This page is also available in: enEnglish (English)

Panduan Cukai Pendapatan Persendirian Malaysia

Sistem penilaian diri (SAS) untuk individu (termasuk individu yang bergaji dan pemilik tunggal) dan untuk perkongsian dilaksanakan mulai Tahun Pentaksiran 2004.

Di bawah SAS yang berdasarkan konsep “Fail dan Bayar”, individu diperlukan untuk:

 • Memfailkan borang pulangan cukai pendapatan peribadi yang lengkap kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) berserta baki bayaran cukai kena bayar (jik ada).
 • Membayar liabiliti cukai pendapatan mereka melalui potongan gaji bulanan bagi individu yang bergaji atau melalui ansuran dua bulan sekali bagi individu yang mempunyai pendapatan perniagaan.

 

Anggaran Cukai

Bagi individu selain individu yang bergaji, LHDN boleh mengeluarkan borang yang ditetapkan (Borang CP500) yang menetapkan taksiran cukai yang perlu dibayar (ETP) di bawah skim ansuran. ETP ditentukan oleh LHDN berdasarkan cukai yang dinilai pada tahun sebelumnya. Pembayar cukai dikehendaki membayar ETP dalam 6 ansuran bulanan seperti yang diarahkan oleh LHDN bermula dari bulan Mac. Setiap bayaran ansuran yang disertakan dengan slip pengiriman wang (Borang CP501) mesti dibayar kepada LHDN dalam masa 30 hari dari tarikh tamat tempoh. Bagi individu yang bergaji, cukai pendapatan akan terus ditolak melalui potongan gaji bulanan di bawah skim Potongan Cukai Bulanan (PCB).

 

Variasi Ansuran

Setiap individu di bawah skim pembayaran ansuran mungkin memohon untuk menyemak pembayaran ansuran tidak lewat daripada 30 Jun tahun yang berkenaan dengan mengemukakan Borang CP502. LHDN akan mengeluarkan notis pembayaran ansuran yang disemak semula (Borang CP503) jika permohonan itu berjaya, menetapkan pembayaran ansuran yang telah disemak. Jika anggaran yang disemak melebihi jumlah ansuran yang telah dibayar setakat ini, perbezaan tersebut akan dibayar dalam bulan-bulan selebihnya bagi skim ansuran. Di samping itu, jika cukai anggaran yang disemak semula untuk Tahun Pentaksiran adalah kurang daripada RM300, individu dibenarkan untuk menghentikan pembayaran berikutnya bermula dari tarikh penyerahan Borang CP502.

 

Pemfailan Pulangan Cukai

(i) mempunyai pendapatan yang boleh dikenakan cukai bagi suatu tahun taksiran; atau

(ii) tidak mempunyai pendapatan bercukai bagi tahun taksiran itu tetapi:

 • memiliki pendapatan yang dikenakan cukai untuk tahun taksiran dengan segera sebelum tahun taksiran; atau
 • memiliki hasil yang diberikan pulangan untuk tahun sebelumnya; atau
 • telah dikehendaki untuk memberikan pulangan (tetapi gagal memberi pulangan) untuk tahun sejurus sebelumnya,

mesti memfailkan pulangan cukai kepada Ketua Pengarah pada 30 April tahun berikutnya melainkan individu tersebut tidak mempunyai pendapatan bercukai yang menerima pelepasan daripada Ketua Pengarah atau mempunyai pendapatan perniagaan.

Tarikh akhir pemfailan cukai bagi seseorang yang menjalankan perniagaan, seperti pemilik tunggal, perkongsian, kelab, persatuan dan keluarga bersama Hindu, adalah 30 Jun tahun berikutnya.

Di bawah SAS, tiada dokumen sokongan perlu dikemukakan kepada LHDN, tetapi perlu disimpan untuk tujuan audit cukai. Pembayar cukai juga perlu menyatakan sama ada dia telah mematuhi Ketetapan Umum yang dikeluarkan oleh LHDN.

Individu dan pasangannya dikehendaki memfailkan borang penyata cukai pendapatan berasingan tanpa mengira sama ada borang pemulangan difailkan secara berasingan atau berasingan. Pulangan cukai yang diberikan oleh pembayar cukai dianggap sebagai notis taksiran dan notis taksiran dianggap dikeluarkan pada hari penyerahan dikemukakan kepada LHDN. Mana-mana baki cukai yang perlu dibayar selepas mengambil kira bayaran ansuran yang dibuat melalui skim pembayaran ansuran atau potongan gaji, jika ada, perlu dihantar ke LHDN pada 30 April/30 Jun tahun berikutnya.

