This page is also available in: enEnglish (English)

Panduan Mengenai Penutupan Syarikat – Ahli atau Pemiutang  sukarela  atau Penggulungan Wajib di Malaysia

Syarikat-syarikat boleh ditutup sama ada dengan “Pembubaran Syarikat ” atau “Penggulungan / Pembubaran “. Penggulungan dan pembatalan dalam syarikat yang tidak lagi wujud. Walau bagaimanapun, ini adalah proses yang amat berbeza dan tidak patut dikelirukan dengan satu sama lain.

Penggulungan  adalah satu proses yang lebih mudah manakala p..embubaran boleh dikategorikan kepada 3 jenis iaitu Pembubaran Sukarela, Pembubaran Sukarela Ahli pemiutang  dan Penggulungan dari Mahkamah. Apabila syarikat berada dalam Pembubaran, Pelikuidasi mengambil alih syarikat. 

Syarikat hendaklah berhenti menjalankan perniagaannya kecuali  pada pendapat Pelikuidasi yang diperlukan untuk pelupusan benefisial atau penggulungan perniagaan.

Sebab-sebab Pembubaran

 • Syarikat telah menghentikan semua aktiviti perniagaan
 • Kebuntuan pengurusan;
 • Penindasan – Seksyen 181 Akta Syarikat, 1965 pertikaian pemegang saham;
 • Penyusunan semula korporat atau kewangan kumpulan syarikat yang tergolong;
 • Mengurangkan liabiliti cukai atau memaksimumkan keuntungan cukai bagi kumpulan syarikat  yang tergolong;
 • Pelanggaran peruntukan berkanun, termasuk kesalahan yang dilakukan;
 • Syarikat yang bertindak di luar skop aktiviti.

Penyelesai likuidasi kami mempunyai pengalaman dalam mengendalikan semua mod menutup suatu syarikat, iaitu:

 

Pembubaran – Syarikat Solven

Untuk pembatalan nama, para pengarah masing-masing akan membuat pengakuan yang menyatakan bahawa Syarikat  sama ada tidak memulakan perniagaan sejak pemerbadanan atau telah ditutup operasi, tidak mempunyai aset dan liabiliti serta tidak mempunyai sebarang yuran kepada pihak berkuasa. Selepas itu, para pengarah akan dicadangkan dan pemegang saham akan meluluskan permohonan itu untuk membubarkan syarikat. Keseluruhan proses dari tarikh penyerahan dokumen kepada SSM akan mengambil masa 6 hingga 12 bulan tertakluk kepada kelulusan daripada SSM Malaysia.

Sebuah syarikat boleh dipulihkan dalam tempoh 15 tahun dari tarikh pemotongan itu. Seseorang yang ingin memulihkan syarikat itu perlu mendapatkan Perintah Mahkamah untuk memulihkan syarikat itu dibubarkan.

Untuk maklumat lanjut Pembubaran Syarikat .

 

Pembubaran Sukarela Ahli ( “MVL”) 

Pencarum syarikat (juga dikenali sebagai ahli-ahli atau pemegang saham) boleh meluluskan resolusi bahawa syarikat itu digulung dan bahawa pelikuidasi akan dilantik.

Pembubaran bermula pada masa lulus resolusi dalam perlantikan pelikuidasi. Ia diamalkan di mana syarikat mampu membayar hutang dengan sepenuhnya dalam tempoh 12 bulan selepas bermulanya penggulungan.

MVL adalah satu proses penggulungan yang akan diambil oleh para pemegang saham. Para pengarah perlu melaksanakan Pengisytiharan Kesolvenan di Mesyuarat Lembaga Pengarah dan membuat yang sama dengan SSM. Selepas itu, para pemegang saham akan melantik seorang pelikuidasi untuk menggulung hal ehwal syarikat itu dan  memfailkan pemberitahuan yang diperlukan di bawah Akta Syarikat dengan SSM dan Pegawai Penerima. Pelikuidasi juga perlu mengatur penerbitan mengenai pelantikan pelikuidasi dan mesyuarat terakhir dalam akhbar yang diedarkan secara umumnya di seluruh Malaysia. Pelikuidasi  untuk mengedarkan / menjual semua aset, menyelesaikan semua liabiliti dan mendapatkan perlepasan daripada LHDN, KWSP, SOCSO, Kastam, dan lain-lain dan jika MVL berterusan untuk lebih daripada 1 tahun, diperlukan memanggil suatu mesyuarat agung syarikat.

