This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Tinjauan Cukai Barang & Perkhidmatan (GST) di Malaysia

Kementerian Kewangan (MoF) mengumumkan bahawa mulai 1 Jun 2018, kadar Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) akan dikurangkan kepada 0% daripada 6% semasa. Untuk maklumat lanjut mengenai perubahan dan panduan, sila rujuk kepada: Malaysia GST Reduced to Zero

Apa itu GST?

GST dikenali sebagai Cukai Nilai Tambah (VAT) yang boleh dituntut oleh perniagaan berdaftar dengan GST.

Lihat ringkasan video GST kami untuk lebih memahami perkhidmatan yang kami tawarkan:

GST dikenakan ke atas pembekalan barang dan perkhidmatan di setiap peringkat rantaian bekalan dari pembekal sehingga tahap jualan runcit. Walaupun GST dikenakan pada setiap peringkat rantaian bekalan, elemen cukai tidak menjadi sebahagian daripada kos produk kerana Cukai Barang & Perkhidmatan (GST) yang dibayar bagi input perniagaan boleh dituntut. Oleh itu, tidak kira berapa peringkat di mana sesuatu barang dan perkhidmatan tertentu perlu melalui kerana cukai input yang ditanggung pada peringkat sebelumnya sentiasa dipotong oleh perniagaan pada langkah seterusnya dalam rantaian bekalan.

GST adalah cukai penggunaan menyeluruh yang merangkumi semua sektor ekonomi iaitu semua barang dan perkhidmatan yang dibuat di Malaysia termasuk yang diimport kecuali barangan dan perkhidmatan tertentu yang dikategorikan di bawah pembekalan berkadar sifar dan pesanan pembekalan yang dikecualikan seperti yang ditentukan oleh Menteri Kewangan dan diterbitkan dalam Warta.

 

Kewajipan individu berdaftar

Secara amnya, setelah anda mendaftar untuk GST, anda bertanggungjawab untuk:
– Akaun GST ke atas pembekalan bercukai yang dibuat dan diterima, iaitu cukai output dan cukai input
– Mengemukakan pulangan (GST-03) dan membayar cukai tidak lewat daripada hari terakhir pada bulan berikutnya selepas tempoh bercukai
– Mengeluarkan invois cukai bagi segala barangan kecuali dengan kebenaran Kastam
– Memaklumkan Kastam berkaitan pemberhentian perniagaan dalam tempoh 30 hari selepas tarikh perniagaan dihentikan
– Memaklumkan Kastam sebarang perubahan alamat, aktiviti bercukai, asas perakaunan dan tempoh bercukai
– Menyimpan rekod mencukupi bagi semua urusan perniagaan berkaitan GST dalam Bahasa Melayu atau Inggeris selama 7 tahun.

 

Pembekalan Berkadar Standard

Pembekalan Berkadar Standard merupakan barangan dan perkhidmatan yang dikenakan GST pada kadar standard. GST dikutip perniagaan dan dibayar kepada kerajaan. Pembekal boleh mendapatkan kembali kredit bagi input mereka. Sekiranya cukai input mereka melebihi cukai output, mereka boleh mendapatkan kembali pulangan bagi perbezaan tersebut.

Pembekalan Berkadar Standard di Malaysia

Ini bermakna hanya pengguna yang perlu membayar cukai GST 6% dan GST boleh dituntut oleh pengeluar, pemborong dan peruncit.

 

Bekalan Berkadar Sifar

Terdapat pembekalan yang boleh dicukai, tetapi dikenakan kadar sifar. Perniagaan layak menuntut kredit cukai input dalam perolehan pembekalan ini dan mengenakan GST berkadar sifar ke atas pengguna.

Bekalan Berkadar Sifar di Malaysia

Contoh pembekalan yang ditetapkan pada kadar sifar termasuk produk ekspot, pertanian, pembekalan ternakan lembu, ternakan ayam, telur, air terawat dan 200 unit elektrik pertama kepada pengguna domestik. Sesetengah produk yang termasuk dalam kategori ini termasuk sayur-sayuran segar, haiwan hidup, daging dan ikan yang tidak diproses.

 

Pembekalan Diperkirakan

Pembekalan Diperkirakan termasuk hadiah perniagaan bernilai melebihi RM 500, kegunaan peribadi ke atas aset perniagaan, pembekalan perkhidmatan kepada pihak berkaitan dan lain-lain.

 

Pembekalan Diabaikan

Pembekalan Diabaikan termasuk bekalan barangan di bawah skim penggudangan, pembekalan antara pengendali teroka dan pengusaha, bekalan oleh pengilangan tol kepada prinsipal luar negara dan lain-lain.

