This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Kawalan-Kawalan Tukaran Asing di Malaysia

Malaysia memiliki sistem langkah-langkah kawalan tukaran bertujuan bagi memantau penyelesaian pembayaran dan penerimaan matawang asing serta bagi menggalakkan pengunaan sumber-sumber kewangan negara tersebut sebagai langkah produktif di Malaysia. Akta Kawalan Tukaran 1953 merupakan undang-undang utama mengawal selia urusan dan transaksi matawang asing sementara Notis Kawalan Tukaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia (BNM), yang juga bank pusat menjelaskan kebenaran-kebenaran serta arahan-arahan umum bagi Pengawal Tukaran Asing (“Pengawal”)

 

Lampiran PERATURAN TUKARAN ASING YANG TERPAKAI BAGI PEMASTAUTIN

 • Pelaburan dalam aset matawang asingKawalan-Kawalan Tukaran Asing di Malaysia
  • Para pemastautin bebas membuat pelaburan dalam sebarang amaun bagi aset-aset matawang asing yang ditawarkan di Malaysia oleh seorang lagi pemastautin.
  • Pelaburan Luar Negara
   • Pemastautin bebas membuat pelaburan di luar negara menggunakan dana matawang asing yang diperoleh dari luar negara.
   • Pemastautin tanpa pinjaman ringgit domestik bebas melabur di luar negara.
   • Pemastautin dengan pinjaman ringgit domestik yang menukar ringgit kepada matawang asing bebas melabur di luar negara –
    • Sehingga RM50 juta yang setara dalam bentuk agregat bagi entiti kumpulan pemastautin dengan hubungan syarikat induk-anak syarikat dalam satu tahun kalendar; dan
    • Sehingga RM1 juta yang setara dengan agregat dalam satu tahun kalendar bagi pemastautin individu
   • Pemastautin bebas membuat pelaburan langsung di luar negara dengan menggunakan hasil dari pinjaman matawang asing diperoleh dari bank-bank berlesen dalam negara atau bank-bank Islam antarabangsa berlesen .
  • Pelaburan luar negara melalui perantara
   • Syarikat-syarikat unit amanah pemastautin, dana tertutup, entiti-entiti yang menawarkan skim pelaburan kolektif serta pengurus dana dan pemberi insuran pemastautin dibenarkan melabur di luar negara bagi pihak pelanggan pemastutin dan bukan pemastautin seperti berikut-
    • Sehingga 100% Nilai Aset Bersih atau Net Asset Value (NAV) atau jumlah dana dimiliki pelanggan pemastautin tanpa pinjaman ringgit domestik, pelanggan bukan pemastautin dan dana-dana patuh Syariah;
    • Sehingga 50% NAV atau jumlah dana dimiliki pelanggan pemastautin dengan pinjaman ringgit domestik.
   • Pengendali Takaful berlesen dibenarkan membuat pelaburan luar negara sehingga nilai 100% NAV bagi pelaburan menggunakan nilaig ringgit dan matawang asing yang berkaitan dengan dana milik pelanggan mereka.
 • Pinjaman Dalam dan Luar Pesisir
  • Pinjaman Matawang Asing
   • Entiti pemastautin bebas membuat pinjaman bagi sebarang amaun matawang asing daripada –
    • Bank-bank dalam negeri berlesen;
    • Entiti pemastautin dan bukan pemastautin dalam kumpulan entitinya;
    • Pemastautin dan bukan pemastutin pemegang saham langsung; dan
    • Pemastautin lain melalui pengeluaran sekuriti hutang matawang asing
   • Had berhemah bernilai RM100 juta bersamaan dengan agregat yang terpakai bagi pinjaman oleh entiti pemastutin daripada institusi kewangan bukan pemastautin dan lain-lain bukan pemastutin yang bukan sebahagian daripada entiti kumpulan dan
   • Pinjaman matawang asing oleh pemastutin individu daripada bank dalam negeri dan bukan pemastautin, selain daripada anggota keluarga terdekat, tertakluk kepada had agregat bernilai bersamaan RM10 juta.
