This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Soalan Lazim berkaitan Cukai Barang & Perkhidmatan (“GST”)Malaysia

Kementerian Kewangan (MoF) mengumumkan bahawa mulai 1 Jun 2018, kadar Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) akan dikurangkan kepada 0% daripada 6% semasa. Untuk maklumat lanjut mengenai perubahan dan panduan, sila rujuk kepada: Malaysia GST Reduced to Zero

GST, yang juga dikenali sebagai cukai nilai tambah (VAT) di lain-lain negara telah dilaksana dan berkuatkuasa pada 1 April 2015.

GST dikenakan ke atas :-

 • Pembekalan bercukai bagi barangan dan perkhidmatan, dengan kadar standard dan berkadar sifar
 • Ke atas pengimportan barangan dan perkhidmatan
 • Oleh orang kena cukai / berdaftar GST
 • Perniagaan dijalankan di Malaysia

Berikut adalah jawapan untuk pelbagai isu berkaitan GST di Malaysia:

J1: Bermula 1 Oktober 2015, orang berdaftar kecuali ‘peruncit’ perlu menggunakan invois dijana komputer atau invois pra-cetak yang patuh GST.

Dalam kes berkaitan ‘peruncit’, mereka perlu menggunakan ‘point of sale (POS)’ patuh GST atau daftar tunai patuh GST untuk mengeluarkan cukai invois .

J2:

(a) perkataan ‘invois cukai’ di tempat mudah dilihat;

(b) nombor siri invois cukai;

(c) tarikh pengeluaran invois cukai;

(d) nama, alamat dan nombor identifikasi pembekal;

(e) nama dan alamat orang yang dibekalkan barangan atau perkhidmatan;

(f) deskripsi atau keterangan sepenuhnya bagi mengenalpasti barang atau perkhidmatan dibekalkan;

(g) Bagi setiap keterangan, bezakan jenis pembekalan bagi yang berkadar sifar, berkadar standard dan dikecualikan, kuantiti barangan dan jumlah perkhidmatan dibekalkan dan amaun kena bayar, tidak termasuk cukai;

(h) sebarang diskaun ditawarkan;

(i) amaun kena bayar penuh tidak termasuk cukai, kadar cukai dan amaun cukai dikenakan perlu tertera secara berasingan;

(j) amaun penuh kena bayar termasuk jumlah cukai dikenakan, dan

(k) sebarang amaun dirujuk dalam subperanggan (i) dan (j), yang dijelaskan dalam matawang selain Ringgit, perlu dijelaskan dalam Ringgit selaras dengan perenggan 5 Jadual Ketiga Akta Cukai Barang & Perkhidmatan 2014.

J3:

(a) perkataan “nota kredit” atau “nota debit” di tempat mudah dilihat;

(b) nombor siri dan tarikh pengeluaran;

(c) nama, alamat dan nombor identifikasi GST pembekal;

(d) nama dan alamat orang yang dibekalkan barangan atau perkhidmatan;

(e) sebab-sebab pengeluaran;

(f) perihalan barangan atau perkhidmatan;

(g) kuantiti dan amaun bagi setiap pembekalan;

(h) amaun penuh tidak termasuk cukai;

(i) kadar dan amaun cukai; dan

(j) nombor dan tarikh invois cukai asal.

J4:

(a) perubahan dalam kadar cukai yang berkuatkuasa di bawah seksyen 10 Akta Cukai Barang & Perkhidmatan (GST) atau perubahan dalam perihalan pembekalan berkadar sifar atau dikecualikan di bawah seksyen 17 atau 18 Akta mengikut mana-mana yang berkenaan; atau

(b) apa-apa pelarasan dalam perjalanan perniagaan seperti pembatalan dalam pembekalan barang dan perkhidmatan, di bawah atau lebih daripada jumlah GST yang dinyatakan dan barangan yang dikembalikan,

(c) dan perubahan itu berlaku selepas penyata bagi bekalan telah dikemukakan kepada Ketua Pengarah, suatu nota kredit atau nota debit hendaklah dikeluarkan oleh orang yang membuat atau menerima pembekalan itu.