 

Pembekalan Dikecualikan

Terdapat bekalan tidak boleh dikenakan cukai yang tidak tertakluk kepada GST. Perniagaan tidak layak untuk menuntut kredit cukai input bagi perolehan bekalan ini, dan tidak boleh mengenakan cukai output kepada pengguna.

Pembekalan Dikecualikan di Malaysia

Pengguna tidak perlu membayar GST bagi bekalan dikecualikan seperti khidmat perubatan, penjualan dan pajakan harta kediaman, perkhidmatan kewangan, lebuh raya bertol, kesihatan dan pendidikan swasta, pengangkutan domestik, tanah untuk tujuan pertanian dan tanah untuk kegunaan umum.

Lihat Senarai GST bagi Pembekalan Berkadar Sifar, Dikecualikan dan Diberi Pelepasan di Malaysia untuk maklumat lanjut.

 

Pembekalan Komposit

Pembekalan Komposit merujuk kepada satu pembekalan dengan lebih dari satu komponen. Di mana bekalan terdiri daripada lebih daripada satu komponen, pembekalan itu masih menjadi bekalan tunggal jika jelas terdapat satu bekalan keseluruhan yang dibuat di mana komponen-komponen yang lain dilihat sebagai bersepadu, bersampingan atau secara ikatan.

 

Pembekalan Perkhidmatan

Pembekalan perkhidmatan dikira dilakukan
(a) di Malaysia, sekiranya pembekal berada di Malaysia; dan
(b) di negara lain, jika pembekal berada di negara lain.

Perkhidmatan diekspot mungkin Pembekalan Berkadar Standard atau Pembekalan Berkadar Sifar di Malaysia.

Lihat Senarai GST bagi Pembekalan Berkadar Sifar, Dikecualikan dan Diberi Pelepasan di Malaysia bagi senarai perkhidmatan yang berkadar sifar.

 

Perkhidmatan Diimpot

Pembekal yang tidak berada di Malaysia dan membekal perkhidmatan kepada pelanggan di Malaysia tidak perlu mengenakan GST. Tetapi, pengguna yang menerima khidmat tersebut bagi urusan perniagaan yang dilakukannya dikehendaki membayar GST melalui mekanisme caj berbalik.

Apabila perkhidmatan diimport dari luar Malaysia dan dibekalkan kepada penerima di Malaysia, sebagai pembekalan bercukai jika dibuat di Malaysia, penerima bekalan akan menyumbang dan membayar GST jika perkhidmatan yang diimport itu untuk tujuan perniagaan dan dimanfaatkan di Malaysia. Dia akan menyumbang cukai output ke atas bahagian perkhidmatan yang digunakan di Malaysia. Jika penerima adalah orang yang kena cukai, dia berhak menuntut cukai input ke atas perkhidmatan tersebut jika perkhidmatan yang diimport digunakan untuk membuat pembekalan bercukai.

Sekiranya penerima bukan orang yang kena cukai, dia masih dikehendaki membayar GST sebagai cukai output dan mengisytiharkan cukai dalam bentuk yang ditetapkan (Borang GST/CBP-04). Cukai perlu dibayar tidak lewat daripada hari terakhir bulan berikutnya dari bulan di mana pembayaran pembekalan dibuat.

Berkuatkuasa pada 1 Januari 2017, masa pembekalan perkhidmatan yang diimport hendaklah dianggap telah dibuat pada tarikh-tarikh berikut yang mana lebih awal:
(a) tarikh apabila mana-mana pembayaran dibuat oleh penerima; atau
(b) tarikh bil mana-mana invois diterima daripada pembekal yang berada di negara lain selain Malaysia atau yang menjalankan perniagaan di luar Malaysia.

Nilai perkhidmatan diimpot adalah cukai yang eksklusif.

Penerima tidak perlu mengeluarkan invois cukai apabila dia menerima perkhidmatan yang diimport. Tetapi untuk tujuan audit, penerima harus menyimpan invois yang diterima daripada pembekal luar negeri.

Untuk penghantaran Borang GST-04 secara dalam talian, sila lihat sini.

 

Masa Pembekalan

Masa pembekalan adalah masa apabila bekalan barang atau perkhidmatan diterima sebagai telah dilakukan. Adalah penting untuk menentukan masa pembekalan kerana pihak yang perlu membayar cukai mesti mengenakan GST pada masa pembekalan dibuat. Oleh itu, dia menyumbang GST untuk tempoh bercukai di mana masa pembekalan berlaku melainkan jika dia dibenarkan untuk mengenakan GST di bawah asas pembayaran.