  • Pinjaman Ringgit dari Bukan Pemastautin
   • Entiti pemastutin bebas mendapatkan-
    • Pinjaman sebarang amaun dalam bentuk ringgit untuk membiayai aktiviti kewangan dalam sektor sebenar di Malaysia daripada –
     • Entiti bukan pemastautin dalam kumpulan entitinya dan
     • Para pemegang saham langsung bukan pemastutin; dan
    • Sehingga RM1 juta dalam agregat dari mana-mana bukan pemastautin lain, selain daripada institusi kewangan bukan pemastautin, untuk kegunaan di Malaysia
   • Individu pemastautin bebas mendapatkan-
    • Sebarang amaun pinjaman dalam bentuk ringgit daripada ahli keluarga terdekat yang tidak bermastautin; dan
    • Sehingga RM1 juta dalam agregat dari bukan pemastautin lain untuk kegunaan di Malaysia
 • Pembayaran dan penerimaan matawang asing antara pemastautin
  • Pemastautin dibenarkan membayar dan menerima matawang asing daripada seorang lagi pemastautin bagi yang berikut –
   • Penyelesaian dagangan domestik dalam bentuk barangan dan perkhidamatan oleh entiti pemastautin dengan pendapatan ekspot;
   • Penyelesaian bagi pembelian atau jualan mana-mana-
    • Sekuriti atau sekuriti berasaskan Islam;
    • Instrumen kewangan atau instrumen kewangan Islamik dalam denominasi matawang asing diluluskan oleh pihak Bank; dan
    • Terbitan matawang asing, selain daripada kadar tukaran derivatif yang digunakan dalam urusniaga Tukaran Khusus dibawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007
   • Penyelesaian bagi transaksi murabahah komoditi dilakukan melalui pembekal perkhidmatan dagangan komoditi pemastautin;
   • Penyelesaian bagi pendidikan atau pekerjaan di luar negara; dan
   • Bagi sebarang tujuan di antara ahli keluarga terdekat.
 • Pembelian dan Penjualan Matawang
  • Pembelian dan Penjualan Ringgit – Pemastautin bebas membeli dan menjual ringgit berbanding matawang asing dengan bank bank berlesen dalam negara (kecuali bank Islam antarabangsa) secara terus atau dalam bentuk pendahuluan bagi transaksi akaun semasa dan kewangan samada berasaskan komitmen kukuh atau jangkaan.
  • Pembelian dan Penjualan Matawang Asing – Pemastautin bebas membeli dan menjual matawang asing berbanding satu lagi matawang asing dengan bank berlesen dalam pesisir.
 • Ekspot Barangan
  • Semua hasil eskpot perlu dipulangkan ke Malaysia secara penuh mengikut kontrak jualan yang tidak boleh melebihi 6 bulan daripada tarikh ekspot;
  • Penyelesaian dengan bukan pemastautin perlu dilakukan dalam kedua-dua bentuk ringgit atau matawang asing;
  • Kelulusan diperlukan bagi pemastautin –
   • Untuk menerima hasil ekspot melebihi 6 bulan daripada tarikh ekspot; atau
   • Untuk mengimbangi hasil ekspot berbanding pembayaran lain yang dibuat kepada bukan pemastautin.
  • Permohonan kelulusan melanjutkan tempoh untuk menerima hasil ekspot yang melebihi 6 bulan dari tarikh ekspot hendaklah dikemukakan melalui talian www.bnm.gov.my/fxadmin. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh 6 bulan; dan
  • Seorang pemastautin dengan ekspot kasar tahunan melebihi RM50 juta pada tahun sebelumnya hendaklah mengemukakan laporan kepada Bank melalui Notis Pertukaran Asing secara suku tahunan bagi semua barangan yang diekspot pada suku tersebut, dalam masa 21 hari selepas tamat setiap suku pelaporan dalam tahun kalendar.
 • Akaun Matawang Asing
  • Entiti dan individu pemastautin bebas untuk membuka akaun matawang asing dengan bank tempatan berlesen dan bank bukan pemastautin;