J5:

(a) mesti dikeluarkan dengan nama orang berdaftar untuk layak mendapat kredit cukai input. Invois cukai yang dikeluarkan di bawah nama mana-mana orang selain orang berdaftar itu tidak akan layak untuk kredit cukai input; dan

(b) jumlah GST mesti ditunjukkan pada invois cukai; jika tidak orang berdaftar tidak dibenarkan menuntut cukai input menggunakan invois cukai.

J6: Hanya untuk perbelanjaan bil telefon bimbit yang digunakan untuk tujuan perniagaan yang dibenarkan bagi tuntutan cukai input. Orang berdaftar boleh menggunakan invois perbelanjaan telefon bimbit yang dibebankan kepada pekerjanya untuk menuntut cukai input selagi perbelanjaannya dibayar balik dan diambilkira sebagai perbelanjaan perniagaan. Jumlah GST mesti ditunjukkan pada invois cukai, jika tidak orang berdaftar tidak dibenarkan menuntut cukai input menggunakan invois cukai.

J7: Ya, anda boleh membuat tuntutan dengan syarat semua kriteria ini dipenuhi:

1)  Aset mesti dipermodalkan mengikut prinsip perakaunan standard di Malaysia; dan

2)  Aset masih digunakan pada masa pendaftaran

J8: Anda boleh memohon untuk mendapatkan kelulusan bagi menuntut cukai input ini, semasa penyerahan kepada Jabatan Kastam untuk pendaftaran GST.

J9: Tidak, anda tidak dibenarkan menuntut melainkan jika perkhidmatan ini dimodalkan mengikut prinsip perakaunan standard di Malaysia.

J10: GST dikenakan ke atas seseorang yang dilantik sebagai pengarah-

(a) dalam kapasiti peribadi (termasuk pesara kerajaan)

(b) atas kepakarannya (contoh perunding cukai, pakar perubatan, ahli ekonomi, akauntan, termasuk pengurusan syarikat tetapi memegang jawatan dalam syarikat yang bukan anak syarikat / anak syarikat)

(c) atas keperibadiannya (misalnya ahli politik atau NGO)

(d) Akauntan bertauliah dalam syarikat tersenarai dilantik sebagai pengarah. Beliau juga seorang pakar dan orang yang berkelayakan dan mempunyai perniagaan sendiri atau memegang jawatan di syarikat lain.

J11:

(a) nama, alamat dan nombor pengenalan pembekal;

(b) tarikh pengeluaran invois cukai;

(c) nombor siri invois cukai;

(d) perihalan yang mencukupi untuk mengenal pasti barang atau perkhidmatan yang dibekalkan;

(e) untuk setiap penerangan, bezakan jenis bekalan untuk kadar sifar, kadar standard dan dikecualikan, kuantiti barangan atau tahap perkhidmatan yang dibekalkan dan amaun yang perlu dibayar, termasuk cukai;

(f) jumlah yang perlu dibayar termasuk jumlah cukai yang boleh dikenakan; dan

(g) kadar cukai dan jumlah cukai yang dikenakan.

J12: Dalam kes invois cukai yang diluluskan tanpa nama dan alamat penerima, jumlah cukai input yang dibenarkan boleh dituntut adalah tidak melebihi RM30.00. Jika jumlah GST melebihi RM30.00, tuntutan cukai input hanya boleh dilakukan sehingga had RM30.00 menggunakan invois itu. Oleh itu, dia mesti meminta invois cukai dengan nama dan alamat penerima bagi membolehkannya menuntut cukai input penuh jikamelebihi RM30.00.

J13: Apabila invois cukai penawaran tertentu hilang atau tersalah letak pada tempatnya, anda boleh meminta pembekal memberikan salinan invois cukai yang disahkan benar kerana merupakan satu kesalahan untuk mengeluarkan lebih daripada satu invois cukai bagi setiap pembekalan bercukai. Salinan invois cukai yang diperakui ini boleh digunakan untuk menuntut cukai input selagi dokumen itu ditandakan dengan jelas “SALINAN” oleh pembekal.