Secara am, asas cukai ini ialah ketika:
(a) barangan dikeluarkan atau apabila ditawar kepada pelanggan; atau
(b) perkhidmatan dilaksanakan

Sekiranya pembekal mengeluarkan invois cukai atau menerima apa-apa bayaran sebelum masa pembekalan yang disebutkan di atas, masa pembekalan untuk amaun invois atau bayaran yang diterima akan menjadi tarikh invois dikeluarkan atau amaun pembayaran yang diterima, yang mana lebih awal.

Selain itu, jika pembekal tidak menerima apa-apa pembayaran sebelum titik asas cukai (apabila dihantar dengan baik atau perkhidmatan telah diberikan) tetapi mengeluarkan invois cukai dalam masa dua puluh satu (21) hari dari titik asas cukai, masa pembekalan akan menjadi tarikh pengeluaran invois. Ini tidak kira samada sebarang bayaran diterima dalam tempoh dua puluh satu (21) hari. Jika invois cukai tidak dikeluarkan dalam tempoh dua puluh satu (21) hari, maka masa pembekalan akan kembali ke titik asas cukai (tarikh penghantaran atau perkhidmatan dilakukan).

 

Pengeksportan Barangan

Semua dokumen yang berkaitan dengan pengeksportan mesti disimpan selama tujuh tahun. Sebarang kegagalan berbuat demikian adalah kesalahan di bawah Akta GST 2014. Dokumen yang perlu disimpan adalah seperti berikut:
(a) Pengisytiharan eksport ( borang K2 / K8 </ strong>) dengan sokongan pada lajur Catatan dalam Sistem Maklumat Kastam (SMK), “Tuntutan bagi cukai input di bawah Akta GST 2014 akan dibuat”;
(b) Permit untuk transship atau mengeluarkan barang (K8) mis. Barang-barang yang dikeluarkan untuk eksport langsung dari Kawasan Perindustrian Bebas, Pulau Pinang ke LTA Bayan Lepas, Pulau Pinang atau barangan yang dibuang dari Gudang Berikat Awam ke LTA Bayan Lepas, Pulau Pinang;
(c) Resit Resit Kastam (COR);
(d) Invois jualan;
(e) Rang undang-undang muatan;
(f) nota penghantaran;
(g) Nota insurans;
(h) Dokumen pembayaran, seperti kredit dokumentari, nasihat debit, penyata bank, dan lain-lain;
(i) nota Debit dan Kredit;
(j) Lembaran Tally daripada Pihak Berkuasa Pelabuhan;
(k) Kapal pendek / sijil mendarat pendek; dan
(l) Dokumen lain yang berkaitan dengan eksport.

Klik Pengeksportan Barang untuk mendapatkan maklumat lanjut.

 

Pengimpotan Barangan

Secara amnya, semua barangan yang diimport ke Malaysia adalah tertakluk kepada GST. Bagaimanapun, barangan tertentu yang diimpot oleh mana-mana individu atau kelompok diberi pelepasan daripada pembayaran GST bagi pengimpotan di bawah Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014.

Semua dokumen yang berkaitan dengan pengimpotan mesti disimpan selama tujuh tahun. Sebarang kegagalan berbuat demikian adalah menyalahi Akta GST 2014. Dokumen yang perlu disimpan adalah seperti berikut:
(a) Perisytiharan Impot (K1)
(b) Invois komersil
(c) Rang undang-undang muatan
(d) Nota penghantaran
(e) Nota insuran
(f) Dokumen pembayaran, seperti kredit dokumentari, nota debit, penyata bank, dll.
(g) Invois jualan
(h) Nota Debit dan Kredit
(i) Sijil kekurangan / kependekan
(j) Tally Sheet dari Lembaga Pelabuhan
(k) Resit rasmi daripada Kastam (untuk membuktikan duti telah dibayar jika ada)
(l) Dokumen berkaitan yang lain

Klik Pengimpotan Barangan bagi maklumat lanjut.

