This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Pemilikan Tunggal vs Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) vs Perkongsian Umum vs Syarikat di Malaysia

Jenis-Jenis Entiti Perniagaan

Berikut adalah jenis-jenis organisasi perniagaan yang biasa di Malaysia: –

  1. Oleh individu yang beroperasi sebagai Pemilik Tunggal
  2. Oleh dua atau lebih (tetapi tidak lebih daripada 20 orang) dalam Perkongsian, atau
  3. Oleh dua orang atau lebih dalam Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT), atau
  4. Oleh Syarikat tempatan yang diperbadankan di Malaysia atau oleh Syarikat Asing yang didaftarkan di bawah peruntukan Akta Syarikat 1965
  Syarikat Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) Perkongsian Umum Pemilikan Tunggal
Penampilan Nama Entiti Nama syarikat diakhiri dengan perkataan “Sdn Bhd” or “Bhd” Nama syarikat diakhiri dengan perkataan “PLT” (Perkongsian Liabiliti Terhad) Pilihan nama perniagaan perlu kelulusan Pejabat Pendaftar Perniagaan Pilihan nama perniagaan perlu kelulusan Pejabat Pendaftar Perniagaan
Sumbangan Modal Modal Perkongsian Sumbangan Rakan-Rakan Kongsi Sumbangan Rakan-Rakan Kongsi Sumbangan sendiri
Pemilik perniagaan Syarikat (ahli / pemegang saham memiliki ‘saham’ dalam syarikat dan memberi mereka hak ke atas Syarikat) PLT (Rakan-Rakan Kongsi memegang saham bagi modal dan keuntungan PLT) Rakan-Rakan Kongsi Pemilikan Tunggal
Status undang-undang Entiti undang-undang berasingan Entiti undang-undang berasingan Bukan Entiti undang-undang berasingan Bukan Entiti undang-undang berasingan
Pihak yang menanggung hutang bagi urusniaga Syarikat PLT Rakan-Rakan Kongsi Pemilik Tunggal
Tanggungjawab mengurus perniagaan Lembaga Pengarah Rakan-Rakan Kongsi Rakan-Rakan Kongsi Pemilik Tunggal
Liabiliti Peribadi Tiada liabiliti peribadi secara individu bagi pengarah atau para pemegang saham. Liabiliti ditanggung para pengarah atau pemegang saham sehingga peringkat saham tidak berbayar Tiada liabiliti peribadi bagi rakan kongsi, kecuali bagi tindakan yang menyalahi atau peninggalan atau tanpa kuasa. Liabiliti ditanggung rakan-rakan kongsi secara bersesama dan secara berasingan dengan PLT sehingga peringkat modal saham tidak berbayar. Liabiliti tidak terhad (secara bersesama dan berasingan bertanggungjawab dengan perkongsian) yang boleh dilanjutkan kepada aset peribadi rakan-rakan kongsi Liabiliti tidak terhad boleh dilanjutkan kepada aset peribadi pemilik tunggal
Jumlah Pemegang Saham / Rakan-Rakan Kongsi Minima 1 orang dan maksima 50 org dalam syarikat swasta Minima 2 org dan tiada had maksima 2 hingga 20 rakan-rakan kongsi (kecuali bagi perkongsian praktis profesional dengan tiada had maksima) Hanya pemilik tunggal
Setiausaha Syarikat / Pegawai Pematuhan Setiausaha Syarikat berkelayakan Pegawai Pematuhan atau rakan kongsi PLT Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Keperluan Audit Berkanun Perlu diaudit Tidak wajib melainan ia termaktub dalam perjanjian perkongsian Tidak perlu diaudit Tidak perlu diaudit
Pematuhan Tahunan Perlu memfail penyata pulangan dan kewangan bagi setiap kalendar tahunan Perlu melapor pengisytiharan tahunan dan penyata solvensi dengan SSM (yang pertama dalam tempoh 18 bulan dari tarikh pendaftaran dan seterusnya, 90 hari dari penutup tahun kewangan)    