J14: Invois pro-forma sering digunakan untuk menawarkan barangan atau perkhidmatan kepada bakal pelanggan. Tawaran sedemikian boleh atau mungkin tidak diambil, dan barang atau perkhidmatan tidak akan dibekalkan melainkan bayaran diterima. Invois pro forma tidak dianggap sebagai invois cukai dan tidak boleh digunakan sebagai bukti untuk menuntut semula cukai input, walaupun menunjukkan semua butiran yang diperlukan untuk invois cukai. Jika anda menggunakan invois pro-forma dengan cara ini, anda harus memastikan bahawa ia ditandakan dengan jelas ‘INI BUKAN INVOIS CUKAI’. Sekiranya selepas anda mengeluarkan invois itu, anda sebenarnya membekalkan barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan, atau menerima bayaran, maka anda mesti mengeluarkan invois cukai yang sewajarnya.

J15: Pemulihan perbelanjaan yang didaftarkan oleh orang berdaftar sebagai prinsipal dari pihak lain adalah pembayaran balik. Pulangan balik pula adalah pembekalan dan tertakluk kepada GST. Orang berdaftar mesti memenuhi semua kriteria berikut:

(a) Membayar perbelanjaan sebagai prinsipal;

(b) Memohon untuk menuntut kredit cukai input;

(c) Pelanggan bukan penerima bekalan (invois adalah di nama prinsipal);

(d) Prinsipal adalah orang yang bertanggungjawab untuk membayar bekalan;

(e) Bayaran tidak dibenarkan oleh pelanggan;

(f) Pelanggan tidak mengetahui bahawa pembekalan dibuat oleh pihak ketiga;

(g) Prinsipal mempunyai hak untuk mengubah atau menambah nilai pembekalan;

(h) Bayaran adalah untuk pembekalan yang dibuat kepada pelanggan.

 

Pemulihan pembayaran yang dibuat oleh orang berdaftar bagi pihak pihak lain sebagai ejen dinamakan sebagai pembayaran balik. Pengeluaran tidak menjadi bekalan dan oleh itu, tidak tertakluk kepada GST. Pembayaran kepada pihak ketiga atau bagi pihak prinsipal akan dianggap sebagai pulangan balik jika orang berdaftar memenuhi semua kriteria berikut:

(a) Membayar perbelanjaan sebagai ejen yang bertindak bagi pihak pelanggan;

(b) Pelanggan adalah penerima bekalan (invois adalah dalam nama pelanggan);

(c) Pelanggan adalah orang yang bertanggungjawab membayar dan menuntut kredit cukai input;

(d) Bayaran itu dibenarkan oleh pelanggan;

(e) Pelanggan tahu bahawa pembekalan dibuat oleh pihak ketiga;

(f) Jumlah yang tepat dituntut daripada pelanggan dan ejen tidak mempunyai hak untuk mengubah atau menambah nilai pembekalan;

(g) Bayaran jelas merupakan tambahan kepada pembekalan yang dibuat kepada pelanggan.

J16: Ya, jika pembekalan dikecualikan ditanggung untuk tujuan perniagaan, pembayaran balik, walaupun merupakan pembekalan dikecualikan akan dikenakan 6% GST.

J17: Perenggan 38 dari Peraturan GST 2014, memperuntukkan bahawa jika seseorang orang berdaftar tidak menuntut cukai inputnya dalam tempoh bercukai di mana dia memegang suatu invois cukai, Ketua Pengarah boleh membenarkan dia menuntut cukai input dalam tempoh 6 tahun dari tarikh pembekalan atau pengimportan olehnya.

Bagi tujuan menuntut cukai input selaras dengan perenggan 38 (4) (a) Peraturan GST 2014, orang yang kena cukai dianggap memegang invois cukai pada awal:

(a) tarikh atau masa penyerahan invois cukai ke dalam Akaun Syarikat yang Dibayar; atau