 

Invois Cukai

Maklumat berikut mesti ditunjukkan pada invois agar ia dianggap sebagai invois cukai penuh: -:-
(a) perkataan ‘invois cukai’ tertera di tempat yang mudah dilihat;
(b) nombor siri invois cukai (Tidak boleh dalam nombor rawak);
(c) tarikh pengeluaran invois cukai;
(d) nama, alamat dan nombor pengenalan pembekal *;
(e) nama dan alamat orang yang kepadanya barang atau perkhidmatan dibekalkan;
(f) suatu penerangan mencukupi untuk mengenalpasti barang atau perkhidmatan yang dibekalkan;
(g) untuk setiap penerangan, bezakan jenis pembekalan berkadar sifar, berkadar standard dan dikecualikan, kuantiti barangan atau tahap perkhidmatan yang dibekalkan dan amaun yang perlu dibayar, tidak termasuk cukai;
(h) sebarang diskaun ditawarkan;
(i) jumlah yang perlu dibayar tidak termasuk cukai, kadar cukai dan jumlah cukai yang boleh dikenakan ditunjukkan secara berasingan;
(j) jumlah yang perlu dibayar termasuk jumlah cukai yang boleh dikenakan; dan
(k) apa-apa amaun yang disebut dalam sub-perenggan (i) dan (j), yang dinyatakan dalam bentuk mata wang, selain daripada Ringgit, hendaklah juga dinyatakan dalam Ringgit mengikut perenggan 5 Jadual Ketiga GSTA 2014.

* Anda perlu menyemak Status Pendaftaran GST bagi Perniagaan di Malaysia bagi memastikan invois cukai adalah sah untuk menuntut cukai input.

Untuk mengelakkan kekeliruan terhadap pengguna, orang berdaftar GST tidak boleh mengeluarkan invois cukai hanya apabila membuat pembekalan dikecualikan atau di luar skop bekalan (pembekalan bukan bercukai). Selain itu, invois cukai tidak wajar dikeluarkan bagi apa-apa pembekalan barang terpakai (skim margin), apa-apa pembekalan perkhidmatan yang diimpot, dan apa-apa pembekalan barangan yang dirawat atau diproses yang disifatkan telah dibekalkan oleh penerima di bawah Skim Pengilangan Tol Yang Diluluskan (ATMS). Ianya adalah satu kesalahan jika anda gagal mematuhi keperluan pengeluaran invois cukai.

Menurut ketetapan Ketua Pengarah pada 3/2015, pembekal berdaftar GST tidak dibenarkan mengeluarkan sebarang invois cukai dengan tulisan tangan. Mereka mesti menggunakan invois yang dihasilkan komputer atau invois pra-cetakan yang mematuhi GST.

Salinan pendua invois cukai – Anda perlu mengeluarkan satu invois cukai asal untuk setiap transaksi. Sekiranya pelanggan anda meminta salinan pendua, mungkin disebabkan invois cukai yang rosak atau hilang, maka anda boleh mengeluarkan salinan yang ditandakan “COPY ONLY” untuk membolehkan penerima menuntut cukai inputnya.

Invois Cukai Elektronik – orang berdaftar dianggap sebagai telah mengeluarkan invois cukai kepada orang lain walaupun tiada penyerahan apa-apa dokumen bersamaan dalam bentuk kertas kepada orang itu jika butiran yang diperlukan direkodkan dalam komputer seperti berikut:
(a) dihantar atau disediakan kepada orang itu melalui kaedah elektronik; atau
(b) dikeluarkan pada mana-mana bahan selain kertas dan dihantar kepada orang itu.

Penerima yang dimaksudkan harus mengesahkan secara bertulis bahawa mereka bersedia menerima dokumen elektronik di bawah syarat-syarat yang ditetapkan pada perkara 62 SIMPANAN INVOIS CUKAI DAN REKOD CUKAI.

Invois dalam Matawang Asing – Jika invois cukai dinyatakan dalam matawang asing, butiran berikut dalam invois cukai perlu ditukarkan kepada Ringgit Malaysia (RM) untuk tujuan GST: –
(a) a jumlah yang perlu dibayar sebelum GST;
(b) jumlah GST yang boleh dicaj; dan
(c) jumlah amaun yang perlu dibayar (termasuk GST).

Matawang asing perlu ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dengan menggunakan kadar pertukaran yang wujud di Malaysia pada masa pembekalan berlaku. Seperti Kadar Tukaran Bank Negara. Dalam kes pengimpotan, pengimpot boleh menggunakan kadar tukaran yang diterbitkan oleh Kastam yang dikemaskini setiap minggu.

Invois cukai ringkas merujuk kepada invois cukai tanpa butiran lengkap yang ditetapkan dalam peraturan 22 GSTR dan invois cukai ini hanya boleh dikeluarkan oleh orang berdaftar yang telah diberikan kelulusan oleh Ketua Pengarah.