 

Kadar Cukai

Skala cukai berkala (graduated) dikenakan untuk pendapatan yang dikenakan cukai kepada pembayar cukai pemastautin, bermula dari 0% (pada RM5,000 pertama) hingga maksimum 28% atas pendapatan bercukai melebihi RM1,000,000 yang berkuat kuasa dari YA 2016.

Individu bukan pemastautin membayar cukai pada kadar rata 28% berkuat kuasa dari Tahun Pentaksiran 2016. Kadar lain adalah terpakai untuk kelas pendapatan khas, misalnya faedah atau royalti.

 

Kediaman Cukai

Kediaman Individu ditentukan oleh kehadiran fizikalnya di Malaysia. Pada amnya, seseorang individu menjadi pemastautin cukai bagi tahun cukai jika bilangan agregat hari individu yang tinggal di Malaysia pada tahun asas ialah 182 hari atau lebih.

Individu juga boleh layak sebagai pemastautin bagi tahun asas bagi tahun taksiran tertentu di bawah mana-mana keadaan berikut:-

 

 • Individu berada di Malaysia kurang dari 182 hari dalam tahun asas itu dan tempoh itu dihubungkan oleh atau kepada tempoh lain berjumlah 182 atau lebih secara berturut-turut (selepas ini dirujuk dalam perenggan ini sebagai tempoh sedemikian) di mana individu itu berada di Malaysia dalam tahun bersambung. Ketiadaan sementara dari Malaysia disebabkan oleh hal-hal perkhidmatan, menghadiri persidangan, seminar, atau belajar di luar negara yang berkaitan dengan perkhidmatan di Malaysia, penyakit yang melibatkan individu atau mana-mana ahli keluarga terdekat dan lawatan sosial yang tidak melebihi 14 hari secara agregat akan dianggap merupakan sebahagian daripada tempoh atau tempoh tersebut, mengikut mana-mana yang berkenaan, jika dia berada di Malaysia sejurus sebelum dan selepas ketiadaan sementara itu.
 • Individu berada di Malaysia selama 90 hari atau lebih dalam tahun asas dan dalam mana-mana tiga daripada empat tahun asas sebelumnya, individu itu samada pemastautin atau berada di Malaysia selama sekurang-kurangnya 90 hari.
 • Individu akan menjadi pemastautin bagi tahun tersebut jika dia bermastautin pada tahun berikutnya dan telah bermastautin untuk tiga tahun sebelumnya.

 

Pengecualian ke atas Pendapatan Pekerjaan

Jika pekerja bukan pemastautin menjalankan pekerjaan di Malaysia untuk tempoh atau tempoh berjumlah tidak lebih daripada 60 hari dalam tahun asas atau dua tahun bertindih, pendapatannya daripada pekerjaan itu tidak akan dikenakan cukai. Walau bagaimanapun, 60 hari akan terpakai selama dua tahun berturut-turut jika terdapat tempoh bertindih.

 

Contoh pendapatan pekerjaan tertakluk kepada Cukai

 • Gaji, upah, bonus, yuran pengarah, komisyen, elaun, perkuisit, ganjaran, bayaran lebih masa, tips, pampasan, skim opsyen saham pekerja, cukai yang ditanggung oleh majikan, dan sebagainya (barang yang dibayar secara tunai atau boleh ditukar kepada tunai)
 • Benefits-In-Kind atau pemberian dari majikan (kereta, telefon bimbit, pemandu, pembantu rumah, dll)
 • Nilai Penginapan yang disediakan oleh majikan
 • Sumbangan majikan untuk pekerja yang dibuat kepada dana simpanan pencen yang tidak diluluskan
 • Pampasan bagi hilang pekerjaan

Perkuisit adalah faedah dalam bentuk tunai atau jenis yang boleh ditukar kepada wang dan diterima daripada majikan atau pihak ketiga berkenaan dengan mempunyai atau menjalankan pekerjaan.

 

Elaun / perkuisit / hadiah / faedah yang dikecualikan cukai yang diterima oleh pekerja dari majikan

No. JENIS ELAUN / PERKUISIT / HADIAH / FAEDAH HAD PENGECUALIAN
1 Perkuisit (samada wang atau sebagainya) diberi majikan bagi pekerjaan hasil dari:-

(a) anugerah pencapaian cemerlang lampau;

(b) anugerah pencapaian cemerlang, inovasi atau produktiviti; dan

(c) anugerah khidmat jangka panjang (jika pekerja telah bekerja melebihi 10 tahun dengan majikan yang sama).