(b) satu tahun dari tarikh dia memegang invois cukai

J18: Masa bekalan adalah masa ketika pembekalan barang atau perkhidmatan dianggap sebagai dibuat. Adalah penting untuk menentukan masa bekalan kerana orang yang kena bayar cukai mesti mengenakan GST pada masa pembekalan dibuat. Akibatnya dia menyumbang GST untuk tempoh bercukai di mana masa bekalan berlaku. Dalam hal bekalan perkhidmatan, masa bekalan adalah apabila perkhidmatan dilakukan. Perkhidmatan dianggap “dilakukan” apabila kerja dilakukan atau diselesaikan oleh pembekal perkhidmatan. Sekiranya pembekal mengeluarkan invois cukai atau menerima apa-apa pembayaran sebelum masa pembekalan, masa pembekalan untuk jumlah invois atau bayaran yang diterima akan menjadi tarikh invois dikeluarkan atau jumlah pembayaran yang diterima, yang mana lebih awal. Sekiranya pembekal tidak menerima apa-apa bayaran sebelum titik cukai asas tetapi mengeluarkan invois cukai dalam tempoh dua puluh satu (21) hari dari titik asas cukai, masa pembekalan akan menjadi tarikh terbitan invois. Ini tidak kira sama ada sebarang bayaran diterima dalam tempoh dua puluh satu (21) hari. Jika invois cukai tidak dikeluarkan dalam tempoh dua puluh satu (21) hari, maka masa bekalan akan kembali ke titik asas cukai. Titik asas merujuk kepada kerja yang dilakukan atau diselesaikan oleh pembekal perkhidmatan.

J19: Setiap orang berdaftar yang membuat apa-apa pembekalan barang atau perkhidmatan yang boleh dikenakan cukai dalam perjalanan atau penerusan mana-mana perniagaan di Malaysia hendaklah mengeluarkan suatu invois cukai kepada pembelinya dalam masa 30 hari dari tarikh pembayaran yang dibuat oleh pembeli atas pembekalan tersebut (sepenuhnya atau sebahagiannya).

J20: Peraturan peralihan boleh digunakan. Jika perkhidmatan diberikan sebelum mendaftar untuk GST, walaupun invois dikeluarkan pada tempoh percukaian GST pertama, invois tersebut tidak tertakluk kepada GST.

J21: Cukai input yang ditanggung oleh orang yang kena cukai berkenaan dengan bekalan berikut hendaklah dikecualikan daripada sebarang kredit di bawah GST: –

 • pembekalan atau pengimportan olehnya bagi sebuah kereta penumpang;
 • pembekalan barang atau perkhidmatan yang berkaitan dengan pembaikan, penyelenggaraan dan pembaikan kereta penumpang.
 • apa-apa perbelanjaan perubatan yang berkaitan dengan penyediaan semua bentuk rawatan perubatan kepada mana-mana orang yang diambil bekerja oleh orang yang kena bayar cukai tetapi tidak termasuk perbelanjaan perubatan yang ditanggung di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Pampasan Pekerja 1952 di mana perbelanjaan tersebut adalah wajib di bawah Akta tersebut atau di bawah mana-mana perjanjian kolektif dalam pengertian Akta Hubungan Perindustrian 1967
 • apa-apa faedah keluarga termasuk apa-apa keramahan yang disediakan oleh orang yang kena bayar cukai untuk faedah mana-mana orang yang menjadi isteri, suami, anak, termasuk anak angkat mengikut mana-mana undang-undang bertulis atau ibu bapa mana-mana orang yang diambil bekerja oleh orang yang kena bayar cukai.
 • perbelanjaan hiburan kepada seseorang selain pekerja atau pelanggan sedia ada kecuali perbelanjaan hiburan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam perniagaan menyediakan hiburan.

J22: Terdapat Kod GST baru yang disyorkan oleh Jabatan Kastam, khusus untuk urus niaga tersebut, iaitu TX-NC. Sebarang urus niaga yang menggunakan kod ini tidak akan diisytiharkan dalam bidang 6a & 6b pulangan GST-03.

J23: Dia mesti memohon secara bertulis kepada Ketua Pengarah untuk kelulusannya.

J24: Pemberian barangan kepada orang yang sama pada tahun yang sama di mana jumlah kos tidak melebihi RM500 tidak dianggap bekalan.

J25: Deposit sama ada yang boleh dikembalikan atau tidak dikembalikan atau dalam bentuk jaminan yang diberikan berkenaan dengan apa-apa pembekalan barang atau perkhidmatan, bukan merupakan sebahagian daripada pertimbangan untuk pembekalan jika ia bukan merupakan sebahagian daripada pembayaran untuk pembekalan. Secara amnya kebanyakan pembayaran deposit merupakan pertimbangan, kerana amaun yang dibayar adalah dimaksudkan oleh pihak-pihak kepada kontrak untuk diimbangi dengan harga pembelian setelah penawaran dibuat. Bayaran tersebut termasuk dalam skop GST dan cukai mesti diambilkira semasa menerima deposit.

