This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Penukaran kepada Perkongsian Liabiliti Terhad di Malaysia

Perkongsian konvensional sedia ada atau syarikat persendirian (Sdn Bhd) boleh menjalani penukaran kepada Perkongsian Liabiliti Terhad bagi menikmati beberapa faedah utama seperti di bawah:-

 • perlindungan liabilti terhad bagi rakan-rakan kongsi seakan liabiliti terhad yang dinikmati oleh pemegang saham sesebuah syarikat
 • Kurangnya keperluan pematuhan statutori & dan kurang kos pematuhan – Tiada keperluan bagi akaun diaudit & Setiausaha Syarikat berkelayakan
 • Kewujudan undang-undang kekal (Meneruskan Entiti Undang-undang)

Bagi maklumat lanjut tentang perbandingan di antara PLT dengan lain-lain jenis perniagaan di Malaysia, anda boleh merujuk Pemilikan Tunggal vs PLT vs Perkongsian Umum vs Syarikat

Penukaran perkongsian konvensional sedia ada atau syarikat swasta (Sdn Bhd) kepada Perkongsian Liabiliti Terhad:-

 1. Anda perlu menubuhkan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) baharu.
 2. Kesemua aset serta liabiliti perkongsian/syarikat perlu dipindah kepada PLT yang baharu tertubuh.
 3. Perkongsian/syarikat perlu dibubarkan secara sah melalui proses teratur penghantaran kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
 4. PLT baharu bersedia memulakan operasi.

Kriteria bagi Penukaran kepada PLT

(a) Dari Perkongsian Konvensional kepada PLT

 • Rakan-rakan kongsi yang sama kekal selepas penukaran
 • Rakan-rakan kongsi yang sama kekal selepas penukaran
 • Perkongsian konvensional kini solven
 • Bagi penukaran melibatkan praktis profesional, surat kelulusan diperlukan daripada badan pentadbir

(b) Syarikat Sendirian Berhad kepada PLT

 • Pemegang saham yang sama kekal selepas penukaran
 • Tiada kepentingan keselamatan yang wujud dalam asetnya
 • Syarikat swasta adalah solven
 • Semua yuran statutori tertunggak kepada agensi kerajaan telah diselesaikan
 • Syarikat swasta telah meletakkan iklan di sekurang-kurangnya satu akhbar yang diedarkan secara meluas di Malaysia dan menerbitkan pemberitahuan dalam Warta tentang niatnya untuk menukar kepada perkongsian liabiliti terhad
 • Semua pemiutang bersetuju dengan penukaran.

Kesan Penukaran menjadi PLT

Penukaran kepada perkongsian liabiliti terhad, bermakna pemindahan harta, kepentingan, hak, keistimewaan, liabiliti, kewajipan dan pengusahaan perkongsian konvensional/syarikat persendirian kepada perkongsian liabiliti terhad.

Selepas penukaran, perkongsian konvensional atau syarikat persendirian dianggap dibubarkan.

 1. Aset – Semua aset yang dahulu dipegang perkongsian konvensional/Sdn Bhd akan dipindahkan kepada PLT*
 2. Prosiding tergantung – Semua prosiding tergantung masih boleh diteruskan, diselesai dan dikuatkuasakan ke atas atau oleh PLT
 3. Perjanjian/Kontrak Sedia ada -Perjanjian/kontrak sedia ada dan sebagainya, termasuk kontrak pekerjaan masih berkuatkuasa seolah-olah PLT adalah pihak berkenaan
 4. Liabiliti & Kewajipan – rakan-rakan kongsi dalam perkongsian konvensional atau Sdn Bhd masih terus menanggung tanggungjawab (secara bersama atau berasingan dengan PLT) bagi liabiliti dan obligasi yang dikenakan sebelum penukaran
 5. Permit atau Lesen – PLT yang melalui proses penukaran perlu memohon semula kelulusan, permit atau lesen yang dikeluarkan di bawah undang-undang bertulis kepada perkongsian konvensional atau syarikat swasta yang berkuatkuasa serta-merta sebelum tarikh pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad.

Pembelian Tanah oleh PLT dan Hal-Hal Berkaitan

(a) Peruntukan Undang-Undang berkaitan Pembelian atau Penjualan Tanah di bawah Akta PLT 2012

Apabila penukaran, semua harta yang diletakkan di bawah perkongsian konvensional atau syarikat persendirian hendaklah dipindahkan kepada dan terletak hak pada PLT. Sebelum itu, PLT hendaklah memastikan tanah itu tidak tertakluk kepada sebarang caj. Jika mana-mana harta didaftarkan dengan pihak berkuasa yang berkaitan, PLT perlu memaklumkan pihak berkuasa tersebut (Pentadbir Tanah / Pendaftar Hakmilik) selepas penukaran.

(b) Keperluan di bawah Kanun Tanah Negara (Akta 56/1965)

Keupayaan untuk memegang tanah dikendali oleh Kanun Tanah Negara (NLC). Kanun tersebut menunjukkan bahawa Perjanjian PLT hendaklah mengandungi klausa terperinci untuk memberi kesan bahawa PLT diberi kuasa memegang tanah.
Untuk memindahkan hakmilik tanah dari perkongsian konvensional kepada PLT
– Perlu dilakukan dengan menggunakan Borang 14A Jadual Pertama Kanun Tanah Negara

Bagi pemindahan hakmilik tanah dari syarikat persendirian kepada PLT
– Perlu Arahan Kuasa yang dperoleh dari Mahkamah Tinggi bagi melakukan pemindahan

(c) Pemindahan Urusan dengan Pentadbir Tanah / Pentadbir Hakmilik
PLT perlu mematuhi prosedur untuk mengelakkan komplikasi dalam berurusan dengan Pentadbir Tanah / Pendaftar Hakmilik berkaitan dengan pendaftaran tanah atau pemberitahuan penukaran yang mempengaruhi rekod pemilikan tanah sedia ada.
Sila ambil perhatian PLT asing atau PLT dengan rakan kongsi asing TIDAK dibenarkan memiliki tanah atau kepentingan ke atas tanah.
Berhubung dengan tanah yang tertakluk kepada sekatan yang memerlukan kelulusan pihak berkuasa, kelulusan daripada pihak berkuasa diperlukan terlebih dahulu sebelum pemindahan, pajakan atau caj boleh didaftarkan.

Untuk PLT yang telah didaftarkan namanya dalam hakmilik dan kemudian menukar namanya, PLT dikehendaki memaklumkan kepada Pentadbir Tanah / Pendaftar Hak dengan teratur supaya perubahan dapat dibuat kepada hakmilik.

(d) Penglibatan dalam Lelongan Awam
PLT boleh mengambil bahagian dalam lelongan awam yang dibuat atas permintaan pungutan yang melibatkan hakmilik Pejabat Tanah atau Jabatan Pendaftaran Tanah. Apa-apa percanggahan antara maklumat yang terkandung dalam perjanjian PLT dan maklumat korporat PLT, atau berkaitan dengan orang yang ditetapkan untuk bertindak bagi pihak PLT untuk lelongan boleh menyebabkan PLT dihalang daripada menyertai lelongan awam.