This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Kriteria Kelayakan untuk Pengecualian Audit bagi Syarikat-syarikat Sendirian Berhad Malaysia

Dalam pengumuman baru-baru ini Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“SSM”) pada 4 Ogos 2017, Arahan Amalan No. 3/2017 bertajuk “Kriteria Kelayakan untuk Pengecualian Audit bagi Kategori Syarikat Swasta tertentu”, kriteria kelayakan untuk pengecualian audit telah ditetapkan untuk beberapa syarikat swasta.

Subseksyen 267 (2) Akta Syarikat 2016 (“CA 2016”), Arahan Amalan ini menggariskan kriteria kelayakan bagi syarikat swasta daripada keperluan melantik juruaudit dalam tahun kewangan iaitu pengecualian audit.

Arahan Amalan No. 3/2017 menjelaskan bahawa syarikat berikut layak untuk pengecualian audit.

(a) Syarikat dorman
(b) Syarikat pendapatan sifar
(c) Syarikat kelayakan ambang

Sila ambil perhatian bahawa pengecualian audit tidak terpakai bagi syarikat swasta yang dikecualikan yang telah memilih untuk melapor sijil yang berkaitan dengan status syarikat swasta yang dikecualikan kepada SSM.

 

(a) Pengecualian Audit Syarikat Dorman

i. Sebuah syarikat adalah dorman dalam tahun kewangan jika

 • Tidak melakukan urusniaga dan,
 • Tiada transaksi perakaunan * dilakukan.

* “Transaksi Perakaunan” bermaksud transaksi, perakaunan atau rekod lain yang dikehendaki disimpan di bawah seksyen 245 (1) Akta Syarikat 2016, tidak termasuk transaksi yang timbul daripada sebarang obligasi yang syarikat itu perlu patuhi menurut mana-mana undang-undang bagi membayar dan kos yang berkaitan pematuhan.

ii. Syarikat dorman merupakan entiti swasta seperti yang ditakrifkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) dan syarikat itu layak untuk pengecualian audit sekiranya

 • Ia telah dorman sejak diperbadankan; atau
 • Ia dorman sepanjang tahun kewangan dan tahun kewangan sejurus sebelumnya.

iii. Ia akan berkuatkuasa seperti berikut:

 • di mana syarikat itu diperbadankan pada atau selepas 31 Januari 2017, penyata kewangan dengan tempoh tahunan bermula pada atau selepas 31 Januari 2017; dan
 • di mana syarikat itu diperbadankan pada atau sebelum 30 Januari 2017, penyata kewangan dengan tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 September 2017.

 

(b) Pengecualian Audit Syarikat Pendapatan Sifar

i. Syarikat pendapatan sifar merupakan entiti swasta seperti yang ditakrifkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) dan syarikat itu layak untuk pengecualian audit sekiranya

 • ia tidak mempunyai pendapatan semasa tahun kewangan semasa;
 • ia tidak mempunyai apa-apa pendapatan dalam tempoh dua tahun yang lalu; dan
 • jumlah asetnya dalam Penyata Kedudukan Kewangan (FS) semasa tidak melebihi RM300,000 dan juga dalam FS dua tahun kewangan sebelumnya.

ii. “Hasil” tidak termasuk penyertaan kredit untuk pembalikan penyertaan perakaunan yang timbul daripada penyertaan yang terdahulu, catatan perakaunan yang berkaitan dengan cukai, pembalikan peruntukan yang dibuat lebih awal dan keuntungan pengiktirafan harta, loji, peralatan dan harta pelaburan dalam Penyata Pendapatan Komprehensif;

iii. Sebuah syarikat terhenti menjadi tidak aktif di mana terdapat pendapatan yang diterima atau boleh diterima; dan

iv. apa-apa perbelanjaan yang ditanggung dalam mengekalkan syarikat tidak diendahkan.

v. ini berkuatkuasa bagi penyata kewangan dengan tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2018.

