This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Panduan Cukai Pendapatan Korporat Malaysia

 

Dasar wilayah percukaian

Malaysia mengguna pakai sistem wilayah cukai pendapatan.

Sebuah syarikat atau korporat, sama ada pemastautin atau tidak, boleh ditaksir atas pendapatan yang terakru atau diperoleh dari Malaysia. Pendapatan yang diperolehi dari sumber di luar Malaysia dan diremitkan oleh syarikat pemastautin dikecualikan cukai, melainkan dalam hal perniagaan perbankan dan insurans, dan pengangkutan laut dan udara.

 

Kediaman cukai

Sebuah syarikat merupakan pemastautin cukai di Malaysia untuk tahun asas jika pengurusan dan kawalan dilaksanakan di Malaysia pada bila-bila masa sepanjang tahun asas itu.

Pengurusan dan kawalan adalah faktor utama yang digunakan dalam menentukan status kediaman sesebuah syarikat di Malaysia. Pengurusan dan kawalan merujuk kepada pihak berkuasa yang mengawal dasar yang akan diikuti oleh syarikat. Pengurusan dan kawalan dianggap dilaksanakan di mana para pengarah bermesyuarat untuk menjalankan perniagaan/urusan syarikat tanpa mengira di mana syarikat itu mungkin diperbadankan. Pengurusan dan kawalan perniagaan sebuah syarikat akan bergantung kepada bagaimana perniagaan itu diuruskan.

Sekiranya, pada bila-bila masa sepanjang tahun asas bagi tahun pentaksiran sekurang-kurangnya satu mesyuarat lembaga pengarah diadakan di Malaysia mengenai pengurusan dan kawalan syarikat, walaupun semua mesyuarat lain diadakan di luar Malaysia, maka syarikat itu bermastautin di Malaysia untuk tahun asas itu.

Cawangan bagi perbadanan asing di Malaysia secara amnya dianggap sebagai bukan pemastautin di Malaysia melainkan jika dapat ditakrif bahawa pengurusan dan kawalan urusannya atau perniagaannya atau mana-mana perniagaannya dilaksanakan di Malaysia.

 

Kadar Cukai

Syarikat pemastautin dikenakan cukai pada kadar 24%. Dalam Bajet 2017, adalah dicadangkan bahawa pengurangan kadar cukai untuk kenaikan pendapatan bercukai akan dikenakan untuk Tahun Pentaksiran 2017 dan 2018.

Bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS), Pendapatan Bercukai RM500,000 yang pertama akan dikenakan cukai sebanyak 18% dan Pendapatan Bercukai melebihi RM500,000 akan dikenakan cukai sebanyak 24% (tertakluk kepada pengurangan kadar cukai bagi kenaikan pendapatan bercukai).

Syarikat PKS bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan modal berbayar saham biasa yang tidak melebihi RM2.5 juta. Ia tidak boleh dimiliki oleh atau memiliki syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta secara langsung atau tidak langsung.

 

Sistem Tier Tunggal

Di bawah sistem satu tier, cukai pendapatan yang kena dibayar atas pendapatan yang dikenakan cukai syarikat adalah cukai akhir di Malaysia. Sebarang dividen yang diagihkan oleh syarikat dikecualikan daripada cukai di tangan para pemegang saham.

 

Potongan Cukai

Secara amnya, potongan cukai dibenarkan untuk semua pengeluaran dan perbelanjaan yang secara keseluruhan dan secara eksklusif ditanggung dalam pengeluaran pendapatan.

Berikut ialah senarai item yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa perbelanjaan perniagaan berbeza-beza mengikut jenis perniagaan dan industri dan LHDN boleh menilai berdasarkan amalan industri biasa dan mengkaji objek perbelanjaan dan hubungan mereka dengan aktiviti penjanaan pendapatan.

 • Kos penggajian kepada pekerja seperti gaji, elaun, KWSP, PERKESO
 • Insurans perniagaan
 • Sewaan premis
 • Iklan untuk mempromosi jualan
 • Pajakan sewa di loji dan jentera
 • Elektrik, air, telefon dan caj internet
 • Pembaharuan lesen
 • Baikpulih dan penyelenggaraan
 • Promosi hadiah produk perdagangan
 • Sampel promosi
 • Hadiah dengan logo syarikat
 • Cetakan dan alat tulis
 • Elaun lawatan kepada pekerja
 • Pengangkutan untuk menjalankan perniagaan
 • Petrol atau tuntutan jarak perjalanan oleh pekerja
 • Bayaran lesen untuk pemulihan hutang perdagangan
 • Komisyen untuk menjamin jualan
 • Mengecat semula premis
 • Hiburan kepada pekerja
 • Hutang dagangan khusus dihapus kira (tertakluk kepada syarat mesyuarat)
 • Latihan Pekerja

Perbelanjaan tertentu sering ditolak dari memohon potongan cukai walaupun, untuk ahli perniagaan, mereka dianggap sebagai kos perniagaan yang perlu. Mengetahui apa perbelanjaan yang tidak termasuk dalam potongan cukai boleh membantu syarikat meminimumkan perbelanjaan tersebut.