Invois cukai ringkas boleh digunakan untuk menuntut kredit cukai input. Bagaimanapun, jika invois ini tidak mempunyai nama dan alamat penerima, jumlah maksimum cukai input yang boleh dituntut tidak boleh melebihi RM30. Sekiranya jumlah GST dalam invois cukai ringkas adalah lebih daripada RM30.00 (contohnya RM50.00) dan penerima ingin menuntut jumlah penuh, dia perlu memohon nama dan alamatnya dimasukkan dalam invois. Orang yang berdaftar perlu mengekalkan invois asal, membatalkannya dan menyimpan rekod invois cukai yang dibatalkan apabila invois cukai gantian dengan nama dan alamat penerima dikeluarkan.

Menurut Ketetapan Ketua Pengarah 3/2015, Setiap orang yang berdaftar yang membuat apa-apa pembekalan barang atau perkhidmatan yang boleh dikenakan cukai dalam perjalanan atau penerusan mana-mana perniagaan di Malaysia hendaklah mengeluarkan invois cukai kepada pembelinya dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembekalan atau tarikh bayaran yang dibuat ke atas pembekalan tersebut (secara penuh atau sebahagian). Kegagalan untuk mengeluarkan invois cukai adalah satu kesalahan.

Menurut Ketetapan Ketua Pengarah 1/2015 – Ketua Pengarah menurut seksyen 33(3)(a) GSTA memberikan kelulusannya (blanket) kepada mana-mana orang berdaftar yang membuat pembekalan kepada pengguna akhir (bukan perniagaan), untuk mengecualikan butir-butir berikut dalam invois cukai mereka-
(a) perkataan ‘invois cukai’ (peraturan 22(a) GSTR);
(b) nama dan alamat penerima (peraturan 22(e) GSTR);
(c) jumlah cukai eksklusif yang perlu dibayar.

Nota kredit dan nota Debit – Membolehkan pembekal membuat penyesuaian yang perlu berkenaan pembekalan bercukai selepas invois cukai telah dikeluarkan kerana terdapat perubahan berikutnya (penurunan atau kenaikan) dalam nilai asal pembekalan. Anda harus menyatakan nombor dan tarikh invois cukai asal dalam nota Kredit dan nota Debit yang dikeluarkan.

Pengeluaran nota kredit dan debit oleh orang berdaftar dilakukan apabila terdapat:
(a) perubahan dalam kadar cukai yang berkuatkuasa di bawah seksyen 10 Akta atau perubahan dalam penerangan pembekalan Berkadar Sifar atau Dikecualikan di bawah seksyen 17 atau 18 Akta mengikut mana-mana yang berkenaan; atau
(b) apa-apa pelarasan dalam perjalanan perniagaan seperti pembatalan pembekalan barang dan perkhidmatan, kurang atau melebihi jumlah GST yang dinyatakan serta barangan yang dikembalikan.
dan perubahan itu berlaku selepas pulangan untuk bekalan telah dikemukakan kepada Ketua Pengarah, nota kredit atau nota debit perlu dikeluarkan oleh orang yang membuat atau menerima bekalan itu.

Untuk maklumat lanjut termasuk keperluan pengeluaran Invois Cukai Elektronik dan Invois Cukai Contoh, sila lihat SIMPANAN INVOIS CUKAI DAN REKOD CUKAI.

 

Penyimpanan Rekod

Rekod-rekod hendaklah disimpan di Malaysia kecuali yang diluluskan oleh Ketua Pengarah dan hendaklah dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris, dan hendaklah dipelihara untuk tempoh tujuh tahun dari tarikh terkini yang berkaitan dengan rekod.

 

Hak menuntut cukai input

Seseorang berhak untuk menuntut cukai input jika dia membuat pembekalan bercukai dan memenuhi kriteria berikut:

(a) cukai input telah ditanggungnya;
(b) cukai input dibenarkan;
(c) dia adalah orang yang kena cukai, iaitu seseorang yang atau boleh didaftarkan;
(d) barangan atau perkhidmatan diperolehi dalam perjalanan atau penerusan perniagaan; dan
(e) barangan atau perkhidmatan dibuat di Malaysia atau apa-apa pembekalan dibuat di luar Malaysia yang akan menjadi suatu pembekalan bercukai jika dibuat di Malaysia.

 

Tempoh Menuntut Cukai Input

Perenggan 38 Peraturan-Peraturan GST 2014, memperuntukkan bahawa jika seseorang yang berdaftar tidak menuntut cukai inputnya dalam tempoh bercukai di mana dia memiliki suatu invois cukai, Ketua Pengarah boleh membenarkan dia menuntut cukai input dalam tempoh 6 tahun dari tarikh pembekalan atau pengimpotan.