J26:

 • Apabila orang berdaftar membuat bekalan bercampur;
 • Apabila pembekal campuran memperoleh aset modal untuk tujuan membuat bekalan bercampur;
 • Apabila nilai aset modal melebihi RM100,000, tidak termasuk cukai.

J27: GST bagi barangan import diisytiharkan dan dibayar pada masa pengimportan berdasarkan invois dari pembekal luar negara menggunakan borang pengisytiharan kastam (Borang Kastam No. 1 atau 9). Borang pengisytiharan ini bersama dengan Resit Resmi Kastam (COR) adalah mencukupi untuk tujuan tuntutan cukai input oleh pengimport atau pembeli.

J28: Dipertimbangkan dengan cara mekanisme caj berbalik.

J29: Jika penerima bukan orang berdaftar dan perkhidmatan yang diimport digunakan untuk tujuan perniagaannya, dia harus memperhitungkan cukai output dan tidak berhak menuntut cukai input.

J30: Tidak, bekalan berkadar sifar dianggap sebagai pembekalan bercukai. Oleh itu, penyediaan kedua-dua bekalan tidak terdiri daripada bekalan bercampur.

J31: Ia dianggap sebagai daripada pembelian di luar skop kerana pembekalan perkhidmatan dibuat oleh seseorang yang tidak berada di Malaysia selain pembekalan perkhidmatan yang diimport.

J32: Kawasan yang ditetapkan bermaksud Labuan, Langkawi, atau Tioman, di mana:

(1) ‘Langkawi’ bermaksud Pulau Langkawi dan semua pulau bersebelahan yang terletak berhampiran dengan Pulau Langkawi berbanding dengan tanah besar.

(2) ‘Labuan’ bermaksud Pulau Labuan dan pulau yang bergantung kepadanya iaitu Rusukan Besar, Rusukan Kechil, Keraman, Burong, Papan dan Daat.

(3) ‘Tioman’ bermaksud Pulau Tioman dan kepulauan Soyak, Rengis, Tumok, Tulai, Chebeh, Labai, Sepoi dan Jahat.

J33: Bekalan perkhidmatan oleh pembekal khidmat di kawasan yang ditetapkan ke Malaysia atau dari pembekal khidmat di Malaysia ke kawasan yang ditetapkan akan dianggap sebagai bekalan tempatan dan bekalan tersebut boleh dikenakan cukai dan tertakluk kepada cukai di bawah perenggan 156 (b) Akta GST 2014.

J34: Barang-barang yang dibekalkan dari Malaysia ke kawasan-kawasan yang ditetapkan adalah berkadar sifar seperti yang dinyatakan dalam Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Zero Rated Supply) 2014.

J35: Secara umum, pembekalan perkhidmatan yang dibuat di dalam atau di antara kawasan-kawasan yang ditetapkan, kecuali pembekalan perkhidmatan pengangkutan antara kawasan-kawasan yang ditetapkan, tidak tertakluk kepada GST di bawah seksyen 155 GSTA 2014 dengan syarat pembekal perkhidmatan tersebut berada di kawasan yang ditetapkan. Ini bermakna tiada cukai output yang dikenakan ke atas bekalan tersebut.

J36: Ya, jika nilai perolehan bercukai dalam tempoh dua belas bulan melebihi ambang RM500,000.

J37:

Ya, anda boleh meminta untuk dikecualikan daripada pendaftaran tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah. Rasional memberikan pengecualian tersebut adalah untuk memberi pilihan kepada orang itu sama ada untuk mendaftar atau tidak untuk GST kerana kos pematuhannya mungkin melebihi manfaat menuntut kredit cukai input.

Kesan pengecualian daripada pendaftaran kepada seseorang yang membuat pembekalan sepenuhnya berkadar sifar adalah bahawa orang yang dikecualikan itu tidak dapat menuntut kredit cukai input atas apa-apa cukai input yang ditanggung dalam penerusan perniagaannya.

J38: Anda boleh memohon pengecualian dari pendaftaran menggunakan borang GST-Adm11 – “Permohonan Pengecualian Pendaftaran Cukai Barang dan Perkhidmatan”.

