This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Syarat-syarat Pematuhan Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP / PLT) di Malaysia

NoKeteranganGaris masaRujukan
1.0Kewajipan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (“Akta PLT”)
1.1Paparan Nama & Nombor Pendaftaran

Setiap PLT perlu memaparkan nama dan nombor pendaftarannya di luar pejabat berdaftar dan tempat perniagaannya.

 

Setiap kepala surat (letterhead), invois, bil, penerbitan termasuk di media elektronik, laman web atau dokumen rasmi lain yang dikeluarkan PLT.

Serta-mertaS. 20(1) di bawah Akta PLT

 

 

 

S. 20(3) di bawah Akta PLT

1.2Daftar dan dokumen hendaklah disimpan di Pejabat Berdaftar

Notis pendaftaran, daftar nama dan alamat setiap pekongsi dan pegawai pematuhan, perisytiharan tahunan yang terkini, apa-apa pernyataan yang diserah simpan dengan SSM, sijil perakuan yang dikeluarkan oleh SSM, semua salinan perjanjian PLT dan salinan apa-apa suratcara yang berhubungan dengan apa-apa caj yang dibuat hendaklah disediakan untuk semakan dan penyalinan semasa waktu perniagaan biasa atas permintaan rakan kongsi.

Serta-mertaS. 19 di bawah Akta PLT
1.3Rekod Perakaunan Teratur

Mengekalkan rekod perakaunan dan rekod lain yang dapat menjelaskan urusniaga dan kedudukan kewangan PLT secara tepat dan membolehkan akaun untung rugi dan kunci kira-kira disediakan dari semasa ke semasa bagi memberikan pandangan yang tepat dan saksama mengenai keadaan urusan PLT.

Rekod perakaunan dan rekod lain tidak perlu diaudit dan akan dikekalkan selama 7 tahun dan hendaklah disimpan di pejabat berdaftar atau mana-mana tempat lain sebagaimana difikirkan sesuai oleh rakan kongsi dengan syarat SSM dimaklumkan mengenai tempat dan perakaunan yang lain itu dan rekod-rekod lain hendaklah sentiasa terbuka untuk diperiksa rakan-rakan kongsi.

Selaras dengan garis panduan penyimpanan rekod Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN), semua dokumen perakaunan perlu disimpan dalam bentuk asalnya (hardcopy) walaupun ia boleh ditukar kepada bentuk elektronik (salinan yang diimbas) untuk memudahkan semakan. Rekod perakaunan perlu disediakan jika pegawai LHDN meminta salinan asal.

Serta-merta

 

S. 69 di bawah Akta PLT
1.4Perisytiharan Tahunan

Mengemukakan butiran seperti yang ditentukan oleh SSM dan disertakan dengan dokumen-dokumen seperti yang perlu dilampirkan dalam perisytiharan.

 

Pertama Perisytiharan Tahunan perlu dibuat dalam tempoh 18 bulan dari pendaftaran PLT atau 90 hari dari tamatnya tahun kewangan, yang mana dahulu. Oleh itu, Perisytiharan Tahunan perlu dibuat dalam tempoh 90 hari dari tamatnya Tahun Kewangan PLT.S. 68 di bawah Akta PLT
1.5Perubahan Butiran PLT

Maklumkan kepada SSM sebarang perubahan pada butiran berdaftar PLT bersama-sama dengan yuran yang dikenakan.

Dalam tempoh 14 hari selepas perubahan pada butiranS. 17 di bawah Akta PLT
2.0Peranan, Tanggungjawab & Liabiliti Pegawai Pematuhan / Rakan-Rakan Kongsi
2.1Membuat dan mengemuka dokumen bagi pihak rakan-rakan kongsi PLT.

 

Peraturan 6 di bawah Peraturan PLT 2012
2.2Mendaftar perubahan dalam butiran berdaftar PLT dengan Pendaftar apabila ianya berlaku.

 

S. 17 di bawah Akta PLT
2.3Menyimpan daftar dan dokumen statutori di pejabat berdaftar PLT.

 

S. 19 di bawah Akta PLT
2.4Menerbitkan nama PLT dan nombor pendaftaran di luar pejabat berdaftar dan tempat perniagaan PLT.

 

S. 20 di bawah Akta PLT
2.5Sebarang perkara lain yang perlu dilakukan oleh Pendaftar PLT dari semasa ke semasa mengikut Akta PLT 2012 dan/atau Peraturan PLT 2012.

 

Akta PLT dan Peraturan PLT 2012
2.6Menyimpan rekod perakaunan lengkap perniagaan PLT.

