This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Anggaran Cukai Perlu Dibayar di Malaysia

 

Borang CP204

Berkuatkuasa dari Y/A 2008, di mana sesetengah PKS memulakan operasi dalam satu tahun pentaksiran, PKS tidak dikehendaki memberikan anggaran cukai yang perlu dibayar atau membuat pembayaran ansuran untuk tempoh dua tahun bermula dari tahun pentaksiran di mana PKS memulakan operasi. Bagi maksud pentadbiran cukai, LHDN telah mengesahkan bahawa PKS masih dikehendaki mengemukakan Borang CP204 dalam tarikh akhir yang ditetapkan tetapi tanpa anggaran cukai yang perlu dibayar.

Berkuatkuasa dari Y/A 2014, di mana PKS yang memulakan operasi tidak mempunyai tempoh asas bagi tahun pentaksiran itu dan untuk tahun pentaksiran yang berikutnya, PKS tidak dikehendaki memberikan anggaran cukai yang perlu dibayar untuk tahun itu dan untuk 2 tahun taksiran berikutnya.

PKS yang dikecualikan daripada memberikan anggaran cukai yang dinyatakan di atas dinasihatkan untuk mengemukakan Borang CP204 yang memberitahu LHDN status PKSnya tanpa perlu menyatakan jumlah Anggaran Cukai Perlu Dibayar (ETP) untuk mengelakkan sebarang penalti bagi anggaran cukai yang kurang atau penalti kerana tiada penghantaran yang dilakukan oleh LHDN secara tersalah.

Di bawah sistem penilaian sendiri, setiap syarikat dikehendaki menentukan dan mengemukakan dalam bentuk yang ditetapkan (Borang CP204) anggaran cukai yang perlu dibayar untuk tahun pentaksiran, 30 hari sebelum permulaan tempoh asas. Walau bagaimanapun, apabila sesebuah syarikat memulakan operasi (iaitu semasa tempoh asas pertama), anggaran cukai yang perlu dibayar kepada LHDN adalah dalam masa tiga bulan dari tarikh permulaan perniagaannya dan selepas itu tidak lewat dari 30 hari sebelum permulaan tempoh asas.

Sebagai contoh, untuk tempoh kewangan syarikat bermula 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2016, CP204 mesti dikemukakan sebelum 30 November 2015.

Bagi syarikat yang memulakan operasi pertama, syarikat perlu mengemukakan CP 204 dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permulaan operasi hanya jika tempoh asas untuk tahun itu tidak kurang dari 6 bulan.

Secara umumnya, SME merujuk kepada syarikat-syarikat pemastautin yang mempunyai modal berbayar berhubung dengan saham biasa bernilai RM2.5 juta dan kurang.

Berkuatkuasa dari YA 2009, definisi PKS telah ditakrifkan semula sebagai syarikat pemastautin di Malaysia yang mempunyai modal berbayar saham biasa bernilai RM2.5 juta atau kurang pada permulaan tempoh asas YA yang disediakan:

  1. Tidak lebih daripada lima puluh peratus daripada modal berbayar berkenaan dengan saham biasa syarikat itu secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh syarikat berkaitan;
  2. Tidak lebih daripada lima puluh peratus daripada modal berbayar berkenaan dengan saham biasa syarikat berkaitan itu secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh syarikat yang pertama disebut; atau
  3. Tidak lebih daripada lima puluh peratus modal berbayar berkenaan dengan saham biasa syarikat pertama dan syarikat berkaitan itu dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat lain.

“Syarikat berkaitan” dalam konteks ini bermaksud syarikat yang mempunyai modal berbayar berhubung dengan saham biasa melebihi RM2.5 juta pada permulaan tempoh asas bagi YA.

Syarikat mesti mengemukakan CP204 dalam masa 3 bulan dari tarikh permulaan operasi hanya jika tempoh asas untuk tahun itu tidak kurang dari 6 bulan.

Perlu diingatkan bahawa anggaran cukai perlu dibayar bagi tahun pentaksiran tidak boleh kurang daripada (atau sekurang-kurangnya 85% daripada) anggaran cukai perlu dibayar yang telah disemak untuk tahun taksiran sebelumnya atau jika tiada anggaran yang telah disemak dikemukakan, anggaran cukai yang perlu dibayar untuk tahun taksiran sejurus sebelumnya.

 

Penyerahan anggaran cukai perlu dibayar yang disemak – CP204A

Syarikat boleh menyerahkan CP 204A untuk menyemak anggaran cukai perlu dibayar pada bulan keenam dan/atau bulan kesembilan tempoh asas.

Perlu diingatkan bahawa di mana cukai perlu dibayar untuk tahun taksiran tertentu melebihi anggarannya, dengan jumlah lebih daripada tiga puluh peratus (30%) daripada cukai perlu dibayar di bawah penilaian muktamad, maka, tanpa apa-apa notis selanjutnya yang disampaikan, perbezaan antara jumlah dan tiga puluh peratus (30%) dari cukai perlu dibayar di bawah taksiran akhir hendaklah ditambah dengan jumlah bersamaan dengan sepuluh peratus (10%) daripada jumlah perbezaan itu, dan jumlah itu boleh diperolehi semula seolah-olah ia cukai dikenakan dan perlu dibayar di bawah Akta ini.

Sekiranya tidak ada anggaran yang dikemukakan oleh syarikat, cukai akhir perlu dibayar itu hendaklah tanpa apa-apa notis lanjut ditambah dengan jumlah bersamaan dengan sepuluh peratus daripada cukai perlu dibayar dan jumlah itu boleh diperolehi semula seolah-olah ia cukai dikenakan dan perlu dibayar di bawah Akta Cukai Pendapatan.

 

Perbezaan antara anggaran yang dikemukakan dan cukai akhir perlu dibayar

Apabila cukai perlu dibayar untuk suatu tahun taksiran tertentu melebihi anggaran asal atau yang disemak (jika semakan diserahkan) dengan amaun melebihi 30% dari cukai perlu dibayar, perbezaannya akan dikenakan penalti sebanyak 10%.

Contohnya. Cukai Akhir Perlu Dibayar = RM 1,000,000, Anggaran Cukai Perlu Dibayar = RM 300,000

 

RM
Cukai Akhir Perlu Dibayar
Kurang : Anggran Cukai Perlu Dibayar
1,000,000
300,000
Kurang : 30% Cukai Perlu Dibayar—————–
700,000
300,000
Perbezaan—————–
400,000
==========
Penalti atas perbezaan (10%) 40,000
==========

 

Kegagalan untuk memberikan anggaran cukai yang perlu dibayar

Mana-mana syarikat yang, tanpa alasan yang munasabah gagal mengemukakan anggaran cukai yang kena dibayar untuk suatu tahun taksiran adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh dikenakan denda antara RM200 hingga RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Berkuatkuasa dari Tahun Pentaksiran 2011, jika tiada pendakwaan dimulakan oleh Ketua Pengarah dan tiada arahan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah tetapi terdapat cukai yang kena dibayar oleh syarikat itu bagi tahun taksiran tersebut, jumlah cukai yang kena dibayar akan tertakluk kepada penalti sebanyak 10%.