J41. Anda boleh mengemukakan hanya jika Syarikat anda telah mendaftar sebagai agen penghantaran (forwarding) dengan Jabatan Kastam.

J42. Tertakluk kepada Seksyen 90 Akta Kastam 1967, sekurang-kurangnya 51 peratus penyertaan bumiputera ke atas modal saham, pengurusan dan pekerja diperlukan.

J43.

 • Barangan / perkhidmatan dibekalkan ke luar negara oleh Syarikat di Malaysia.
 • Penerima di luar negeri mendapat faedah sepenuhnya daripada barang / perkhidmatan yang dibekalkan.

J44.

 1. di bawah kontrak dengan seseorang yang berada di negara lain selain Malaysia; dan
 2. yang secara langsung memberi faedah kepada seseorang yang berada di negara lain selain Malaysia dan yang berada di luar Malaysia pada masa perkhidmatan dijalankan;

Tetapi tidak termasuk: –

 • pembekalan hak untuk mempromosikan suatu iklan melalui mana-mana medium komunikasi; dan
 • pengisytiharan suatu iklan melalui mana-mana medium komunikasi; atau
 • pembekalan perkhidmatan yang berkaitan secara langsung dengan tanah yang terletak di Malaysia atau apa-apa pembaikan tanah, barang-barang di Malaysia itu pada masa perkhidmatan dan produk pasaran modal

J45. Apa-apa cukai input yang tidak dituntut tidak akan dianggap sebagai potongan cukai.

J46. ZP dahulunya dikenali sebagai pembelian berkadar sifar. Bermula pada 08 Mac 2018, ia merujuk kepada pembelian barangan dan perkhidmatan dari para pembekal berdaftar GST di mana GST dikenakan pada kadar sifar atau tidak tertakluk kepada GST. Pembelian ini termasuklah;

 • Pembelian berkadar sifar seperti yang dijelaskan dalam Arahan GST (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014.
 • Pembekalan dikecualikan seperti yang dijelaskan di dalam Arahan GST (Pembekalan Dikecualikan) 2014.
 • Pembelian barangan yang diberi pelepasan dari dikenakan caj dan pembayaran GST. Contoh bagi kod cukai ini adalah pembelian petrol RON95, disel serta lain-lain pembekalan diberi pelepasan daripada dikenakan GST seperti dijelaskan Arahan GST (Pelepasan) 2014.
 • Transaksi pembelian yang tidak dikira dari dikenakan caj dan pembayaran GST di bawah undang-undang GST. Contohnya, pembelian di dalam pendaftaran kumpulan GST, pembelian dibuat dalam Skim Penggudang serta lain-lain pembekalan tidak dikira dan sebagainya.

J47. Contoh perolehan pembelian di luar bidang atau skop adalah termasuk pembelian bukan perniagaan, pembelian perkhidmatan oleh individu yang tidak tinggal di Malaysia selain daripada pembekalan perkhidmatan diimport, dan pembelian pembekalan kerajaan kecuali pembekalan kerajaan terpilih seperti yang dijelaskan dalam Arahan GST (Aplikasi kepada Kerajaan) 2014.

J48. Tidak, ianya kod cukai yang terpakai bagai sebarang penyelarasan yang dibuat kepada Cukai Input seperti Pelepasan Hutang Tidak Berbayar, & penyelarasan cukai input lain berhubung tempoh penyelarasan lebih panjang dan pembayaran balik invois tertunggak kepada pembekal. Kod cukai ini tidak boleh diguna bagi pengeluaran nota kredit dan debit.

J49. Tidak, kod cukai ini hanya terpakai bagi sebarang penyelarasan Cukai Output seperti pemulihan hutang tidak berbayar, dan lain-lain penyelarasan cukai output berhubung tempoh penyelarasan lebih panjang, dan invois pembelian tertunggak melebihi 6 bulan. Kod cukai ini tidak boleh diguna bagi pengeluaran nota kredit ataupun debit.

J51. Pembekal perlu mengisytihar nilai ekport tersebut di bawah Bahagian 11: Jumlah Nilai pembekalan eksport bagi pulangan GST- 03.