Berikut adalah lebih banyak contoh perbelanjaan yang tidak dibenarkan.

Perbelanjaan yang tidak ditanggung:

 • Peruntukan perbelanjaan
 • Peruntukan umum hutang tidak berbayar
 • Penurunan atau kehilangan pelupusan aset modal
 • Bagi menghapuskan kerugian tukaran asing

Perbelanjaan Modal:

 • Perbelanjaan permulaan
 • Kos termasuk kos sampingan, perolehan, memperbaiki atau mengubah aset modal
 • Kos melindungi, memelihara atau mempertahankan geran aset modal
 • Pengubahsuaian atau kos pembinaan premis
 • Baikpulih pembelian
 • Cat pertama di premis
 • Perbelanjaan perlesenan dan pendaftaran
 • Cukai pendapatan, penalti cukai dan kos rayuan cukai
 • Denda dan penalti
 • Sumbangan derma
 • Yuran perundangan bagi pinjaman bank atau pembelian premis
 • Yuran kemasukan kelab
 • Pendaftaran cap dagangan
 • Yuran rekabentuk logo syarikat

Perbelanjaan Terlarang

 • Perbelanjaan ditanggung tidak sepenuhnya dan secara eksklusif dalam pengeluaran pendapatan
 • Perbelanjaan domestik, peribadi, atau modal (Syarikat boleh menuntut elaun modal untuk perbelanjaan modal yang ditanggung)
 • Pajakan sewa untuk kereta penumpang melebihi RM50,000 atau RM100,000 bagi setiap kereta, amaun yang terakhir terpakai untuk kenderaan yang berharga RM150,000 atau kurang yang belum digunakan sebelum sewa
 • Sumbangan majikan kepada skim pencen, skim simpanan atau simpanan yang tidak diluluskan
 • Sumbangan majikan kepada skim yang diluluskan dengan lebihan 19% daripada gaji pekerja
 • Sumbangan tidak diluluskan
 • Cuti pekerja
 • Faedah, royalti, bayaran kontrak, yuran teknikal, sewa harta alih, bayaran kepada penghibur awam bukan pemastautin atau bayaran lain yang dibuat kepada bukan pemastautin yang tertakluk kepada cukai pegangan Malaysia tetapi dalam keadaan cukai pegangan tidak dibayar
 • Cukai input yang ditanggung oleh orang tertentu jika orang itu boleh didaftarkan di bawah CBP tetapi tidak didaftarkan
 • Cukai input yang ditanggung oleh orang tertentu dan cukai input boleh dituntut oleh orang tersebut
 • Cukai output yang ditanggung / diserap oleh orang tertentu yang mana CBP didaftarkan atau dipertanggungjawab untuk didaftarkan CBP
 • Hiburan untuk bakal pelanggan
 • Hiburan untuk pelanggan sedia ada (50% dibenarkan)
 • Hiburan kepada pembekal (50% dibenarkan)

 

Insentif Cukai

Malaysia menawarkan pelbagai insentif cukai untuk menggalakkan pelaburan dalam sektor industri terpilih, termasuk sektor pembuatan dan pertanian tradisional, serta sektor lain seperti yang terlibat dalam perkhidmatan kewangan Islam, ICT, pendidikan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan juga penyelidikan dan pembangunan. Melalui insentif cukai, Kerajaan bermatlamat untuk menarik pelaburan langsung asing (FDI) kerana pelabur dari luar negara perlu diberi insentif untuk memindahkan atau menubuhkan operasi mereka di Malaysia.

Insentif cukai ini terdapat dalam pelbagai bentuk, seperti pengecualian ke atas pendapatan, elaun tambahan ke atas perbelanjaan modal yang ditanggung, potongan dua kali ganda, potongan perbelanjaan khas, keutamaan pengenaan cukai untuk sektor yang digalakkan, pengecualian duti import dan duti eksais, dsb.

Walaupun Malaysia bukanlah tempat perlindungan cukai atau memiliki bidang kuasa cukai yang rendah, bagi syarikat-syarikat yang, bagi syarikat yang layak mendapat insentif cukai, kadar cukai efektif mungkin jauh di bawah kadar cukai korporat biasa sebanyak 24%. Contohnya, syarikat perkilangan dengan insentif cukai status perintis membayar cukai efektif pada kadar 7.2% kerana hanya 30% daripada keuntungannya tertakluk kepada cukai. Antara insentif cukai utama yang terdapat di Malaysia ialah Taraf Perintis (PS), Elaun Cukai Pelaburan (ITA) dan Elaun Pelaburan Semula (RA).