Penghantaran Tahunan kepada SSM Pulangan tahunan dengan Penyata Kewangan diaudit/tidak diaudit Pengisytiharan Tahunan    
Yuran Tahunan kepada SSM RM200 RM200 Nama perniagaan – RM60 setahun
Nama peribadi – RM30 setahun
Nama perniagaan – RM60 setahun
Nama peribadi – RM30 setahun
Status Cukai Pendapatan / Kadar Cukai Pendapatan Cukai ke atas Syarikat /
Bagi 500,000 pertama – 20% (IKS)
Seterusnya – 25%
Cukai ke atas PLT /
Bagi 500,000 pertama – 20% (IKS)
Seterusnya – 25%
Cukai ke atas rakan-rakan kongsi /
Pemilik Tunggal
Dari 0% ke 26%
Cukai ke atas rakan-rakan kongsi /
Pemilik Tunggal
Dari 0% ke 26%
Peraturan & Syarat Akta Syarikat 2016 Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (PLT), Peraturan Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
Kelebihan & Kekurangan – Lebih banyak kertas kerja dan lebih mahal
– Liabiliti Terhad
– Pentadbiran kompleks (audit berkanun, Mesyuarat Agung Tahunan, keputusan lembaga dsb)
– Kos Pematuhan lebih tinggi
– Seorang pengarah pemastautin diperlukan bagi menubuhkan Syarikat
– Sesuai bagi perniagaan yang mampu mengekal urusniaga dengan kos operasi lebih tinggi
– Orang ramai mampu mengakses hal-ehwal kewangan syarikat
– Kurang kertas kerja & formaliti tambahan (pendaftaran mudah, pantas dan kurang dokumen)
– Liabiliti Terhad
– Pentadbiran paling mudah (audit berkanun tidak wajib)
– Pegawai pematuhan pemastautin diperlukan bagi menubuhkan PLT
– Kos Pematuhan lebih rendah
– Sesuai bagi syarikat permulaan dengan kos kemasukan lebih rendah
– Penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai
– Penggantian berterusan
– Status perubahan rakan kongsi tidak menggugat kewujudan PLT
– Kurang kertas kerja & formaliti tambahan (pendaftaran mudah, pantas dan kurang dokumen)
– Liabiliti Tidak Terhad
– Pentadbiran mudah (audit berkanun tidak wajib)
– Kos Pematuhan lebih rendah
– Sesuai bagi syarikat permulaan dengan kos kemasukan lebih rendah
– Penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai
– Kurang kertas kerja & formaliti tambahan (pendaftaran mudah, pantas dan kurang dokumen)
– Liabiliti Tidak Terhad
– Pentadbiran mudah (audit berkanun tidak wajib)
– Kos Pematuhan lebih rendah
– Sesuai bagi syarikat permulaan dengan kos kemasukan lebih rendah
– Penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai

 
Kesimpulannya, syarikat swasta (Sdn Bhd) lebih menjadi pilihan berbanding entiti perniagaan lain dengan penguatkuasaan Akta Syarikat 2016 yang membenarkan pemerbadanan oleh pengarah tunggal dan pemegang saham dan pada masa yang sama, menawarkan ciri-ciri liabiliti terhad.

Bagi Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT), entiti ini memerlukan sekurang-kurangnya 2 rakan kongsi untuk pendaftaran manakala pelantikan pegawai pematuhan yang akan bertanggungjawab secara peribadi untuk semua tindakan LLP adalah mandatori. Anda juga boleh merujuk kepada Isu Utama Dan Ketidakjelasan yang Dihadapi Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) untuk kelemahan-kelemahan lain.

Dari segi kos pematuhan yang lebih tinggi bagi syarikat persendirian (Sdn Bhd), sesebuah syarikat lebih mudah mendapatkan pinjaman sekiranya dibandingkan dengan entiti perniagaan lain.