J52. ZRL terpakai untuk pembekalan berkadar sifar yang dijelaskan dalam Arahan GST (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014 untuk pembekal tempatan. Contohnya ialah pembekalan berkadar sifar dalam Jadual Pertama – Pembekalan Barangan Ditentukan sebagai Pembekalan Berkadar Sifar seperti berikut:

 • Pembekalan barangan berkadar sifar untuk sebarang keterangan dalam Apendiks Arahan GST (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014 berdasar kod tarif yang merangkumi beras yang dikilang, buah segar dan haiwan ternakan (lembu, kerbau, kambing, bebiri dan babi),
 • Ubat-ubatan dan gas perubatan dalam Senarai Ubat-Ubatan Penting Kebangsaan yang dikeluar oleh Kementerian Kesihatan dan diluluskan oleh Menteri serta diberi dalam dos yang disukat atau dalam bentuk bungkusan bagi jualan runcit,
 • Pembekalan air terawat oleh individu yang berlesen di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655] untuk pengguna domestik tanpa mengira minimum atau ketidak penggunaan,
 • Pembekalan bahan mentah dan komponen yang dibuat perseorangan yang tinggal di negara selain Malaysia untuk rawatan dan pemprosesan barangan oleh individu kena cukai di bawah Skim Pengilangan Tol Diluluskan, dan sebagainya.

ZRE pula terpakai bagi pembekalan barangan yang layak berkadar sifar sekiranya pergerakan barangan disokong Borang Kastam No.2 (K2) yang menerangkan nama dan alamat pembekal sebagai consignor dan nama serta alamat penerima bagi penerima luar negara sebagai consignee. Selain itu, pembekalan perkhidmatan jatuh dalam keterangan berkadar sifar jika perkhidmatan dilampirkan dengan dokumen sokongan seperti invois bagi perkhidmatan antarabangsa. Contoh termasuklah jualan tiket penerbangan dan caj pengangkutan antarabangsa. Sila rujuk Arahan GST (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014 bagi senarai terperinci pembekalan berkadar sifar.

J53. Pembekal perlu mengisytihar nilai pembekalan berkadar sifar ini dalam bahagian (10) pulangan GST-03 bagi ZRL.

Pembekal perlu mengisytihar nilai eksport ini di bawah bahagian 11 pulangan GST-03 bagi ZRE.

J54. Pembayaran kakitangan (sebagai contoh: gaji pekerja, elaun, imbuhan, sumbangan bulanan majikan kepada Pencen, KWSP dan PERKESO) oleh syarikat kepada kakitangan tidak dianggap sebagai pembekalan. Adalah dinasihatkan agar kod cukai tidak diguna bagi perbelanjaan. Syarikat boleh sahaja mengguna kod akaun Lejer Umum (General Ledger) untuk membeza setiap jenis perbelanjaan kakitangan.

J55. Kod cukai bagi Nota Kredit/Nota Debit perlu merujuk pembekalan asal dan perlu merangkumi nombor dan tarikh invois cukai asal. Contohnya kerana kerosakan sesuatu barangan yang dibekalkan, sekiranya invois cukai pembekalan asal barangan itu adalah “SR”, maka Nota Kredit/Nota Debit barangan itu juga menggunakan “SR” sebagaimana kod cukai barang, dan GST perlu diselaras sewajarnya.

J56. Subseksyen 36(1) Akta GST 2014 menyatakan bahawa setiap perseorangan yang boleh kena cukai perlu menyimpan rekod bertulis penuh dan tepat sehingga ke tarikh segala urus niaga yang memberi kesan kepada liabiliti ke atasnya membayar cukai, termasuklah kesemua rekod lain seperti yang ditentukan Ketua Pengarah. GST adalah sebahagian rekod yang diperlukan JKDM agar disimpan oleh perseorangan berdaftar. Buat masa ini, ianya bukanlah dokumen yang wajib diserahkan individu berdaftar. Bagaimanapun, bagi mengelak sebarang kerumitan di masa hadapan, anda amat disyorkan menghasilkan GAF bagi tujuan pengesahan audit dan pulangan balik.