 

2.7Mengisi dan menyerahkan borang bayaran cukai pendapatan dan memastikan pembayaran cukai oleh PLT.S. 77A & 77B di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ITA)
2.8Menyedia anggaran cukai yang perlu dibayar dan membuat pembayaran ansuran kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

 

S. 107C ITA
2.9Maklumkan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri perubahan tempoh perakaunan dengan mengemukakan Borang CP204B dalam tempoh yang ditetapkan.PR No. 7/2011 berjudul ‘Pemberitahuan Perubahan Tempoh Perakaunan Syarikat / Badan Amanah / Pertubuhan Koperasi’
2.10Di mana tiada pegawai pematuhan dilantik, semua rakan kongsi hendaklah dianggap sebagai pegawai pematuhan PLT.

 

S. 27(6) of LLP Act
2.11Pegawai Pematuhan hendaklah bertanggungjawab secara peribadi ke atas semua penalti termasuk penalti pentadbiran yang dikenakan ke atas PLT kerana tidak mematuhi Akta PLT melainkan jika dibuktikan sebaliknya.

 

S. 27(7) of LLP Act
3.0Tanggungjawab Sebagai Majikan
3.1Mendaftar dengan lembaga “KWSP”) Kumpulan Wang Simpanan Pekerjadalam tempoh 7 hari pekerja pertama diambil bekerja

 

www.kwsp.gov.my
3.2Mendaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)dalam tempoh 30 hari dari tarikh di mana Akta Keselamatan Sosial Pekerja(“ESSA”) berkuatkuasa ke atas syarikat

 

www.perkeso.gov.my
3.3Mendaftar Fail Cukai Majikan (E nombor) dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

 

Bila-bila masa sebelum pembayaran gaji kepada pekerja

 

www.hasil.gov.my
3.4Mendaftar dengan Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia (Hanya terpakai kepada syarikat disenaraikan dalam Bhg 1, Jadual 1 PSMBA)Dalam tempoh 30 hari selepas pendaftaran

 

www.hrdf.com.my
3.5Pendaftaran dengan Sistem Insuran Penggajian (EIS)Secepat mungkinwww.perkeso.gov.my
4.0Kewajipan di bawah Akta Cukai Pendapatan
4.1Memaklumkan Lembaga Hasil Dalam Negeri (“LHDN”) bagi mendapatkan Nombor Pendaftaran Cukai PLT (nombor PT)Sebelum pemfailan pulangan cukai pertamawww.hasil.gov.my
4.2Penyediaan rekod perakaunan lengkap yang mengandungi akaun keuntungan dan kerugian, kunci kira-kira dan nota penjelasan kepada akaun. Bagaimanapun, jika rekod perakaunan tidak disediakan mengikut format perakaunan biasa, PLT hendaklah menyimpan rekod berikut:
(i) maklumat pendapatan
(ii) maklumat perbelanjaan
(iii) senarai pemiutang dan pemberi hutang/liabiliti
(iv) senarai semua aset (semasa dan tetap)
(v) peratusan sumbangan modal setiap rakan kongsi
(vi) nota penjelasan bagi perkara (i) hingga (v)
(vii) lain-lain dokumen sokongan bagi membuktikan urusniaga.  
4.3Anggaran Cukai Perlu Dibayar

Setiap PLT hendaklah bagi setiap Tahun Taksiran memberikan anggaran cukai yang perlu dibayar kepada LHDN.

Tidak lewat dari 30 hari sebelum permulaan tempoh asas bagi Tahun Taksiran. Peraturan berasingan terpakai bagi PLT yang bermula operasi dalam Tahun Taksiran. Anggaran cukai perlu dibayar dalam kes ini perlu dimaklumkan kepada LHDN dalam tempoh 3 bulan dari tarikh operasi bermula dan seterusnya, tidak lewat dari 30 hari sebelum permulaan tempoh asas. Namun demikian, tiada anggaran cukai perlu dibayar yang diperlukan bagi makluman LHDN sekiranya PLT bermula operasi dalam Tahun Taksiran dan tempoh asas bagi Tahun Taksiran kurang dari 6 bulan.

Berkuat kuasa dari YA 2019, LLP akan memberikan anggaran atau anggaran yang disemak semula cukai yang perlu dibayar melalui penghantaran elektronik (e-filing).

4.4Penyerahan Anggaran Cukai Perlu Dibayar yang Disemak semula

 

Anda boleh menyerahkan CP 204A untuk menyemak anggaran cukai yang perlu dibayar pada bulan keenam atau/dan bulan kesembilan bagi tempoh asas

Berkuat kuasa dari YA 2019, LLP akan memberikan anggaran atau anggaran yang disemak semula cukai yang perlu dibayar melalui penghantaran elektronik (e-filing).
 

4.5Penyerahan pulangan cukai pendapatan

 

Anda mesti menghantar Borang PT dalam tempoh 7 bulan dari tarikh selepas penutup tempoh perakaunan.

