This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Tinjauan Sistem Perundangan Malaysia

Dalam panduan ini, kami akan menyediakan Tinjauan Sistem Perundangan Malaysia yang berkaitan dengan Pendaftaran Syarikat di Malaysia.

 

1. Akta Tandatangan Digital 1997 [Akta 562]

Akta ini dirangka berdasarkan Undang-undang Model UNCITRAL mengenai Tandayangan Elektrik dengan beberapa pengubahsuaian. Selaras dengan akta ini, tandatangan elektronik tidak boleh digunakan jika tandatangan diperlukan pada dokumen dan sebaliknya, harus memiliki tandatangan digital. Sekiranya dokumen tersebut tidak secara wajib memerlukan tandatangan, tandatangan elektronik boleh digunakan dan berdasarkan ini, kelulusan dan kesahan dokumen boleh dikesan.

Untuk meringkaskannya, jika anda memerlukan tandatangan pada dokumen, anda perlu memastikan bahawa anda mempunyai platform tandatangan digital selaras dengan Akta Tandatangan Digital 1997/98 menurut Standard Malaysia, untuk memastikan bahawa digital tandatangan adalah sah dan tidak boleh dipalsukan.

 

2. Akta Francais

Bagi semua pendaftaran, Akta Francais membezakan dengan jelas antara pemilik francais atau francaisor Malaysia atau mana-mana negara asing..

a) Pemilik Francais (Francaisor) Asing

Selaras dengan Akta Francais, pemilik francais atau francaisor asing perlu mendapatkan kelulusan daripada Pendaftar Francais jika mereka merancang untuk mengendalikan francais mereka di Malaysia atau jika rangkaian francais itu akan dikendalikan oleh warganegara Malaysia. Oleh itu, sebelum francaisor asing merancang untuk menjalankan rundingan atau perbincangan dengan mana-mana rangkaian francais yang berpangkalan di Malaysia, mereka perlu terlebih dahulu mendapat kelulusan supaya francaisor asing dapat menjual francais mereka di Malaysia. Selain itu, kelulusan juga mungkin hadir dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Pendaftar seperti yang termaktub di dalam Akta Francais..

Sebaik Pendaftar memberikan kelulusan yang diperlukan, francaisor asing akan dapat menjual francais di Malaysia atau kepada warganegara Malaysia dengan memeterai perjanjian. Bagaimanapun, perjanjian itu akan tertakluk kepada pendaftaran pemegang francais (franchisee) yang beroperasi di Malaysia dan mereka perlu mendapatkan pelantikan sebagai Francaisor Asing Malaysia bagi yang sama. Semasa proses ini, satu salinan perjanjian francais perlu dikemukakan bersama-sama dengan dokumen lain kepada Pendaftar kerana ia dikehendaki untuk proses pendaftaran. Pendaftar bebas untuk mengenakan apa-apa syarat mengikut kehendak mereka dan juga boleh mengarahkan francais untuk membuat perjanjian jika mereka didapati melanggar Akta Francais. Niat utama di sebalik pendaftaran pemegang francais tempatan adalah untuk mengawal pemegang francais, kerana Malaysia tidak dapat mengawal mana-mana Francaisor asing disebabkan oleh sekatan dan undang-undang jajahan dan penguatkuasaan mana-mana peraturan mungkin menjadi sukar jika tidak kerana pendaftaran ini.

Selain itu, jika francais asing bakal melantik pemegang francais sebagai pemegang francais induk, maka pihak tersebut perlu mendaftarkan diri sebagai francaisor sebelum boleh memberikan francaisee lanjut di dalam Malaysia atau kepada mana-mana warganegara Malaysia dan jika tidak, ini akan dianggap satu kesalahan mengikut Akta Francais.

b) Francaisor Malaysia

Sebarang francaisor di Malaysia perlu mendaftarkan francaisnya dengan Pendaftar sebelum memberikan lesen francais kepada mana-mana individu lain, jika ia tidak mendapat pengecualian daripada Menteri. Jika francaisee dibenarkan tanpa kelulusan, ia akan menjadi satu kesalahan mengikut Akta Francais. Permohonan untuk pendaftaran mesti dikemukakan dalam format yang ditetapkan dan juga perlu menyertakan semua dokumen yang diperlukan seperti penyata audit, butiran kewangan, laporan juru audit, manual operasi dan latihan francais dan juga butir-butir pengarah francaisor. Francaisor hanya dapat memohon setelah mereka telah menyelesaikan 3 tahun operasi perniagaan di Malaysia.

Bagaimanapun, sebaik sahaja Francaisor Malaysia didaftarkan, Francaisee Malaysia bagi francaisor tersebut tidak perlu mendaftar dengan Pendaftar kerana Pendaftar mampu mengawal semua francaisee melalui kawalan ke atas francaisor.

