atau hanya mengumpul cukai output minimum untuk membantu mereka mengimbangi GST yang dibayar bagi impot mereka. Ini akan mewujudkan masalah aliran tunai bagi mereka kerana mereka perlu membayar pendahuluan GST. Oleh itu, Skim Pedagang Diluluskan (ATS) diperkenalkan seperti yang termaktub dalam seksyen 71 Akta Barangan dan Perkhidmatan (GSTA) 2014 yang membolehkan Ketua Pengarah (DG) menangguhkan bayaran cukai yang dikenakan ke atas barangan yang diimpot oleh orang yang diluluskan di bawah ATS. Ini mengurangkan masalah aliran tunai yang dihadapi oleh pengimpot yang kebanyakannya mengekspot semula bekalan mereka.

Mana-mana orang yang boleh dikenakan cukai yang diluluskan di bawah ATS (Pedagang Diluluskan) akan dibenarkan menangguhkan GST yang perlu dibayar ke atas barang-barang yang diimpot pada masa pengimpotan. Jumlah GST yang digantung ke atas semua barangan yang diimpot perlu diambil kira dalam kolum khas dalam penyata GST dalam tempoh percukaian apabila pengimpotan berlaku. Orang yang diluluskan oleh ATS ditentukan mengikut tempoh bercukai bulanan.

Secara amnya, orang berdaftar yang berada di bawah Skim Pengilangan Tol yang Diluluskan dan/atau Skim Tukang Emas Diluluskan, juga akan memohon Skim Pedagang Diluluskan.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Panduan Skim Pedangang Diluluskan

 

Skim Pengilangan Tol Diluluskan

Skim Pengilang Tol yang Diluluskan (ATMS) adalah skim yang membenarkan mana-mana orang berdaftar yang telah diluluskan (pengilang tol) seperti yang ditakrifkan di bawah seksyen 72 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan (Akta GST) 2014 yang memenuhi semua syarat yang dikenakan di bawah Peraturan 91 Barang dan Peraturan Cukai Perkhidmatan (GSTR) 2014 untuk mengabaikan apa-apa aktiviti tambah nilai (perkhidmatan kontrak) ke atas barangan yang dimiliki oleh seseorang yang bukan milik Malaysia (prinsipal luar negeri).

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Panduan Cukai Barangan dan Perkhidmatan GST Kastam Diraja Malaysia mengenai Panduan Skim Pengilangan Tol Diluluskan.

 

Skim Tukang Emas Diluluskan (AJS)

Pembuatan barang kemas dari logam berharga memerlukan kos input yang sangat tinggi pada bahan mentah tetapi penjualan barang kemas biasanya lambat. Ini mengakibatkan pengilang barang kemas perlu menanggung cukai input yang tinggi sementara kutipan cukai output dari jualan mereka tidak seiring dengan pembayaran cukai input mereka. Akibatnya, pengeluar barang kemas akan dibebani dengan masalah aliran tunai kerana kadar kutipan cukai output mereka tidak selari dengan liabiliti cukai input mereka.

Skim Tukang Emas Diluluskan (AJS) diperkenalkan di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (Akta GST 2014), khususnya seksyen 73 Akta GST 2014 untuk membantu pengeluar barang kemas, termasuk pengilang tol untuk mengatasi masalah aliran tunai akibat implikasi pembayaran besar cukai input ditambah dengan koleksi cukai keluaran yang perlahan atau tiada langsung.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Panduan Skim Tukang Emas Diluluskan.

 

Skim Kadar Rata

Skim Kadar Rata dinyatakan di bawah seksyen 74 Cukai Barangan dan Perkhidmatan 2014. Skim Kadar Rata diperkenalkan untuk membantu mana-mana orang yang berkelayakan dan menjalankan perniagaan yang melibatkan aktiviti yang ditetapkan (sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah penawaran barang dalam setahun melibatkan satu atau lebih aktiviti yang ditetapkan) seperti petani kecil, nelayan dan penternak ternakan dalam mengurangkan kos pengeluaran di mana cukai input yang ditanggung atas pengambilalihan barang atau perkhidmatan untuk meneruskan perniagaan mereka tidak boleh dituntut. Skim Kadar Rata (FRS) boleh digunakan untuk petani / nelayan / ternakan yang tidak didaftarkan di bawah GST kerana perolehan tahunan adalah di bawah had ambang (threshold) ditetapkan (RM500,000) dan dia tidak didaftarkan secara sukarela di bawah GST.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Panduan Cukai Barangan dan Perkhidmatan Kastam Diraja Malaysia Panduan Industri Pertanian, Perikanan dan Ternakan.

 

Pemindahan Perniagaan sebagai Usaha Berterusan

Pemindahan perniagaan sebagai usaha berterusan dari satu orang berdaftar kepada orang berdaftar yang lain tidak dianggap sebagai pembekalan untuk tujuan GST. Memandangkan GST tidak dikenakan ke atas pembekalan, tidak ada cukai input yang akan dituntut oleh penerima pindahan (pembeli). Bagaimanapun, mana-mana GST yang ditanggung oleh kedua-dua pemindah (penjual) dan penerima pindahan yang bersampingan dengan pemindahan kebimbangan seperti yuran perundangan dan perakaunan dalam melaksanakan pemindahan layak untuk kredit cukai input yang boleh diagihkan kepada pembekalan bercukai yang dibuat.

Pemindahan perniagaan sebagai usaha berterusan mungkin melibatkan pindahan seluruh atau sebahagian perniagaan sebagai usaha berterusan dari orang yang kena cukai kepada orang lain yang boleh dikenakan cukai dan dalam kes di mana hanya sebahagian daripada perniagaan yang dipindahkan, bahagian perniagaan itu mesti beroperasi sendiri. Pindahan ini termasuk:
(a) Aset perniagaan seseorang orang kena cukai diambil alih oleh orang lain yang kena cukai disebabkan kematian atau persaraan;
(b) Orang yang boleh dikenakan cukai menjual aset perniagaannya atau sebahagian daripada perniagaannya kepada orang lain yang boleh dikenakan cukai yang menjalankan perniagaan itu sebagai usaha berterusan; atau
(c) Entiti perniagaan telah berubah, contohnya, perkongsian menjadi sebuah syarikat sendirian berhad.

Bagi maklumat lanjut, lihat Panduan Pemindahan Perniagaan sebagai Usaha Berterusan

 

Pautan pantas

Panduan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) di Malaysia
Senarai GST Pembekalan Berkadar Sifat, Dikecualikan dan Diberi Pelepasan di Malaysia
Perlukah Saya Mendaftar GST di Malaysia?
Skim Bayaran Balik Pelancong di Malaysia
Skim Margin GST bagi Penjual Kereta Terpakai di Malaysia