 

5.0Kewajipan di bawah Akta Cukai Barang & Perkhidmatan (GST)
5.1Mendaftar bagi GST

Wajib jika jualan tahunan melebihi RM500,000 yang ditentukan melalui samada

  • Jumlah nilai pembekalan bercukai bagi bulan semasa dan 11 bulan sebelumnya, atau
  • Jumlah nilai pembekalan bercukai bulan semasa dan 11 bulan seterusnya

Pendaftaran Sukarela dibenarkan tetapi mesti kekal berada dalam sistem selama sekurang-kurangnya 2 tahun.

Siapa perlu mendaftar?
Individu, pemilik tunggal, perkongsian, syarikat, amanah, harta, masyarakat, kesatuan, kelab, persatuan atau organisasi lain termasuk jabatan kerajaan atau pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam urusan membuat pembekalan bercukai di Malaysia.

Dalam tempoh 28 hari dari akhir bulan di mana perolehan kena cukai melebihi atau dijangkakan melebihi RM500,000
5.2Tanggungjawab Utama Individu Berdaftar dengan GST

Sesiapa yang berdaftar mesti mematuhi keperluan di bawah perundangan GST seperti berikut:
a) akaun GST ke atas pembekalan bercukai yang dibuat dan diterima, iaitu cukai output dan cukai input masing-masing;
b) mengemukakan penyata GST (GST-03) dan membayar cukai tidak lewat daripada hari terakhir bulan berikutnya selepas tempoh bercukai;
c) mengeluarkan invois cukai ke atas mana-mana pembekalan melainkan sebagaimana yang dibenarkan oleh pihak Kastam;
d) memaklumkan Jabatan Kastam pemberhentian perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pemberhentian perniagaan;
e) memaklumkan Jabatan Kastam mengenai sebarang perubahan alamat, aktiviti bercukai, asas perakaunan dan tempoh bercukai; dan
f) menyimpan rekod yang mencukupi bagi semua transaksi perniagaan yang berkaitan dengan GST dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris selama tujuh tahun.

5.3Tanggungjawab Utama Individu Tidak Berdaftar dengan GST

Caj Berbalik untuk pengimportan perkhidmatan
Pembekal yang tidak berada di Malaysia dan membekalkan perkhidmatan kepada pelanggan di Malaysia tidak perlu mengenakan GST. Walau bagaimanapun, pelanggan yang menerima perkhidmatan untuk apa-apa tujuan perniagaan yang dijalankan olehnya dikehendaki untuk mengira GST dengan mekanisme caj berbalik.

Apabila perkhidmatan diimport dari luar Malaysia dan dibekalkan kepada penerima di Malaysia, sebagai pembekalan bercukai jika dibuat di Malaysia, penerima bekalan akan menyumbang dan membayar GST jika perkhidmatan yang diimport itu untuk tujuan perniagaan dan diguna di Malaysia. Dia akan menyumbang cukai output ke atas bahagian perkhidmatan yang digunakan di Malaysia. Sekiranya penerima adalah orang yang boleh dikenakan cukai, dia berhak menuntut cukai input ke atas perkhidmatan tersebut jika perkhidmatan yang diimport digunakan untuk membuat pembekalan bercukai.

Sekiranya penerima bukan orang yang kena cukai, dia masih dikehendaki untuk mengira GST sebagai cukai output dan mengisytiharkan cukai dalam bentuk yang ditetapkan (Borang GST-04). Cukai perlu dibayar tidak lewat daripada hari terakhir bulan berikutnya dari bulan yang mana pembayaran pembekalan dibuat.

Masa pembekalan perkhidmatan yang diimport perlu dibayar ialah apabila pembayaran dibuat oleh penerima perkhidmatan tersebut setakat yang dilindungi oleh pembayaran yang dibuat.

Seorang penerima tidak perlu mengeluarkan invois cukai apabila dia menerima perkhidmatan yang diimport. Tetapi untuk tujuan audit, penerima harus menyimpan invois yang diterimanya daripada pembekal luar negeri.

Isytiharkan cukai dalam Borang GST-04 dan cukai perlu dibayar tidak lewat daripada hari terakhir bulan berikutnya dari bulan di mana pembayaran dibuat.

Penafian
Panduan ini merangkumi maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber yang tersedia secara umum. 3E Accounting tidak berusaha untuk memastikan kebolehpercayaan sumber-sumber ini atau mengesahkan maklumat tersebut. Semua maklumat tersebut disediakan “sebagaimana adanya” dan 3E Accounting tidak memberikan apa-apa bentuk perwakilan atau jaminan (sama ada dinyatakan atau tersirat) mengenai kesesuaian, kebolehpercayaan, ketepatan masa, kesempurnaan dan ketepatan penerbitan ini. Penerbitan ini adalah untuk panduan am sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat profesional. Oleh itu, ia tidak bertujuan untuk dijadikan asas bagi sebarang keputusan dan anda perlu mendapatkan nasihat profesional khusus mengenai sebarang transaksi atau perkara yang mungkin terjejas oleh penerbitan ini sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan.