This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Percukaian untuk Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) di Malaysia

 

Pengenaan Cukai ke atas PLT

PLT dikenakan cukai yang sama seperti Syarikat* di mana pendapatan yang dikenakan cukai pada peringkat PLT adalah pada kadar cukai 24% secara amnya. Bagaimanapun, PLT dengan sumbangan modal sebanyak RM2.5 juta atau kurang akan menikmati kadar cukai keutamaan 19% pada RM 500,000 yang pertama daripada pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Keuntungan yang dibayar, dikreditkan atau diagihkan kepada rakan kongsi di LLP dikecualikan daripada cukai. Tiada cukai pegangan ke atas keuntungan yang dibayar, dikreditkan atau diagihkan kepada rakan kongsi.

* Insentif khusus yang diberikan kepada syarikat tidak dikenakan kepada PLT.

Di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, PLT bermaksud Perkongsian Liabiliti Terhad yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (berbeza dengan syarikat).

Secara amnya, insentif tertentu yang diberikan kepada syarikat tidak terpakai kepada PLT. Insentif-insentif khusus hanya diberikan secara eksklusif kepada “syarikat”. Sebagai contoh, di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986, hanya syarikat sahaja yang layak menikmati insentif di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986.

Bagaimanapun, terdapat pengecualian di mana PLT dengan sumbangan modal tidak melebihi RM2.5 juta layak memotong perbelanjaan pemerbadanan tertentu di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Perbadanan) 2003 dan Peraturan-Peraturan Cukai Pendapatan (Potongan untuk Perbelanjaan Perbadanan) (Pindaan) 2005, walaupun kedua-dua Peraturan memberikan potongan kepada syarikat. Kelayakan ini dberi dalam Ketetapan Umum Percukaian PLT.

 

Status Cukai Pemastautin PLT

Sama seperti Syarikat, cukai pemastautin PLT di Malaysia ditentukan berdasarkan lokasi pengurusan dan kawalan perniagaan atau hal ehwalnya yang dijalankan oleh para pekongsi. Pengurusan dan kawalan merujuk kepada pihak berkuasa dalam menentukan dasar yang akan dipatuhi PLT. Jika pada bila-bila masa dalam tahun asas bagi tahun taksiran, sekurang-kurangnya satu mesyuarat rakan-rakan kongsi diadakan di Malaysia berhubung pengurusan dan kawalan PLT, PLT tersebut dianggap bermastautin di Malaysia untuk tahun asas (walaupun semua mesyuarat lain diadakan di luar Malaysia).

Lokasi aktiviti perdagangan atau operasi fizikal tidak semestinya tempat pengurusan dan kawalan. PLT yang menjalankan aktiviti dagangan di Malaysia dianggap tidak bermastautin di Malaysia jika didapati bahawa aktiviti komersil seperti pembuatan atau pengeluaran dan penjualan dikawal mesyuarat dan rakan kongsi luar negara, di mana semua keputusan penting perniagaan yang dicapai, turut diadakan di luar negara.

Pelantikan pegawai pematuhan tempatan di Malaysia tidak menentukan status pemastautin PLT. Sekiranya pihak berkuasa kawalan dijalankan oleh pegawai pematuhan yang berada di ibu pejabat di luar negara, PLT dianggap tidak bermastautin di Malaysia.

 

Penyediaan Penyata Kewangan bagi Tujuan Cukai Pendapatan

PLT tidak dikehendaki menyediakan penyata kewangan yang diaudit oleh seorang juruaudit tetapi perlu menyimpan rekod perakaunan dan rekod lain dengan teratur dan mencukupi untuk menunjukkan kedudukan kewangan sebenar.

Bagi tujuan cukai pendapatan, PLT diperlukan menyediakan rekod perakaunan lengkap yang mengandungi akaun keuntungan dan kerugian, kunci kira-kira dan nota penjelasan kepada akaun. Bagaimanapun, jika rekod perakaunan tidak disediakan mengikut format perakaunan biasa, PLT hendaklah menyimpan rekod berikut:

 1. maklumat pendapatan
 2. maklumat perbelanjaan
 3. senarai penghutang dan pemiutang/liabiliti
 4. senarai semua aset (semasa dan tetap)
 5. peratusan sumbangan modal oleh setiap rakan kongsi
 6. nota penerangan bagi item (i) hingga (v)
 7. dokumen sokongan lain untuk membuktikan transaksi perniagaan.

