This page is also available in: enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese (Simplified))

Sorotan Bajet Malaysia 2018

Pada 27 Oktober 2017, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia telah membentangkan Bajet 2018 bertema “Memakmur Ekonomi Yang Inklusif, Mengimbang Keunggulan Duniawi dan Ukrawi Demi Mensejahtera Kehidupan Rakyat, Menuju Aspirasi TN50”.

Budget 2018

Berikut adalah ringkasan langkah-langkah cukai bagi Bajet Malaysia 2018.

Cukai Barang dan Perkhidmatan

 • Adalah dicadangkan agar pelaksanaan GST untuk majalah, jurnal, majalah dan komik diselaraskan dengan pelaksanaan ke atas semua jenis buku yang menjadi bahan bacaan dan tertakluk kepada pembekalan berkadar sifar. (Mulai 1 Januari 2018).
 • Adalah dicadangkan agar perkhidmatan pengurusan dan penyelenggaraan yang dibekalkan oleh pemaju perumahan kepada pemilik bangunan kediaman berstrata akan dianggap sebagai pembekalan dikecualikan. (Mulai 1 Januari 2018).
 • Adalah dicadangkan agar semua pembekalan yang dibuat oleh Pihak Berkuasa Tempatan tidak akan tertakluk kepada GST (di luar skop). Pelepasan GST akan diberikan kepada Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan pemerolehan semua barang kecuali petroleum, bangunan komersil atau tanah dan pengimportan kereta bermotor. (Mulai 1 April 2018 atau 1 Oktober 2018, yang dipilih oleh Pihak Berkuasa Tempatan).
 • Adalah dicadangkan agar pelepasan 100% GST diberikan untuk perkhidmatan pembinaan bangunan sekolah dan tempat ibadat, yang dibiayai melalui sumbangan awam. Pelepasan GST adalah terhad kepada perkhidmatan pembinaan yang mana invois belum dikeluarkan dan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  • Kelulusan di bawah Subseksyen 44 (6) Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk dana pembinaan telah diperolehi;
  • Kelulusan untuk pembangunan dan pembinaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan, Kementerian Pelajaran Malaysia, atau Majlis Agama Negeri (untuk surau atau masjid) telah diperolehi;
  • Pembinaan bangunan sekolah termasuk kemudahan dewan dan sukan digunakan secara langsung untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran;
  • Pelepasan tidak berlaku untuk pembelian bangunan komersials; dan
  • Kontrak perkhidmatan pembinaan ditandatangani pada atau selepas 1 April 2017.

 

(Berkuatkuasa untuk permohonan yang dikemukakan kepada Kementerian Kewangan mulai 27 Oktober 2017)

 • Adalah dicadangkan agar syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti dalam industri penerbangan, perkapalan dan minyak dan gas diberi pelepasan daripada membayar GST ke atas pengimportan barang big ticket. Senarai item big ticket dan terma dan syarat kelulusan ditetapkan oleh Menteri Kewangan. (Mulai 1 Januari 2018)
 • Adalah dicadangkan agar syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri minyak dan gas diberi pelepasan daripada pembayaran GST ke atas pengimportan barang di bawah perjanjian sewa ke Malaysia dari Kawasan Ditetapkan. Pajakan barang dan terma dan syarat kelulusan ditetapkan oleh Menteri Kewangan. (Mulai 1 Januari 2018)
 • Adalah dicadangkan agar pengendali kapal pesiar diberi pelepasan daripada pembayaran GST ke atas perkhidmatan pengendalian yang disediakan oleh pengendali pelabuhan laut di Malaysia. (Mulai 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020)
 • Untuk memastikan pengurusan lancar dan berkesan bagi rayuan dan operasi Tribunal, serta penggunaan sumber yang optimum, dicadangkan agar Tribunal Rayuan Kastam (CAT) dan Tribunal Rayuan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GSTAT) digabungkan dan semua rayuan berkaitan kepada keputusan Ketua Pengarah Kastam akan didengar oleh satu Tribunal iaitu CAT.

