This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Tinjauan Percukaian Malaysia di Malaysia

 

Cukai Pendapatan Syarikat

Cukai pendapatan di Malaysia dikenakan ke atas pendapatan yang terakru atau diperolehi dari Malaysia kecuali pendapatan syarikat pemastautin yang menjalankan perniagaan pengangkutan udara/laut, perbankan atau insurans, yang boleh dinilai pada skop pendapatan dunia.

Pendapatan dinilai pada tahun asas semasa. YA adalah tahun yang bertepatan dengan tahun kalendar, contohnya, YA 2015 adalah tahun yang berakhir pada 31 Disember 2015. Tempoh asas bagi sebuah syarikat, koperasi atau badan amanah biasanya adalah tahun kewangan yang berakhir pada YA tertentu. Semua pendapatan individu selain daripada syarikat, koperasi atau badan amanah, dinilai pada tahun kalendar.

Kadar Cukai Pendapatan

Syarikat-syarikat pemastautin dikenakan cukai pada kadar 24% (dalam Bajet 2017, dicadangkan pengurangan kadar cukai untuk kenaikan pendapatan bercukai akan dikenakan untuk YA 2017 dan 2018) manakala modal berbayar sebanyak RM2.5 juta atau kurang * dikenakan cukai pada kadar skala berikut:

Pada YA 2016, Pendapatan Bercukai RM500,000 yang pertama akan dikenakan cukai sebanyak 19% dan Pendapatan Bercukai melebihi RM500,000 akan dikenakan cukai sebanyak 24%.

Pada YA 2017, Pendapatan Bercukai RM500,000 yang pertama akan dikenakan cukai sebanyak 18% dan Pendapatan Bercukai melebihi RM500,000 akan dikenakan cukai sebanyak 24% (tertakluk kepada pengurangan kadar cukai untuk kenaikan pendapatan bercukai).

* Syarikat tidak boleh menjadi sebahagian daripada kumpulan syarikat di mana mana-mana syarikat berkaitannya mempunyai modal berbayar melebihi RM2.5 juta.

Agihan Keuntungan Syarikat

Cukai ke atas keuntungan syarikat merupakan cukai akhir dan dividen yang dibayar, dikreditkan atau diagihkan mulai 1 Januari 2014 adalah dikecualikan di tangan pemegang saham Syarikat.

Kerugian Perniagaan

Kerugian perniagaan boleh ditolak dari pendapatan dari semua sumber dalam tahun semasa. Apa-apa kerugian yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan untuk selama-lamanya bagi digunakan terhadap pendapatan dari mana-mana sumber perniagaan. Bagi syarikat yang tidak aktif, pengambilalihan kerugian hanya dibenarkan sekiranya ujian kesinambungan pemegang saham dipenuhi, iaitu pemegang saham syarikat pada permulaan tempoh asas untuk YA tersebut adalah sama dengan yang pada akhir tempoh asas untuk YA (sebelumnya) di mana kerugian pada awalnya dipastikan.

Potongan Cukai

Pada amnya, potongan cukai dibenarkan untuk semua pengeluaran dan perbelanjaan yang secara keseluruhan dan secara eksklusif ditanggung dalam pengeluaran pendapatan..

Sebilangan perbelanjaan adalah secara khusus tidak dibenarkan, termasuk:

 • Perbelanjaan domestik, swasta dan modal (Syarikat boleh menuntut elaun modal untuk perbelanjaan modal yang ditanggung)
 • Pajakan/sewaan untuk kereta penumpang melebihi RM50,000 atau RM100,000 bagi setiap kereta, amaun RM100,000 terpakai bagi kenderaan yang berharga RM150,000 atau kurang yang belum digunakan sebelum sewaan
 • Caruman majikan kepada skim pencen, simpanan atau simpanan yang tidak diluluskan
 • Sumbangan majikan kepada skim yang diluluskan melebihi 19% imbuhan pekerja
 • Derma yang tidak diluluskan
 • 50% perbelanjaan hiburan dengan pengecualian tertentu
 • Petikan cuti pekerja
 • Faedah, royalti, bayaran kontrak, yuran teknikal, sewaan harta boleh-alih, bayaran kepada penghibur awam bukan pemastautin atau bayaran lain yang dibuat kepada bukan pemastautin yang tertakluk kepada cukai pegangan Malaysia tetapi dimana cukai pegangan tidak dibayar
 • Cukai input yang ditanggung oleh individu itu jika indvidu tersebut boleh didaftarkan di bawah GST tetapi tidak didaftarkan
 • Cukai input yang ditanggung oleh individu itu dan cukai input boleh dituntut oleh individu itu
 • Cukai hasil yang ditanggung / diserap oleh individu berdaftar GST atau yang bertanggungjawab mendaftar bagi GST

Pengumpulan Cukai

Anggaran bagi cukai kena bayar syarikat untuk YA mesti diberikan oleh semua syarikat kepada Ketua Pengarah tidak lewat daripada 30 hari sebelum permulaan tempoh asas kecuali yang berikut:

 • Syarikat yang baru ditubuhkan dengan modal berbayar sebanyak RM2.5 juta dan kurang dikecualikan daripada keperluan ini untuk 2 hingga 3 Tahun Pentaksiran (YA), bermula dari YA di mana syarikat itu memulakan operasi tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.
 • Sebuah syarikat yang memulakan operasi dalam YA tidak dikehendaki untuk memberikan anggaran cukai yang perlu dibayar atau membuat bayaran ansuran jika tempoh asas bagi YA di mana syarikat itu memulakan operasi adalah kurang dari 6 bulan.