Bagi tujuan menuntut cukai input selaras dengan perenggan 38(4)(a) Peraturan GST 2014, seseorang yang dikenakan cukai dianggap mempunyai invois cukai pada:
a. tarikh atau masa penyerahan invois cukai ke dalam Akaun Syarikat yang Dibayar; atau
b. tempoh satu tahun dari tarikh dia memegang invois cukai.
Yang mana lebih awal.

 

Cukai Input Disekat

(lihat butiran terperinci di Panduan Kredit Cukai Input Para 10 to 12)

Cukai input yang ditanggung orang yang kena cukai berkenaan dengan pembekalan berikut hendaklah dikecualikan daripada sebarang kredit di bawah GST: –
(a) pembekalan atau pengimpotan olehnya bagi sebuah kereta bermotor penumpang;
(b) pembekalan barang atau perkhidmatan yang berkaitan dengan pembaikan, penyelenggaraan dan pembaikan kereta penumpang;
(c) penyewaan kereta penumpang;
(d) yuran langganan kelab termasuk mana-mana yuran penyertaan, yuran keahlian, yuran pemindahan atau yuran lain yang dikenakan oleh mana-mana kelab, persatuan, pertubuhan atau organisasi yang ditubuhkan terutamanya untuk tujuan rekreasi atau sukan atau bagi pemindahan keanggotaan kelab, persatuan, atau organisasi mengikut mana-mana yang berkenaan;
(e) apa-apa bayaran atau sumbangan ke atas mana-mana kontrak insurans atau sijil takaful
(i) untuk menanggung kerugian orang kena cukai terhadap kos rawatan perubatan kepada mana-mana orang;
(ii) terhadap kos rawatan perubatan di mana orang yang diinsuranskan atau peserta adalah mana-mana orang yang diambil bekerja oleh orang yang kena cukai; atau
(iii) terhadap apa-apa kemalangan peribadi di mana orang yang diinsuranskan atau peserta adalah mana-mana orang yang diambil bekerja oleh orang yang kena cukai. Tetapi tidak termasuk apa-apa kontrak insurans atau sijil takaful terhadap apa-apa liabiliti yang orang kena cukai boleh dikenakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Pampasan Pekerja 1952 di mana perbelanjaan tersebut adalah wajib di bawah akta itu atau mana-mana perjanjian kolektif dalam pengertian Akta Perhubungan Perindustrian 1967;
(f) apa-apa perbelanjaan perubatan yang dilakukan berkaitan dengan penyediaan semua bentuk rawatan perubatan kepada mana-mana orang yang diambil bekerja oleh orang yang kena cukai tetapi tidak termasuk perbelanjaan perubatan yang dilakukan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Pampasan Pekerja 1952 di mana perbelanjaan tersebut adalah wajib di bawah akta itu atau mana-mana perjanjian kolektif dalam pengertian Akta Perhubungan Perusahaan 1967;
(g) apa-apa faedah keluarga termasuk hospitaliti yang disediakan oleh orang yang kena cukai untuk faedah mana-mana orang yang menjadi isteri, suami, anak termasuk anak angkat mengikut mana-mana undang-undang bertulis atau ibu bapa mana-mana orang yang diambil bekerja oleh orang kena cukai; dan
(h) perbelanjaan hiburan kepada seseorang selain pekerja atau pelanggan sedia ada kecuali perbelanjaan hiburan yang dilakukan oleh seseorang yang menjalankan perniagaan hiburan.

Bagaimanapun, orang yang kena cukai dibenarkan menuntut cukai input yang ditanggung pada perbelanjaan berikut yang berkaitan dengan kereta bermotor penumpang yang didaftarkan dengan namanya sendiri:
(a) Premium insurans;
(b) Petrol, diesel dan NGV;
(c) Tempat letak kereta; dan/atau
(d) Bateri yang disahkan oleh badan yang kompeten yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan untuk kegunaan di dalam kereta motor elektrik di bawah Peraturan Kenderaan Bermotor (Pembinaan dan Penggunaan) 1959 [LN 170/1959].

Bagi kereta bermotor penumpang yang dimiliki atau didaftarkan di bawah nama entiti lain, apa-apa cukai input yang dikenakan ke atas perbelanjaan yang disenaraikan dalam Panduan Kredit Cukai Input, Perenggan 11 dibenarkan untuk dituntut oleh orang yang kena cukai kecuali cukai input mengenai premium insurans. Bagaimanapun, orang yang kena cukai mesti memenuhi syarat-syarat berikut:
(a) Motokar penumpang digunakan dalam perniagaannya dan disebabkan oleh pembekalan bercukai yang dibuat olehnya;
(b) Perbelanjaan dikembalikan dan diambil kira sebagai perbelanjaan perniagaannya; dan
(c) Memiliki invois cukai yang sah ke atas perbelanjaan yang diperolehi.