 

Cukai Peribadi

 • Sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan boleh guna kumpulan berpendapatan sederhana dan untuk menangani kenaikan kos sara hidup, adalah dicadangkan kadar cukai pendapatan individu untuk individu pemastautin dikurangkan sebanyak 2 mata peratusan bagi 3 kumpulan pendapatan bercukai di bawah:
  • RM20,001 ke RM35,000, kadar dikurangkan dari 5% hingga 3%
  • RM35,001 ke RM50,000, kadar dikurangkan dari 10% hingga 8%
  • RM50,001 ke RM70,000, kadar dikurangkan dari 16% hingga 14%

 

(Bermula Tahun Pentaksiran (YA) 2018)

 • Untuk menggalakkan individu pemastautin Malaysia menyewa rumah kediaman dengan bayaran yang munasabah, adalah dicadangkan agar pengecualian cukai 50% diberikan ke atas pendapatan sewa yang diterima oleh individu pemastautin Malaysia, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  1. Pendapatan sewa yang tidak melebihi RM2,000 sebulan untuk setiap rumah kediaman;
  2. Rumah kediaman mesti disewa di bawah perjanjian penyewaan menurut undang-undang antara pemilik dan penyewa; dan
  3. Pengecualian cukai diberikan untuk tempoh maksimum 3 tahun berturut-turut.

 

(Bermula YA 2018 hingga YA 2020)

 • Untuk menggalakkan lagi penjimatan bagi tujuan membiayai pendidikan kanak-kanak peringkat tertiari, adalah dicadangkan pelepasan cukai pendapatan pemastautin sehingga RM6,000 untuk simpanan bersih di SSPN dilanjutkan selama 3 tahun lagi (Dari Tahun Pentaksiran YA 2018 hinggaTahun Pentaksiran YA 2020).
 • Untuk menggalakkan wanita yang telah meninggalkan kerjaya agar kembali kepada tenaga kerja, adalah dicadangkan pendapatan penggajian mereka sehingga maksimum 12 bulan berturut-turut diberikan pengecualian cukai pendapatan individu. Insentif ini tersedia untuk wanita yang kembali bekerja selepas meninggalkan kerjaya selama sekurang-kurangnya 2 tahun pada 27 Oktober 2017. (Dari Tahun Pentaksiran 2018 hinggaTahun Penaksiran 2020).

 

Cukai Korporat dan Insentif Cukai

 • Adalah dicadangkan agar elaun modal diberikan (elaun permulaan sebanyak 20% dan elaun tahunan 20%) ke atas perbelanjaan yang layak seperti berikut:-
  • Perbelanjaan yang dilakukan ke atas pembelian peralatan ICT dan pakej perisian komputer (Berkesan Tahun Pentaksiran 2017)
  • Pembangunan perisian khusus yang merangkumi yuran perundingan, fi pelesenan dan yuran sampingan yang berkaitan dengan pembangunan perisian (Berkesan Tahun Pentaksiran 2018)
 • Adalah dicadangan agar Thin Capitalisation Rules digantikan dengan kaedah baru Earning Stripping Rules yang diperkenalkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (Berkuatkuasa dari 1 Januari 2019)
 • Adalah dicadangkan agar potongan dua kali diberikan kepada majikan individu yang telah terjejas oleh kemalangan/penyakit kritikal dan yang tidak diperakui oleh JKM. Buat masa ini, potongan dua kali diberikan atas imbuhan yang perlu dibayar oleh majikan berhubung pekerjaan orang kurang upaya yang disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

 

(Berkuatkuasa Tahun Pentaksiran 2018).