Sesiapa sahaja dengan kapasiti untuk melakukan kewajiban pelikuidasi boleh dilantik sebagai Pelikuidasi (contohnya Pengarah). Jika sesuatu syarikat telah dibubarkan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dalam tempoh 2 tahun selepas tarikh pembubaran, atas permohonan pelikuidasi syarikat itu atau mana-mana orang lain yang didapati oleh Mahkamah sebagai berminat, membuat suatu perintah mengisytiharkan pembubaran telah menjadi tidak sah, dan sesudah itu prosiding itu boleh diambil sebagai mungkin telah diambil jika syarikat itu tidak dibubarkan.

Yuran kami untuk membantu anda dalam MVL adalah dari RM15,000 (dengan GST RM15,900).Yuran kami adalah tidak termasuk perbelanjaan luar poket (iaitu iklan surat khabar, kurier, membantu dalam penutupan akaun bank, penyerahan cukai muktamad, pengauditan akaun akhir dan lain-lain jika diperlukan) dan apa-apa kos tambahan yang akan ditanggung sekiranya keluar norma keadaan itu sebagai aset / liabiliti tambahan tidak dibersihkan sebelum bermulanya pembubaran, apa-apa tuntutan oleh mana-mana pihak atau pemiutang bahawa terdapat apa-apa perkara yang belum selesai / bayaran kepada mereka, perintah mahkamah yang difailkan oleh mana-mana pihak yang berminat untuk menterbalikkan proses pembubaran, dan lain-lain .

 

Pembubaran Sukarela pemiutang – solven Syarikat

Jika syarikat tidak dapat memenuhi liabilitinya, syarikat itu boleh mengadakan mesyuarat dengan pemiutang untuk mempertimbangkan cadangan untuk suatu penggulungan sukarela syarikat. 

Jika ketetapan diluluskan memihak kepada penggulungan, syarikat itu akan melantik seorang pelikuidasi, tertakluk kepada apa-apa keutamaan pemiutang boleh mempunyai sebanyak kepada pilihan pelikuidasi.

Hubungi 3E Accounting untuk maklumat lanjut

 

Penggulungan Wajib – Syarikat solven

Di bawah Seksyen 217 Akta Syarikat, 1965 syarikat itu sendiri, pemiutang, pencarum, pelikuidasi atau Menteri boleh mengemukakan permohonan penggulungan kepada Mahkamah Tinggi.

Seksyen 218 (1) Akta Syarikat 1965 menyatakan semua syarat dan alasan di mana Mahkamah boleh membubarkan syarikat. Alasan biasa bagi syarikat untuk digulung oleh Mahkamah termasuk: Ketidakupayaan untuk membayar hutangnya, adil dan saksama.

Pembubaran sesuatu syarikat muflis adalah satu proses penguatkuasaan kolektif hutang untuk faedah badan umum pemiutang. Walaupun ia bukan satu proses pelaksanaan kerana ia bukan untuk faedah pemiutang tertentu, ia bagaimanapun serupa dengan pelaksanaan kerana tujuannya adalah untuk menguatkuasakan, secara paripassu, bayaran hutang yang diterima atau membuktikan hutang syarikat. Oleh itu, apabila syarikat mengalami pelikuidasian, proses yang dimulakan  untuk semua pemiutang, adalah sama dengan proses yang dimulakan, untuk satu pemiutang, secara pelaksanaan.

 

Pemberitahuan badan Kerajaan

Commences Sebuah syarikat mestilah memberitahu pihak berkuasa apabila penggulungan bermula:-

 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (CCM/SSM)
 • Pegawai Penerima
 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 • Jabatan Hasil Dalam Negeri (LHDN)
 • Pertubuhan PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO)
 • Jabatan Kastam Diraja Malaysia (Kastam)
 • Pihak Berkuasa Pelesenan berkaitan

 

Apakah peranan seorang pelikuidasi dalam pembubaran wajib? 

Kuasa seorang pelikuidasi bagi penggulungan wajib dinyatakan dalam Seksyen 269 Akta Syarikat, 1965.

Peranan pelikuidasi termasuk yang berikut:

 • Menyiasat hal ehwal dan aset syarikat itu, perlakuan pegawai-pegawainya dan tuntutan pemiutang dan pihak ketiga
 • Pemuliharaan aset syarikat dengan cara yang paling berfaedah kepada syarikat
 • pemiutang dan memastikan pengagihan saksama aset syarikat selaras dengan peruntukan-peruntukan Akta Syarikat.