This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Memorandum dan Artikel Persatuan (M & A) & Perlembagaan di Malaysia

Di Malaysia, Memorandum dan Artikel Persatuan (M & A) adalah sebahagian daripada dokumen-dokumen pendaftaran dalam penubuhan syarikat. Secara umumnya, “Memorandum Persatuan” menggariskan dan menghuraikan komponen penting [struktur] syarikat.

 

Apa Memorandum dan Artikel persatuan? 

Penyerahan Memorandum dan Artikel Persatuan untuk Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) semasa pendaftaran syarikat adalah wajib. Memorandum persatuan syarikat, juga dikenali sebagai memorandum itu, adalah dokumen undang-undang yang mentakrifkan hubungan antara syarikat dan dunia luar. 

Maklumat yang penting dalam Memorandum Persatuan adalah seperti berikut:

 

i. Nama syarikat (nama syarikat swasta mestilah berakhir dengan perkataan “Sendirian Berhad” dan nama syarikat awam mestilah berakhir dengan “Berhad”);

ii. Lokasi pejabat berdaftar bagi syarikat itu;

iii. Fasal / Klaus objek – Sifat perniagaan [dicadangkan hendak dijalankan] syarikat itu;

iv. Liabiliti anggota adalah terhad

v.  Jumlah nominal modal saham dibenarkan dengan SSM.

Perkara persatuan suatu syarikat, sering hanya dipanggil artikel secara ringkasnya, membentuk perlembagaan syarikat, Ringkasnya, Artikel memperincikan kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang mengawal pengurusan dalaman hal ehwal syarikat dan menjalankan perniagaannya.
 

Pindaan terbaru mengenai Memorandum dan Artikel Persatuan (M & A)

Di bawah seksyen 619 (3) Akta Syarikat 2016, bagi syarikat-syarikat yang sedia ada [yang sudah didaftarkan di bawah undang-undang sebelumnya], M & A mereka masih sah dan boleh dikuatkuasakan di bawah Akta Syarikat 2016. Syarikat boleh membuat keputusan sama ada untuk membatalkan sepenuhnya Perlembagaan atau meminda fasal /Klaus tertentu. Walau bagaimanapun, syarikat perlu sedia ada meluluskan resolusi bagi maksud itu jika ia memutuskan untuk membatalkan M & A yang sedia ada dan tidak mempunyai perlembagaan tertentu. Dalam kes ini, syarikat itu, setiap pengarah dan ahli akan mempunyai hak-hak, kuasa, kewajipan dan obligasi yang dinyatakan di dalam Akta Syarikat 2016 (di bawah seksyen 31 (3) Akta Syarikat 2016)

Juga, di bawah Akta Syarikat yang baru, sebuah syarikat awam boleh memilih untuk mempunyai perlembagaan atau tidak (kecuali syarikat berhad menurut jaminan). Jika sebuah syarikat awam yang sedia ada (kecuali syarikat berhad menurut jaminan) memilih untuk menghapuskan perlembagaan, ia perlu mendapat kelulusan daripada pemegang saham dan syarikat itu dikehendaki memaklumkan pihak SSM tentang keputusannya. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk syarikat-syarikat awam yang tertakluk kepada keperluan undang-undang bertulis lain yang mematuhi apa-apa kehendak, termasuk resolusi untuk melakukan perkara yang jauh dari perlembagaan atau memaklumkan kepada pengawal selia masing-masing/ pihak berkuasa mengikut mana-mana yang berkenaan.

Sila ambil perhatian bahawa penggunaan Perlembagaan adalah pilihan di bawah Akta Syarikat 2016 (CA 2016) dan jika anda berminat untuk menerima pakai piawaian  Perlembagaan 3E Accounting ini untuk syarikat anda, yuran adalah RM400 yang merangkumi yuran setem (RM200) . Caj tambahan termasuk sekali untuk penyesuaian Perlembagaan. 

Antara klausa khas termasuk dalam Perlembagaan piawaian kami adalah seperti berikut: –

i. Menandatangani resolusi lembaga dengan majoriti pengarah (ditandatangani oleh semua pengarah seperti yang dikehendaki di bawah CA 2016)

ii. Penggunaan meterai biasa (yang berguna apabila pembelian pelanggan bersifat hartanah)

iii. Tempat utama mesyuarat anggota mungkin tidak di Malaysia (mesti diadakan di Malaysia di bawah CA 2016)

Jangan ragu – ragu untuk menghubungi kami jika anda memerlukan bantuan untuk menyediakan perlembagaan baru untuk syarikat anda.