 • Untuk menarik angel investors berprospektif agar menyumbang kepada aktiviti ekonomi melalui suntikan modal di syarikat penerima pelaburan, adalah dicadangkan bahawa tempoh permohonan untuk Angel Investors agar dapat menikmati insentif cukai diperpanjang selama 3 tahun lagi. (Berkuat kuasa untuk permohonan yang dikemukakan kepada Kementerian Kewangan dari 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020)
 • Untuk menggalakkan lagi syarikat operasi pelancongan agar meningkatkan aktiviti pelancongan dalam sambutan Tahun Melawat Tahun 2020, dicadangkan insentif cukai semasa bagi syarikat operasi pelancongan dilanjutkan selama 2 tahun lagi (Dari Tahun Pentaksiran 2019 hingga Tahun Pentaksiran 2020)
 • Adalah dicadangkan agar tempoh permohonan untuk insentif cukai bagi syarikat-syarikat baru dan sedia ada yang menjalankan pelaburan baru atau yang akan melaksanakan pengembangan, pemodenan atau pengubahsuaian perkhidmatan penjagaan kesihatan swasta diperluaskan selama 3 tahun lagi. (Untuk permohonan yang dikemukakan kepada MIDA sehingga 31 Disember 2020)
 • Bagi membina keyakinan para pelancong kesihatan berkaitan tahap keselamatan dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan, adalah dicadangkan agar syarikat yang didaftarkan dengan Majlis Pelancongan Penjagaan Kesihatan Malaysia (MHTC) yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan pergigian dan ambulatori diberi potongan dua kali untuk perbelanjaan yang dilakukan bagi mendapatkan persijilan sistem kualiti dan piawaian dari badan pensijilan yang diluluskan di bawah (Berkesan Tahun Pentaksiran 2018):
  1. Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia (Malaysia);
  2. Joint Commission International (United States of America);
  3. CHKS Accreditation Unit (United Kingdom);
  4. The Australian Council on Healthcare Standard (Australia); and
  5. Accreditation Canada (Canada).
 • Bagi memajukan lagi sektor pelancongan agar sejajar dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020, adalah dicadangkan tempoh permohonan bagi insentif cukai sedia ada bagi pelaburan di hotel baru 4 dan 5 bintang di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak diperluaskan untuk tambahan 2 tahun hingga 2020. (Untuk permohonan dihantar ke MIDA sehingga 31 Disember 2020)
 • Untuk menggalakkan pertumbuhan perkhidmatan penjagaan kesihatan dan melonjakkan Malaysia sebagai hab penjagaan kesihatan untuk pesakit luar negara, adalah dicadangkan agar tahap pengecualian cukai ke atas pendapatan yang diperoleh daripada eksport perkhidmatan penjagaan kesihatan kepada pelanggan asing sama ada di Malaysia atau dari Malaysia dinaikkan daripada 50% kepada 100% daripada nilai kenaikan eksport perkhidmatan dan akan ditolak berbanding 70% daripada pendapatan statutori. (Dari Tahun Pentaksiran 2018 hingga Tahun Pentaksiran 2020)

 

Duti Setem

 • Untuk meringankan lagi beban kewangan pembeli rumah asal dan menggalakkan penglibatan menyelamatkan kontraktor yang memulihkan projek perumahan terbengkalai, adalah dicadangkan pengecualian duti setem sedia ada diperpanjang selama 3 tahun lagi. (Perjanjian pinjaman dan memorandum pemindahan yang dilaksanakan dari 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020 untuk projek perumahan terbengkalai yang disahkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.)
 • Untuk terus mempromosikan pembangunan pasaran modal dan menjadikan pasaran modal Malaysia lebih kompetitif di peringkat antarabangsa, adalah dicadangkan pengecualian duti setem diberikan pada nota kontrak bagi perdagangan Exchange Traded Funds (ETF) dan Waran Berstruktur (Structured Warrants) oleh pelabur. (Untuk perdagangan ETF dan SW dilaksanakan dari 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020)

 

Melindungi Kesejahteraan Wanita dan Keluarga

Wanita memainkan peranan yang sangat penting dalam kesejahteraan keluarga dan pembangunan negara. Oleh itu, dalam mengiktiraf sumbangan wanita, Kerajaan dengan sukacitanya mengumumkan 2018 sebagai Tahun Pemerkasaan Wanita.

Dalam hal ini, beberapa inisiatif akan dilaksanakan seperti berikut:

 • Sekurang-kurangnya 30% penyertaan wanita diperlukan sebagai lembaga pengarah dalam syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) serta badan berkanun menjelang akhir tahun 2018;
 • Cadangan cuti bersalin untuk sektor swasta ditingkatkan dari 60 hari hingga 90 hari seperti yang dilaksanakan oleh sektor awam;
 • Sebanyak RM20 juta diperuntukkan untuk menjalankan program latihan dan keusahawanan wanita, yang termasuk Program Usahawan Performance Empowerment Acceleration Knowledge (PEAK) di bawah Akademi MyWin; dan
 • Untuk menggalakkan wanita yang telah berehat selama sekurang-kurangnya dua tahun agar kembali bekerja, Kerajaan mencadangkan agar pendapatan mereka dalam tempoh 12 bulan gaji berturut-turut diberi pengecualian cukai pendapatan peribadi. Insentif ini tersedia untuk wanita yang kembali bekerja antara tahun pentaksiran 2018 hingga 2020.