 

(c) Pengecualian Audit Syarikat Kelayakan Ambang

i. Sebuah syarikat kelayakan ambang merupakan entiti swasta seperti yang ditakrifkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) dan syarikat itu layak untuk pengecualian audit sekiranya

 • ia mempunyai pendapatan (termasuk pendapatan yang diterima pada tahun semasa) tidak melebihi RM100,000 pada tahun kewangan semasa dan dalam masa dua (2) tahun kewangan yang lalu;
 • jumlah asetnya dalam Penyata Kedudukan Kewangan (FS) semasa tidak melebihi RM300,000 dan dalam masa dua (2) tahun kewangan yang lalu; dan
 • ia memiliki, pada akhir tahun kewangan semasa dan dalam setiap dua (2) tahun kewangan yang lalu, tidak lebih daripada lima (5) pekerja.

ii. Ini berkuatkuasa bagi penyata kewangan dengan tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Julai 2018.

 

Apakah Entiti Persendirian

Pada 28 Februari 2017, MASB telah menyemak semula definisi Entiti Persendirian dengan permulaan Akta Syarikat 2016 dan Akta Skim Faedah 2016, kedua-duanya pada 31 Januari 2017. Definisi yang disemak semula adalah seperti berikut dan akan digunakan untuk penyata kewangan dengan tahunan tempoh yang berakhir pada atau selepas 31 Januari 2017:

Sebuah entiti persendirian adalah sebuah syarikat swasta sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2 Akta Syarikat 2016 iaitu –

   

 • tidak semestinya dikehendaki untuk menyediakan atau menyerahkan apa-apa penyata kewangan di bawah mana-mana undang-undang yang ditadbir oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia atau Bank Negara Malaysia; dan
 •  

 • bukan anak syarikat atau bersekutu, atau dikawal bersama oleh, entiti yang dikehendaki untuk menyediakan atau menyerahkan sebarang penyata kewangan di bawah mana-mana undang-undang yang ditadbir oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia atau Bank Negara Malaysia.

Walau apa pun di atas, syarikat swasta yang sendiri, atau anak syarikat atau syarikat bersekutu, atau dikawal bersama oleh, entiti yang merupakan syarikat pengurusan sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2 Akta Skim Faedah 2016 bukan entiti persendirian.

Ringkasan

Mana-mana syarikat yang memilih pengecualian audit hendaklah menghantar Penyata Kewangan Belum Diaudit dengan Pendaftar bersama dengan sijil yang dikehendaki bagi mematuhi seksyen 258 dan 259 Akta Syarikat 2016, disertai dengan kenyataan bahawa syarikat itu layak untuk pengecualian audit dan syarikat itu tidak menerima permintaan daripada para pemegang sahamnya bahawa audit harus dijalankan untuk tahun tertentu. Penyata kewangan tidak diaudit akan diserah bersama dengan laporan pengarah, penyata pengarah dan akuan berkanun menurut seksyen 251 dan 252 Akta Syarikat 2016.

Sila ambil perhatian bahawa satu set penyata kewangan yang belum diaudit diperlukan, hanya tandatangan juruaudit tidak lagi diperlukan (penjimatan kos dapat dilakukan atas sebab ini).

Di Perakaunan 3E, kami dapat membantu anda menyediakan penyata kewangan yang belum diaudit pada harga berpatutan di mana kualiti perkhidmatan adalah dijamin – kami mempunyai lebih daripada 5 tahun pengalaman dalam menyediakan penyata kewangan yang belum diaudit. Sila hubungi kami jika anda tidak pasti mengenai pengecualian audit. Pasukan profesional kami akan membantu anda menangani pengecualian audit tepat pada masanya.

 

Rujukan

Arahan Amalan No. 3/2017 Kriteria Kelayakan untuk Pengecualian Audit bagi Kategori Syarikat Swasta tertentu