Juga, broker francais mesti mendaftar dengan Pendaftar dan borang tersebut hendaklah disertakan dengan dokumen yang diperlukan. Secara amnya, pendaftaran itu sah selama satu tahun dari tarikh pendaftaran, melainkan terdapat kes pengecualian yang ditentukan oleh Pendaftar. Pendaftar juga dibenarkan untuk mengenakan apa-apa syarat mengenai francais tersebut dan juga dibenarkan untuk mengawal penggantungan, penamatan, larangan atau penafian pendaftaran bagi broker francais, bahkan dapat mengawal cara penjualan francais yang dipilih oleh broker francais.
Sebelum permohonan pendaftaran, kedua-dua francaisor asing dan francaisor Malaysia hendaklah mematuhi Akta Tanda Dagangan 1976. Dengan mendaftarkan tanda dagangan itu, pihak francaisor akan dapat memperoleh perlindungan statutori seperti yang ditawarkan oleh Akta Tanda Dagangan 1976 dan tiada pihak ketiga akan boleh menggunakan tanda dagangan Francaisor yang mungkin meletakkan muhibah atau reputasi francaisor terjejas atau melanggar cap dagangan.
Memandangkan Akta Francais merangkumi segalanya, aspek pengiklanan dan penjualan atau pembelian francais turut dikawal oleh akta ini. Sekiranya seseorang ingin menerbitkan atau mengedarkan iklan tersebut, pihaknya mesti terlebih dahulu memfailkan salinan iklan sekurang-kurangnya lima hari dengan Pendaftar terlebih dahulu sebelum ia dapat diterbitkan atau digunakan. Pendaftar mempunyai hak untuk melarang sebarang iklan yang mungkin tampak mengelirukan, berunsur penipuan atau palsu.

Akta Francais terpakai ke atas penjualan semua francais di Malaysia di mana perniagaan francais akan beroperasi di Malaysia. Untuk berada di bawah bidang kuasa Akta Francais, kriteria berikut perlu dipenuhi:

 • Operasi francaisee hendaklah berdasarkan sistem yang ditentukan oleh francaisor.
 • Semua tanda dagangan dan hak harta intelek francaisor boleh digunakan oleh francaisee.
 • Kawalan berterusan boleh dilaksanakan oleh francaisor ke atas operasi francaisee berdasarkan sistemnya.
 • Semua latihan, pemasaran, perniagaan dan sokongan teknikal bagi francaisee akan diberikan oleh francaisor.
 • Francaisee akan membayar francaisor sama ada secara monetari atau dalam pertimbangan bukan kewangan untuk hak francais.
 • Pihak francaisee merupakan perniagaan yang berasingan daripada francaisor dan mereka tidak boleh menjadi rakan kongsi.

Selalunya hak francais berbeza mengikut jenis perniagaan dan bergantung kepada model perniagaan.

 

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Diluluskan pada bulan Mei 2010 dan dikuatkuasakan pada 15 November 2013 selepas menerima Perkenan Diraja pada 2 Jun 2010, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, yang dikenali sebagai PDPA, telah diberi tempoh tiga bulan pengenalan menurut Gazet Kerajaan.

Tujuan utama PDPA adalah mengawal selia data peribadi yang dikumpul semasa transaksi komersial. Jabatan PDPA telah mengumumkan baru-baru ini bahawa semua data berkaitan pekerjaan yang dikumpulkan juga akan berada di bawah bidang kuasa PDPA.

Bagaimanapun, ia tidak terpakai bagi maklumat yang diproses oleh agensi pelaporan kredit dengan niat untuk melaporkan kredit perniagaan, seperti yang termaktub di dalam Akta Agensi Pelaporan Kredit tahun 2010. Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan Malaysia tidak tertakluk kepada akta ini. Selain itu, data peribadi yang diproses di luar Malaysia tidak termasuk di bawah Akta ini melainkan terdapat pemprosesan lanjut yang berlaku di Malaysia.

Ia juga terpakai kepada mana-mana pihak yang tidak ditubuhkan di Malaysia tetapi menggunakan peralatan di Malaysia untuk memproses data peribadi atas sebarang sebab selain daripada transit melalui Malaysia.

Terdapat pelbagai entiti yang perlu mendaftar di bawah Akta PDPA 2010.

Sesetengah entiti yang perlu mendaftar di bawah PDPA adalah seperti berikut
(Akta Perlindungan Data Peribadi PDPA 2010 Kelas Pengguna):

 • Institusi Perbankan & Kewangan
 • Insurans
 • Kesihatan
 • Pelancongan & Hospitaliti
 • Pengangkutan
 • Pendidikan
 • Jualan Langsung
 • Perkhidmatan (seperti undang-undang, audit, perakaunan, kejuruteraan, senibina, peruncit, pemborong, perkhidmatan agensi pekerjaan)
 • Hartanah
 • Utiliti

Sekiranya anda mahu mendaftar di bawah Akta PDPA 2010, anda perlukan:

 • Membayar Yuran Pendaftaran.
 • Memorandum Persatuan dan Artikel Persatuan bagi syarikat awam dan swasta.
 • Jika anda mengusahakan jenis perniagaan lain, anda sertakan dokumen yang diperlukan ketika penubuhan syarikat.

Anda boleh merujuk kepada carta alir proses pendaftaran yang dikeluarkan Institut Akauntan Malaysia bagi mendapatkan lebih penjelasan.

Bermula Januari 2016, semua pendaftaran pengguna data dilakukan melalui portal dalam talian di https://daftar.pdp.gov.my/

Apabila anda mendaftarkan di bawah PDPA, anda akan diberikan sijil pendaftaran yang sah selama tempoh dua belas bulan melainkan jika ia dibatalkan oleh Pendaftar.

Pembaharuan sijil ini perlu dibuat setiap tahun.

Sekiranya tidak diperbaharui, denda sebanyak dua ratus lima puluh ribu ringgit (RM 250,000) dan / atau tempoh penjara maksimum dua tahun akan dikenakan.

Anda juga perlu memaparkan sijil pendaftaran di tempat perniagaan prinsipal anda bersama salinan sijil ini di semua cawangan anda. Sekiranya ia tidak dipaparkan, anda boleh dikenakan denda sebanyak sepuluh ribu ringgit (RM 10,000) dan / atau tempoh penjara setahun.

Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai Akta ini, sila rujuk di sini.