 

Bayaran balik cukai input jika pertimbangan tidak dibayar

Jika orang berdaftar gagal membayar untuk pembekalan apa-apa barang atau perkhidmatan yang dibuat oleh pembekalnya dalam tempoh enam bulan dari tarikh pembekalan dan dia telah menuntut cukai input ke atas bekalan itu, orang yang kena cukai perlu membayar balik cukai input dengan memperakaunkan jumlah yang sama dengan cukai input sebagai cukai outputnya. Dia dikehendaki mengakaunkan cukai output dalam tempoh bercukai yang meliputi bulan selepas tempoh enam bulan. Selepas itu, dia membayar pembekal untuk pembekalan barang atau perkhidmatan dan seterusnya berhak untuk menuntut semula cukai output tersebut sebagai cukai input untuk tempoh bercukai di mana dia membuat pembayarannya.

 

Pengecualian Separa

Seseorang yang membuat kedua-dua Pembekalan Bercukai dan Dikecualikan dikenali sebagai pembekal campuran. Istilah “pengecualian separa” digunakan untuk menggambarkan keadaan pembekal yang perlu membahagikan jumlah tuntutan cukai input baki berkenaan dengan membuat Pembekalan Bercukai dan Dikecualikan menggunakan kaedah pengecualian separa yang diluluskan. Cukai input yang dituntut adalah sementara dan perlu diselaraskan setiap tahun atau pada akhir tempoh yang lebih lama. Ini adalah untuk memberikan pembahagian yang lebih adil dan lebih munasabah kerana jumlah yang dipotong dalam beberapa tempoh mungkin tidak terjejas akibat pelbagai sebab, contohnya kerana jualan musim perayaan.

Orang yang kena cukai layak menuntut jumlah cukai input penuh sebagai kredit cukai inputnya jika cukai input yang ditanggung olehnya adalah secara eksklusif disebabkan oleh pembekalan bercukai yang dibuat olehnya, kecuali bagi kredit cukai input yang tidak dibenarkan di bawah Akta GST 2014. Cukai input yang boleh dikembalikan kepada orang yang kena cukai disebut sebagai “input bercukai” manakala Pembekalan Bercukai bermaksud bekalan yang dikenakan GST pada Kadar Standard atau Sifar.

Sebaliknya, seseorang tidak berhak menuntut cukai input yang ditanggung atas perolehan jika cukai input secara eksklusif dikaitkan dengan Pembekalan Dikecualikan. Cukai input yang disebabkan oleh Pembekalan Dikecualikan dan tidak boleh dikembalikan sebagai kredit cukai disebut sebagai “cukai input dikecualikan”. Pembekalan yang dikecualikan adalah bekalan yang disenaraikan di bawah Perintah GST (Pembekalan Dikecualikan) 2014.

Dalam hal pembekal campuran, dia akan dikenakan cukai input baki dalam perjalanan atau penerusan perniagaannya. Beberapa contoh cukai input baki adalah ‘overhead’ biasa seperti caj utiliti, yuran profesional, sewa dan sebagainya. Hanya bahagian input baki yang berkaitan dengan pembekalan bercukai boleh diperolehi semula oleh pembekal campuran. Kaedah standard bagi tuntutan cukai input adalah kaedah perolehan. Kaedah ini disediakan di bawah Bahagian VI Peraturan GST 2014. Sebelum pembekal campuran menggunakan peraturan pengecualian separa, dia perlu mengecualikan jumlah GST yang ditanggung untuk kegunaan bukan perniagaan. Untuk maklumat lanjut mengenai tuntutan cukai input, sila rujuk Panduan GST mengenai Kredit Cukai Input.

Bagi maklumat lanjut, sila rujuk Panduan Pengecualian Separa

 

Tukaran Asing

Dalam hal pembekalan tempatan termasuk pengekspotan dan pengimpotan perkhidmatan atau barang, di mana pembekal dan pembeli kedua-dua membuat pembekalan bercukai dan keduanya adalah perniagaan yang didaftarkan untuk GST –
(a) perniagaan boleh menggunakan mana-mana kadar tukaran berikut yang diterbitkan oleh–

 • Bank Negara Malaysia (BNM);
 • mana-mana bank komersil di Malaysia atau bank berdaftar dengan BNM;
 • agensi berita sepertiBloomberg, Reuters, Oanda, ASWJ, XE, Strikeiron;
 • mana-mana bank pusat seperti European Central Bank dan Federal Reserve Bank of New York, Korean Exchange Bank.