(Perenggan 25C Jadual 6 Akta Cukai Pendapatan 1967)

 

Terhad kepada nilai atau amaun RM2,000 setiap tahun pentaksiran
2 Kad Petrol, elaun petrol, elaun perjalanan atau bayaran tol atau kombinasi darinya bagi tugas rasmi. Jika amaun melebihi RM6,000 setahun, pekerja perlu membuat potongan tambahan berhubung amaun dibelanjakan bagi tugas rasmi. Rekod tuntutan bagi tugasan rasmi dan amaun diberi pelepasan harus disimpan selama 7 tahun bagi tujuan audit.

 

Terhad kepada RM6,000 setiap tahun pentaksiran
3 Elaun penjagaan bagi kanak-kanak kurang dari 12 tahun.

 

Terhad kepada RM2,400 setiap tahun pentaksiran
4 Hadiah berupa telefon talian tetap, telefon mudah alih, penggera atau  Personal Digital Assistant (PDA) berdaftar atas nama pekerja atau majikan termasuk kos pendaftaran dan pemasangan. Terhad kepada 1 unit setiap kategori aset
5 Bil bulanan langganan jalur lebar, telefon talian tetap, telefon mudah alih, penggera dan PDA berdaftar atas nama pekerja atau majikan termasuk kos pendaftaran dan pemasangan.

 

Terhad kepada 1 talian setiap kategori aset
6 Produk perniagaan dimanfaatkan oleh pekerja yang diberi secara percuma atau diberi potongan harga kepada pekerja, pasangannya dan anak belum berkahwin. Nilai barang adalah berdasarkan harga jualan. Faedah diterima pekerja dalam kumpulan syarikat sama tidak dikecualikan cukai.

 

Terhad kepada RM1,000 bagi 1 tahun pentaksiran
7 Perkhidmatan diberi percuma atau dengan potongan harga kepada pekerja, pasangannya dan anak belum berkahwin. Faedah diterima pekerja dalam kumpulan syarikat sama tidak dikecualikan cukai.

 

Terhad kepada amaun diskaun atau amaun servis percuma
8 Kadar letak kenderaan/parking atau elaun parking termasuk kadar yang dibayar majikan terus kepada pengusaha parking

 

Terhad kepada amaun sebenar yang diberi
9 Elaun makan diterima secara kerap dan diberi pada kadar sama kepada semua pekerja. Elaun makan diberi bagi tujuan kerja lebih masa atau outstation /lawatan luar negara serta tujuan serupa dalam menjalankan tugasan hanya dikecualikan jika diberi pada kadar tetap dalam pekeliling dalaman atau arahan bertulis majikan.

 

Terhad kepada amaun sebenar yang diberi
10 Faedah perubatan dikecualikan cukai termasuk perbelanjaan perubatan dan kemudahan bersalin. Rawatan tradisional bermaksud rawatan tradisional Melayu, Cina dan India diberi pengamal perubatan berdaftar selari dengan peraturan rawatan tradisional yang digariskan Kementerian Kesihatan.

ContohUrut tradisional Melayu, akupuntur, ayurvedik, rawatan tambahan dan homeopathy seperti aromatherapy, reflexology, spa serta urutan tradisonal Thai tidak termasuk dalam pengecualian.

 

Terhad kepada amaun sebenar yang diberi

 

Pengecualian di atas tidak terpakai bagi pekerja yang mempunyai kawalan ke atas majikannya.

Jika pekerja mempunyai kawalan ke atas majikannya, elaun / perkuisit / hadiah / faedah yang diterima olehnya diambil untuk menjadi sebahagian daripada pendapatan penggajiannya dan tertakluk kepada cukai.

‘Kawalan ke atas majikannya’ bermaksud:

(a) bagi syarikat, kuasa pekerja untuk menjamin, melalui pegangan saham atau pemilikan kuasa mengundi dalam atau berhubung dengan itu atau mana-mana syarikat lain, atau menurut kuasa yang diberikan oleh artikel persatuan atau dokumen lain yang mengawal selia atau mana-mana syarikat lain, bahawa hal ehwal syarikat yang disebut itu dijalankan mengikut kehendak pekerja;

(b) untuk perkongsian, pekerja adalah rakan kongsi majikan; atau

(c) untuk pemilikan tunggal, pekerja dan majikan adalah orang yang sama.