 

Tempoh Asas PLT

Secara amnya, tempoh asas PLT adalah sama dengan tempoh perakaunannya.

Bagi PLT yang baru memulakan operasi, tempoh perakaunan pertama adalah tempoh asas untuk satu tahun penilaian apabila akaun ditutup. Ia akan menjadi tahun pertama penilaian bagi entiti itu.

Sekiranya akaun pertama disediakan untuk-

 • tempoh kurang dari 12 bulan yang berakhir pada satu hari pada tahun yang sama, tempoh itu adalah tempoh asas bagi tahun taksiran pertama

Contoh: 3E Accounting Malaysia mengemukakan akaunnya seperti berikut:

Akaun Tempoh Perakaunan Tempoh
Pertama1.02.2014 – 30.9.20148 bulan
Kedua1.10.2014 – 30.9.201512 bulan

 
Tempoh asas bagi 3E Accounting Malaysia adalah seperti berikut:

Tahun Taksiran Tempoh Asas Tempoh
20141.02.2014 – 30.9.20148 bulan
20151.10.2014 – 30.9.201512 bulan
 • Mana-mana tempoh berakhir pada satu hari dalam tahun kedua, tempoh itu akan menjadi tempoh asas bagi taksiran tahun kedua dan tiada tempoh asas taksiran bagi tahun pertama;

 
Contoh: 3E Accounting Malaysia mengemukakan akaunnya seperti berikut:

Akaun Tempoh Perakaunan Tempoh
First1.5.2013 – 31.3.201411 bulan
Second1.4.2014 – 31.3.201512 bulan

 
Tempoh asas bagi 3E Accounting Malaysia adalah seperti berikut:

Tahun Taksiran Tempoh Asas Tempoh
20141.5.2013 – 31.3.201411 bulan
20151.4.2014 – 31.3.201512 bulan
 • Satu tempoh melebihi 12 bulan berakhir pada satu hari pada tahun ketiga, tempoh itu menjadi tempoh asas bagi taksiran tahun ketiga dan tiada tempoh asas bagi taksiran tahun pertama dan taksiran tahun kedua.

 
Example : 3E Accounting Malaysia mengemukakan akaunnya seperti berikut:

Akaun Tempoh Perakaunan Tempoh
Pertama1.11.2013 – 30.4.201518 bulan
Kedua1.05.2015 – 30.4.201612 bulan

 
Tempoh asas bagi 3E Accounting Malaysia adalah seperti berikut:

Tahun Taksiran Tempoh Asas Tempoh
20151.11.2013 – 30.4.201518 bulan
20161.05.2015 – 30.4.201612 bulan

 

Penyerahan Anggaran Cukai Dikenakan dan Bayaran Cukai

PLT perlu menyediakan anggaran cukai yang dikenakan dan bayaran secara ansuran seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 107C ITA. Ini bermakna PLT perlu mengemukakan Borang Anggaran Tuntutan Cukai Dikenakan CP204 untuk Tahun Taksiran tidak lebih daripada 30 hari sebelum permulaan tempoh asas. Bagaimanapun, apabila PLT memulakan operasi (iaitu semasa tempoh asas pertama), anggaran cukai perlu dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permulaan perniagaannya dan seterusnya, tidak lewat daripada 30 hari sebelum permulaan tempoh asas.

Cukai biasanya dibayar melalui 12 ansuran bulanan yang sama, setiap ansuran bulanan akan dituntut dan perlu dibayar kepada LHDN pada 15 haribulan berikutnya.

PLT yang ditukar daripada syarikat atau perkongsian tidak dikecualikan dari anggaran cukai yang dikenakan dan bayaran secara ansuran di bawah subseksyen 107C (4A) ITA kerana perniagaan PLT dianggap sebagai perniagaan berterusan syarikat atau perkongsian.