 
(b) Kadar pertukaran daripada mana-mana kadar yang diterbitkan dalam sub perenggan (a) di atas mestilah–

 • kadar tukaran semasa (kadar jualan) sepadan dengan masa bekalan;
 • kadar purata bulanan bulan sebelumnya bersamaan dengan masa bekalan;
 • kadar purata akhir bulan sepadan dengan masa bekalan;
 • kadar jualan akhir bulan bersamaan dengan masa bekalan;
 • kadar jualan pembukaan bulan yang bersamaan dengan masa pembekalan;
 • purata kadar tertinggi ditambah (+) kadar terendah pada bulan sebelumnya bersamaan dengan masa bekalan; atau
 • kadar tukaran lindung nilai dengan bank yang bersamaan dengan masa pembekalan;

 
(c) Kadar pertukaran seperti dalam subperenggan (a) dan (b) mesti digunakan secara konsisten untuk tujuan pelaporan perniagaan dalaman dan perakaunan dan digunakan untuk sekurang-kurangnya satu tahun dari tempoh akhir perakaunan di mana kaedah itu digunakan dahulu.

(d) Jika orang berdaftar GST ingin menggunakan kadar pertukaran selain daripada kadar seperti dalam subperenggan (ii) (a) dan (b) di atas, dia mesti memohon secara bertulis kepada Ketua Pengarah untuk kelulusan.

 

Paparan Harga

Menurut Ketetapan Ketua Pengarah 1/2015, Semua orang berdaftar termasuk perniagaan dalam talian yang membuat pembekalan barang atau perkhidmatan boleh dikenakan cukai perlu memaparkan, mengiklankan, menyiarkan atau membuat sebutan harga termasuk GST. Perniagaan dalam talian, walaupun paparan harga perlu termasuk GST, boleh memaklumkan pelanggan di luar Malaysia bahawa harga yang perlu dibayar untuk barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan dari Malaysia tidak tertakluk kepada GST.

 

Pra-Pemerbadanan

Perbelanjaan sebelum penubuhan adalah perbelanjaan yang dikeluarkan untuk pembekalan yang dibuat sebelum penubuhan perniagaan. Contohnya ialah perkhidmatan setiausaha, perkhidmatan undang-undang dan perbelanjaan pentadbiran. Perbelanjaan pra-pemerbadanan ini tidak layak untuk kredit cukai input.

 

Pra Pendaftaran

(i) Perkhidmatan yang ditanggung sebelum pendaftaran (pendaftaran secara sukarela dan mandatori termasuk pendaftaran lambat) tidak layak untuk kredit cukai input.
(ii) Bagaimanapun, dalam hal barang termasuk barangan modal, orang berdaftar boleh dibenarkan menuntut cukai input bagi barang yang dimiliki pada saat pendaftaran berdasarkan jumlah yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. Orang berdaftar itu hendaklah mendapatkan kelulusan daripada Ketua Pengarah sebelum tuntutan untuk cukai input boleh dibuat di bawah Peraturan 46 Peraturan GST 2014.
(iii) Barang modal dan apa-apa perkhidmatan berkaitan dengan barang modal tidak boleh dituntut di bawah Peraturan 46 Peraturan GST 2014 melainkan jika ia boleh dipermodalkan mengikut prinsipal perakaunan standard di Malaysia, sebelum tarikh pendaftaran.
(iv) Cukai input yang ditanggung tidak boleh dituntut ke atas barangan yang telah dimanfaatkan. Barang-barang yang dimanfaatkan termasuk barang-barang yang telah digunakan sebahagiannya dan dimasukkan ke dalam barang-barang lain.

 

Apa Yang Perlu Anda LAKUKAN?

Buat Pendaftaran GST
Mengeluarkan Invois Cukai
Perakaunan untuk GST
Bayaran GST
Kesalahan
Penilaian Semula dan Rayuan
Hantar Pemfailan Pulangan Cukai GST
Mekanisme Kredit Cukai Input
Menuntut Bayaran Balik GST

 
Untuk maklumat lanjut, lihat Panduan Umum GST.

 

Pautan Berkaitan:

Tinjauan Panduan GST Khusus di Malaysia
Perlukah Saya Mendaftar bagi GST di Malaysia?
Kesalahan dan Penalti Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) di Malaysia
Senarai Pembekalan GST Berkadar Sifar, Dikecualikan dan Diberi Pelepasan di Malaysia
Skim Bayaran Balik Pelancong di Malaysia
Skim Margin GST bagi Penjual Kereta Terpakai di Malaysia