Cukai biasanya dibayar dalam 12 ansuran bulanan yang sama bermula dari bulan kedua tempoh asas syarikat (tahun kewangan).
Baki cukai yang perlu dibayar oleh syarikat berdasarkan pulangan dikemukakan akan dibayar oleh tarikh akhir untuk pembayaran pulangan.

Sumber Pendapatan Asing

Berkuatkuasa YA 2004, pendapatan sumber asing yang diterima oleh mana-mana orang (selain daripada syarikat pemastautin yang menjalankan perniagaan perbankan, insurans atau pengangkutan laut atau udara) akan dikecualikan daripada cukai pendapatan Malaysia..

Secara umum, dividen dan faedah sumber asing yang diterima oleh individu atau syarikat (selain daripada syarikat pemastautin yang menjalankan perniagaan perbankan, insurans atau pengangkutan laut atau udara) akan dikecualikan cukai.

Bagaimanapun, adalah diingatkan bahawa Seksyen 12(1)(a) Akta Cukai Pendapatan, 1967 memperuntukkan:

“Kebanyakan pendapatan kasar dari perniagaan yang tidak berkaitan dengan operasi perniagaan yang dijalankan di luar Malaysia akan dianggap berasal dari Malaysia.”

Seksyen 12(1)(a) berfungsi sebagai seksyen residual, untuk mengenakan cukai apa-apa pendapatan kasar yang tidak dikaitkan dengan operasi perniagaan yang dijalankan di luar Malaysia akan dianggap sebagai pendapatan yang diperolehi di Malaysia. Skop ini lebih luas dari sekadar pelaksanaan ke atas pendapatan kasar yang berkaitan dengan operasi perniagaan yang dijalankan di Malaysia.

Oleh itu, jika pendapatan kasar berkaitan dengan kerja yang dijalankan di luar Malaysia dan pembayar cukai ingin melihatnya sebagai sumber pendapatan asing, pembayar cukai perlu membuktikan bahawa ia adalah berpunca operasi perniagaan yang dijalankan di luar Malaysia.

Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT)

Setiap individu samada atau tidak bermastautin di Malaysia boleh dikenakan RPGT atas keuntungan yang timbul daripada penjualan hartanah dan saham dalam syarikat hartanah (real property company).

Harta Tanah ditakrifkan sebagai mana-mana tanah yang terletak di Malaysia dan apa-apa kepentingan, opsyen atau hak lain di dalam atau ke atas tanah itu. RPC adalah syarikat terkawal yang memegang hartanah atau saham dalam RPC lain sebagai aset utama (iaitu nilai yang ditakrifkan tidak kurang daripada 75% daripada jumlah aset ketara).

Kadar RPGT adalah seperti berikut:

Real Property Gains Tax in Malaysia

Cukai Pegangan

Cukai pegangan adalah cukai ke atas pembayaran yang dibuat kepada bukan pemastautin termasuk pekerja, rakan kongsi perniagaan dan ejen luar negara. Berikut adalah gambaran ringkas mengenai cukai pegangan dan bagaimana ia mempengaruhi perniagaan anda: Apabila anda melakukan pembayaran dengansifat tertentu kepada bukan pemastautin, anda mesti menahan peratusan tertentu dari pembayaran tersebut sebagai “cukai pegangan”.

Untuk Dividen, Malaysia tidak mengenakan cukai pegangan ke atasnya.

Faedah yang dibayar kepada bukan pemastautin tertakluk kepada cukai pegangan sebanyak 15%, yang mungkin dikecualikan atau dikurangkan di bawah perjanjian cukai yang berkenaan. Walau bagaimanapun, faedah yang dibayar kepada bukan pemastautin oleh bank-bank yang beroperasi di Malaysia dikecualikan daripada cukai, kecuali faedah terakru kepada tempat perniagaan bukan pemastautin di Malaysia dan faedah yang dibayar atas dana yang diperlukan untuk mengekalkan “net working fund” seperti yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia . Faedah ke atas “pinjaman yang diluluskan” seperti yang ditentukan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967, dikecualikan daripada cukai. Pinjaman yang diluluskan termasuk yang dibuat oleh bukan pemastautin kepada kerajaan, pihak berkuasa tempatan, badan berkanun atau orang yang dijamin oleh kerajaan.

Malaysia tidak mengenakan sebarang cukai ke atas kiriman wang cawangan.

Bagi jenis pembayaran lain, kadar cukai pegangan adalah 10 peratus atau 15 peratus.

Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)

Malaysia memperkenal GST pada 1 April 2015. GST dikenakan pada kadar 6% dan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan.

Bagi maklumat lanjut, sila lihat Tinjauan GST

Panduan Pembayaran Cukai

Pembayaran Cukai Pendapatan
Pembayaran GST