This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Percukaian Bagi Pendapatan Sumber Asing di Malaysia

Malaysia mengguna pakai sistem cukai pendapatan wilayah.

 

Bidang kewajipan

Kewajipan ke atas pendapatan ditadbir oleh Seksyen 3 Akta Cukai Pendapatan 1967 (ITA) yang menyatakan bahawa “pendapatan akan dikenakan cukai bagi setiap tahun pentaksiran (“YA”) atas pendapatan mana-mana orang yang terakru atau diperolehi daripada Malaysia atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia”.

Frasa yang terakru dari atau berasal dari Malaysia bermaksud sumber pendapatan mestilah di Malaysia.

Pendapatan yang terakru dari atau diperoleh dari Malaysia akan dikenakan cukai pada masa akrual atau diperolehi walaupun hakikatnya bahawa pendapatan itu tidak diterima di Malaysia.

Seksyen 3 ITA meluaskan skop wilayahnya untuk memasukkan pendapatan sumber asing yang diterima di Malaysia dari luar Malaysia. Pendapatan sumber asing merujuk kepada pendapatan yang terakru atau diperoleh daripada bidang kuasa cukai di luar Malaysia.

Berkuatkuasa Tahun Pentaksiran 2004, pendapatan sumber asing yang diperolehi dari sumber di luar Malaysia dan diterima di Malaysia oleh mana-mana orang (selain daripada syarikat pemastautin yang menjalankan perniagaan perbankan, insurans atau pengangkutan laut atau udara) tidak tertakluk kepada cukai pendapatan Malaysia.

 

Pendapatan Perniagaan Terbitan

Pendapatan perniagaan terbitan ditakrifkan dalam Seksyen 12 Akta Cukai Pendapatan.

Merujuk kepada Seksyen 12 (1) (a) Akta Cukai Pendapatan, sebahagian besar pendapatan kasar perniagaan yang tidak berkaitan dengan operasi perniagaan yang dijalankan di luar Malaysia akan dianggap berasal dari Malaysia.

Seksyen 12 (1) (a) berfungsi sebagai seksyen residual, untuk mengenakan cukai bagi sebarang pendapatan kasar yang tidak dikaitkan dengan operasi perniagaan yang dijalankan di luar Malaysia akan dianggap sebagai pendapatan yang diperolehi di Malaysia. Skop ini lebih luas dari sekadar untuk mencakupi pendapatan kasar yang berkaitan dengan operasi perniagaan yang dijalankan di Malaysia.

Oleh itu, jika pendapatan kasar adalah berkaitan dengan kerja yang dijalankan di luar Malaysia dan pembayar cukai ingin menganggapnya sebagai sumber pendapatan asing, pembayar cukai perlu membuktikan bahawa ia adalah disebabkan oleh operasi perniagaan yang dijalankan di luar Malaysia.

Jika perniagaan itu terdiri sepenuhnya atau sebahagiannya daripada pembuatan, pertumbuhan, perlombongan, pengeluaran atau penuaian di malaysia bagi apa-apa barang, produk, hasil atau benda lain, pendapatan kasar daripada penjualan barang itu, dsb., di luar Malaysia dalam perjalanan menjalankan perniagaan hendaklah disifatkan sebagai berasal dari Malaysia. Ini dirangkumkan di bawah Seksyen 12 (1) (b) (i).

Sekiranya artikel, produk dan sebagainya dieksport semasa menjalankan perniagaan dan Seksyen 12 (1) (b) (i) tidak terpakai, maka nilai pasaran artikel, produk, dan sebagainya pada masa eksport hendaklah disifatkan sebagai pendapatan kasar yang diperoleh dari Malaysia [Seksyen 12 (1) (b) (ii)].

 

Operasi perniagaan yang dijalankan di Malaysia

Menentukan lokaliti sumber pendapatan boleh menjadi rumit dan mengundang perdebatan. Tidak ada peraturan sejagat yang boleh digunakan untuk setiap senario bagi menentukan sama ada pendapatan adalah bersumber dari Malaysia atau sumber asing. Ia bergantung pada jenis keuntungan dan urusniaga yang menimbulkan keuntungan sedemikian.

Antara faktor yang perlu diambil kira untuk menentukan sama ada perniagaan dijalankan di Malaysia adalah:

  • Samada kontrak diselesaikan di Malaysia;
  • Samada stok dikekalkan di Malaysia dari mana pesanan dipenuhi;
  • Samada pemindahan pemilikan dan risiko dagangan stok di Malaysia;
  • Samada hasil keuntungan diterima di Malaysia;
  • Samada perkhidmatan diberikan di

Faktor-faktor ini tidak konklusif secara sendiri dan mesti dipertimbangkan secara kolektif.

Secara umum, kehadiran fizikal secara langsung seseorang (melalui pemerbadanan cawangan atau pemerbadanan syarikat) di Malaysia jelas menentukan perjalanan perniagaan di Malaysia.