 

Memfail Pulangan Cukai (Borang PT)

Semua PLT perlu memfail pulangan cukai (Borang PT) dalam tempoh 7 bulan dari tarikh tutup tempoh asasnya (iaitu tempoh perakaunan).

 

Sekatan ke atas Potongan Gaji Rakan Kongsi

Imbuhan atau pembayaran seumpamanya kepada rakan kongsi PLT tidak dibenarkan bagi potongan jika tidak ditentukan atau diperuntukkan dalam perjanjian PLT. Imbuhan merujuk kepada gaji asas dan elaun tetap tetapi tidak termasuk caruman majikan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) atau insurans.

LHDN telah menjelaskan bahawa, jika pembayaran imbuhan tersebut tidak dibenarkan, amaun yang diterima oleh rakan kongsi akan tetap dikenakan ke atas mereka. Bagaimanapun, LHDN menambah bahawa perincian mana-mana imbuhan yang perlu dibayar tidak perlu dinyatakan dalam perjanjian PLT. Sebutan semata-mata untuk pembayaran imbuhan tanpa menyatakan butiran jumlah yang berkaitan dianggap mencukupi sebagai amaun yang dibayar untuk perbelanjaan yang boleh ditolak.

Imbuhan yang perlu dibayar kepada rakan kongsi perlu didokumentasi dalam perjanjian PLT. Maka, sekiranya terdapat perubahan rakan kongsi dalam PLT, di mana rakan kongsi baharu akan dibayar imbuhan, PLT perlu menyediakan perjanjian tambahan atau sebarang dokumen bagi merekod perubahan.

 

Perbelanjaan Pemerbadanan

PLT dengan sumbangan modal tidak melebihi RM2.5 juta dibenarkan potongan selari dengan perbelanjaan pemerbadanan bagi tempoh asas sesuatu tahun taksiran, seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Pemerbadanan) 2003 [PU (A) 475/2003] dan Peraturan-Peraturan Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Pemerbadanan) (Pindaan) 2005 [PU (A) 472/2005].

 

Agihan keuntungan kepada rakan-rakan kongsi

PLT boleh mengagih keuntungan kepada rakan-rakan kongsinya. Keuntungan yang dibayar, dikreditkan dan diagihkan kepada rakan-rakan kongsi dalam PLT dikecualikan cukai. Tiada cukai pegangan ke atas keuntungan yang dibayar, dikreditkan atau diagihkan kepada rakan kongsi.

 

Pengenaan Cukai bagi Rakan-Rakan Kongsi PLT

Rakan-rakan kongsi tidak dikenakan cukai ke atas pendapatan mereka daripada PLT (samada diagihkan atau sebaliknya). Bagaimanapun, mereka akan dicukai bagi imbuhan, pra-syarat dan faedah seumpamanya yang diterima dari PLT. Bayaran (bukan pengagihan pendapatan) adalah tertakluk kepada cukai pendapatan dan dikenakan ke atas orang-orang yang berkenaan.

 

Tanggungjawab Pegawai Pematuhan bagi Tujuan Cukai Pendapatan

Tanggungjawab pegawai pematuhan dan rakan kongsi bagi tujuan cukai pendapatan antara lain adalah termasuk:

 • menyimpan rekod perakaunan lengkap urusniaga PLT.
 • melengkapkan dan mengemukakan borang pulangan cukai pendapatan (ITRF) mengikut seksyen 77A ITA dan pindaan ITRF jika ada, mengikut seksyen 77B ITA dalam tempoh yang ditetapkan.
 • memberi anggaran cukai yang kena dibayar dan membuat bayaran ansuran mengikut seksyen 107C ITA.
 • memaklumkan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri mengenai perubahan tempoh perakaunan dengan mengemukakan Borang CP204B dalam tempoh yang ditetapkan (PR No. 7/2011 bertajuk ‘Pemberitahuan Perubahan Tempoh Perakaunan Syarikat / Badan Amanah / Koperasi ‘).
 • memastikan pembayaran cukai oleh PLT.
 • memikul tanggungjawab-tanggungjawab di bawah Akta Cukai Pendapatan.