This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Jadual dan Rajah Yuran Audit Malaysia

Institut Akauntan Malaysia (MIA) telah mengesyorkan Panduan Amalan (RPG) 7 untuk bayaran yuran Audit (yuran audit baru) oleh Firma Audit untuk menyediakan perkhidmatan audit di Malaysia mulai 1 Mac 2010.

MIA mengeluarkan Panduan Amalan ini adalah disebabkan oleh:

  • Peningkatan dalam beban pematuhan kerana keperluan piawai pengauditan yang lebih tinggi.
  • Peningkatan dalam kos operasi.
  • Memastikan profesionalisme juruaudit tidak terjejas disebabkan “perang harga” di kalangan pesaing.

 

Jadual dan Rajah Yuran Audit

Jadual Peratusan Yuran Pekali

(i) Jumlah Perolehan Kasar atau Jumlah Aset Asas

Aset Kasar atau Perolehan bagi setiap ringgit Ringgit

Terkumpul

(RM)

Kadar

(%)

Yuran

(RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan

Yuran Terkumpul

(RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan

Dorman (Yuran audit Minima) 800
100,000 Pertama 100,000 1.000% 1,000 1,000
150,000 Seterusnya 250,000 0.438% 657 1,657
250,000 Seterusnya 500,000 0.313% 783 2,440
500,000 Seterusnya 1,000,000 0.188% 940 3,380
1,500,000 Seterusnya 2,500,000 0.125% 1,875 5,255
2,500,000 Seterusnya 5,000,000 0.100% 2,500 7,755
5,000,000 Seterusnya 10,000,000 0.094% 4,700 12,455
10,000,000 Seterusnya 20,000,000 0.100% 10,000 22,455
Lebih 20,000,000     Harga Rundingan >22,455

 
(ii) Jumlah Perbelanjaan Pengendalian Asas

Aset Kasar atau Perolehan bagi setiap ringgit Ringgit

Terkumpul

(RM)

Kadar

(%)

Yuran

(RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan

Yuran Terkumpul

(RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan

Dorman (Yuran audit Minima) 800
50,000 Pertama 50,000 2.500% 1,250 1,250
150,000 Seterusnya 200,000 1.250% 1,875 3,125
800,000 Seterusnya 1,000,000 0.625% 5,000 8,125
1,000,000 Seterusnya 2,000,000 0.250% 2,500 10,625
Lebih 2,000,000     Harga Rundingan  >10,625 

 
Panduan amalan yang disyorkan ini menetapkan asas bagi penubuhan tahap saraan yang munasabah, selaras dengan penyediaan perkhidmatan jaminan profesional yang diterima dan diiktiraf. Tahap saraan yang munasabah akan menggalakkan para pengamal untuk mengekal dan meningkatkan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan.

Bagi penambahbaikan panduan amalan ini, MIA telah menjalankan proses seperti berikut:

  • Menentukan isu-isu sedia ada
  • Penyelidikan bagi pengamalan semasa dalam dan luar Malaysia
  • Rundingan dengan pelbagai pihak berkepentingan
  • Perundingan dengan pihak berkuasa pengawalaturan yang berkaitan, jika diperlukan.

 
Walaupun RPG 7 dialihkan oleh Majlis dari laman web untuk menegakkan semangat Akta Persaingan (CA) 2010 dan tidak melanggar mana-mana peruntukannya, namun ia masih akan menjadi sebahagian daripada garis panduan kami dalam menubuhkan yuran audit kami.