  • Tiada sekatan ke atas sumber dana matawang asing untuk dikreditkan dalam akaun matawang asing yang dikekalkan dengan bank tempatan berlesen; dan
  • Dalam kes individu pemastautin, akaun itu boleh dikekalkan secara individu atau bersama dengan mana-mana individu pemastautin dan dengan ahli keluarga terdekat yang tidak bermastautin.
 • Jaminan-Jaminan
  • Jaminan Kewangan diperoleh dari Bukan Pemastautin
   • Penduduk bebas untuk mendapatkan sebarang jaminan kewangan mereka dari kumpulan entiti bukan bank bukan
   • Kelulusan diperlukan hanya untuk memperoleh jaminan kewangan daripada bukan pemastautin lain yang melebihi agregat bersamaan RM100 juta.
  • Jaminan Kewangan dikeluarkan kepada bukan pemastautin
   • Kelulusan diperlukan untuk jaminan kewangan melebihi agregat bersamaan RM50 juta yang dikeluarkan oleh pemastautin untuk mendapatkan pinjaman yang diperolehi oleh entiti bukan pemastautin dari entiti bukan pemastautin yang tidak termasuk dalam kumpulan entiti.
   • Jaminan kewangan melebihi agregat bersamaan RM50 juta yang tidak memerlukan kelulusan perlu didaftarkan tidak lewat daripada tujuh (7) hari perniagaan selepas mengeluarkan atau memperoleh jaminan kewangan.
 • Sekuriti
  • Pemastautin dibenarkan mengeluarkan sekuriti atau sekuriti Islamik-
   • dalam denominasi ringgit di Malaysia kepada bukan pemastautin; dan
   • dalam denominasi matawang asing kepada mana-mana orang
  • Pengeluaran sekuriti hutang kepada bukan pemastautin tertakluk kepada peraturan peminjaman oleh pemastautin.
  • Penduduk dibenarkan memindahkan sekuriti, sekuriti Islamik, instrumen kewangan atau instrumen kewangan Islam yang didenominasikan dalam matawang asing tertakluk kepada kaedah peminjaman dan pelaburan dalam aset matawang asing oleh pemastautin.
 • Impot dan Ekspot Matawang
  • Penduduk bebas untuk mengimpot dan mengekspot dari Malaysia sebarang jumlah matawang asing termasuk cek pengembara.
  • Pemastautin dibenarkan membawa ringgit bersama orangnya atau dalam bagasinya atau dalam miliknya, hanya sehingga nilai bersamaan USD10,000 apabila tiba atau meninggalkan Malaysia.
 • Syarikat Status Istimewa
  • Syarikat-syarikat yang mendapat status Ibu Pejabat Operasi atau Operational Headquarters (OHQ) serta Pusat Pengurusan Dana atau Treasury Management Centre (TMC) diberi keanjalan tambahan FEA seperti berikut –
Syarikat Status Istimewa FEA Keanjalan
OHQ Bebas untuk mendapatkan apa-apa jumlah pinjaman matawang asing daripada bukan pemastautin termasuk institusi kewangan untuk kegunaan sendiri dalam menjalankan perkhidmatan yang layak di bawah status OHQ mereka.
TMC Bebas untuk menjalankan (berdasarkan perkhidmatan perbendaharaan yang akan dilakukan) –

 • peminjaman dalam matawang asing daripada mana-mana bukan pemastautin;
 • pemberian pinjaman dalam matawang asing kepada entiti yang berkaitan dengan pemastautin dan bukan pemastautin;
 • pemusatan dana matawang asing bagi pihak syarikat dalam akaun yang dikelola dengan bank di Malaysia;
 • pembayaran atau penerimaan dalam matawang asing dengan –
  • syarikat berkaitan di Malaysia;
   • pembekal pemastautin yang lain untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang diperoleh di luar negara yang digunakan untuk operasi kumpulan;
 • melindungi nilai dengan bank tempatan berlesen bagi pihak kumpulan syarikat;
 • mengimbangi penerimaan ekspot dengan bukan pemastautin untuk akaun sendiri atau bagi pihak syarikat-syarikat berkaitan lain.