J57. Ya. Pembekalan Dikecualikan Insidental atau ‘IES’ seperti keuntungan tukaran asing, faedah deposit tetap perlu diisytiharkan dalam Bahagian 12: Nilai Penuh pembekalan dikecualikan dalam pulangan GST-03. Sebagai contoh, jika amaun tukaran asing adalah keuntungan bersih, maka nilainya perlu diisytiharkan dalam Bahagian 12 pulangan GST-03. Sekiranya amaun tukaran asing adalah kerugian bersih, maka anda tidak diperlukan memaklumkannya dalam Bahagian 12 pulangan GST-03.

J58. Jenis-jenis transaksi atau pembekalan yang perlu dirangkumkan dalam item 15 pulangan GST-03 adalah seperti di bawah:

PEMBEKALAN CADANGAN KOD CUKAI
Pembekalan diketepikan GS
Pembekalan di mana cukai tidak dikenakan NTX
Pembekalan di bawah Skim Barang Kemas Diluluskan atau Approved Jeweller Scheme SR-JWS
Pembekalan dibuat di luar Malaysia atau tidak termasuk dalam ruang lingkup GST OS-TXM, OS

 

Perseorangan berdaftar amat disyorkan memasukkan urus niaga lain ke dalam item 15 pulangan GST-03, di mana ia termasuklah pembayaran yang diterima dari pihak lain atau dianggap sebagai pendapatan perniagaan. Contoh transaksi termasuklah yang berikut:

 • Pembayaran;
 • Pulangan balik;
 • Sumbangan*, derma*, geran*, tajaan* ataupun pampasan yang diterima dari pihak lain (yakni bukan amaun bagi pembekalan kerana tidak pulangan kepada penderma);
 • Transaksi yang dianggap sebagai bukan pembekalan barang mahupun perkhidmatan di bawah Jadual Kedua Akta GST 014 kecuali pembayaran atau sumbangan yang dibuat kepada pencen, kumpulan wang atau tabung keselamatan sosial (contohnya KWSP, PERKESO dsb.).

Cadangan kod cukai bagi urus niaga di atas adalah OS.

J59. Setiap individu berdaftar tidak perlu memasukkan urus niaga seperti berikut ke dalam item 15 pulangan GST-03, di mana ia melibatkan pembayaran yang dibuat kepada pihak lain atau dianggap sebagai perbelanjaan untuk perniagaan. Contoh urus niaga sebegini termasuklah:

 • Barang yang diberi percuma dan kos kepada penderma tidak melebihi RM500;
 • Pembayaran/sumbangan kepada KWSP atau PERKESO;
 • Gaji atau elaun;
 • Transaksi perakaunan sebagai contoh pengurangan, klasifikasi akaun dan sebagainya.

Cadangan kod cukai bagi urus niaga di atas adalah NS.

J60. Jualan balik atau jualan tangan kedua (second hand) premis kediaman komersil adalah tertakluk kepada GST pada kadar standard apabila kegunaan premis secara asalnya adalah untuk aktiviti komersil ketika pembekalan tersebut dilakukan.

J61. Bagi sebarang pajakan, sewaan atau pinjaman, premis kediaman komersil merupakan pembekalan perkhidmatan. Sekiranya premis kediaman komersil adalah bagi tujuan kediaman, pembekalan dianggap pembekalan dikecualikan. Namun sebaliknya, jika pajakan, sewaan atau pinjaman premis kediaman komersil adalah bagi tujuan komersil, ianya tertakluk kepada GST pada kadar standard.

J62. “Premis atau bangunan kediaman komersil” bermaksud mana-mana geran strata multi peringkat yang dibangunkan di atas tanah komersil bagi tujuan sama ada kediaman mahupun komersil termasuklah:

 • Pejabat kecil pejabat rumah atau small office home office (SOHO),
 • Pejabat kecil pejabat anjal atau small office flexible office (SOFO),
 • Pejabat kecil pejabat maya atau small office virtual office (SOVO),
 • Apartmen berperkhidmatan (serviced apartment),
 • Suite komersil, atau
 • Mana-mana bangunan dengan tujuan serupa.

J63. Deposit hangus/yuran tempahan tidak dianggap pembekalan tetapi sebaliknya, sebagai penalti dan oleh yang demikian tidak tertakluk kepada GST.

J65. Pembekal perlu mengisytihar nilai pembekalan dikecualikan insidental ini di bawah Bahagian 12: Nilai Penuh pembekalan dikecualikan bagi pulangan GST-03.