This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Sorotan Belanjawan Malaysia 2022

Pada 29 Oktober 2021, Tengku Dato Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan telah membentangkan Belanjawan 2022 yang bertema “Keluarga Malaysia, Makmur Sejahtera”.

Berikut adalah sorotssan langkah-langkah percukaian yang terkandung dalam Belanjawan Malaysia 2022.

Sorotan Belanjawan Malaysia 2022

 

Cukai Individu

 • Pelepasan cukai untuk caruman PERKESO diperluaskan dengan merangkumi caruman pekerja melalui Sistem Insurans Pekerjaan dan had pelepasan cukai dinaikkan daripada RM250 kepada RM350
 • Pelepasan cukai yuran kursus peningkatan kemahiran dan peningkatan diri dinaikkan daripada sehingga RM1,000 kepada sehingga RM2,000 untuk Tahun Pentaksiran 2022 dan dilanjutkan hingga Tahun Pentaksiran 2023.
 • Skop pelepasan cukai untuk pencarum KWSP diperluaskan kepada pencarum sukarela termasuk penjawat awam berpencen.
 • Skop pelepasan cukai untuk perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh diperluaskan untuk menampung kos pemeriksaan atau perkhidmatan perundingan berkaitan kesihatan mental.
 • Pelepasan cukai untuk perbelanjaan pelancongan domestik dilanjutkan selama 1 tahun kepada Tahun Pentaksiran 2022.
 • Pelepasan cukai yuran pusat jagaan kanak-kanak atau tadika dilanjutkan selama 2 tahun kepada Tahun Pentaksiran 2023.
 • Pelepasan cukai untuk pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet dilanjutkan selama 1 tahun hingga Tahun Pentaksiran 2022.
 • Pelepasan cukai untuk premium anuiti tertangguh dilanjutkan selama 4 tahun kepada Tahun Pentaksiran 2025.
 • Cukai pendapatan dikenakan kepada pemastautin di Malaysia ke atas pendapatan yang diperoleh daripada sumber asing dan diterima di Malaysia.
 • Pelepasan cukai sehingga RM2,500 ke atas perbelanjaan berkaitan kos pemasangan, penyewaan, pembelian termasuk peralatan sewa beli atau yuran langganan untuk kemudahan mengecas kenderaan elektrik (Tahun Pentaksiran 2022 dan 2023).
 • Pelanjutan kadar cukai pendapatan khas kepada individu bukan pemastautin yang memegang jawatan penting dalam syarikat yang melabur dalam pelaburan strategik baharu.
 • Pengecualian cukai pendapatan ke atas hadiah wang daripada kejohanan e-sukan.
 • Pelepasan cukai untuk perbelanjaan perubatan untuk diri sendiri, pasangan atau anak termasuk ujian pengesanan COVID-19 oleh hospital atau pengamal perubatan berdaftar atau pembelian kit ujian pengesanan diri COVID-19.
 • Skop perbelanjaan perjalanan domestik diperluaskan termasuk pembelian pakej pelancongan domestik melalui ejen pelancongan berlesen yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992.

 

Cukai Korporat dan Insentif Cukai

 • Pengenaan Cukai Makmur untuk Tahun Pentaksiran 2022 seperti berikut:
 1. pendapatan bercukai sehingga RM100 juta pertama adalah tertakluk kepada kadar cukai 24%; dan
 2. pendapatan bercukai selebihnya dikenakan cukai sebanyak 33%.
 • Pengecualian cukai pendapatan diberikan ke atas semua pendapatan sehingga 3 tahun pentaksiran untuk keusahawanan sosial.
 • Had masa untuk meneruskan kerugian perniagaan yang tidak digunakan akan dilanjutkan kepada 10 tahun pentaksiran berturut-turut.
 • Potongan cukai khas bagi potongan sewa premis perniagaan dilanjutkan selama 6 bulan lagi bagi Januari 2022 sehingga Jun 2022.
 • Semakan anggaran cukai dibenarkan dalam bulan ke-11 tempoh asas untuk Tahun Pentaksiran, sebelum 31 Oktober 2022.
 • Penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan untuk PKS selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022.
 • Insentif cukai untuk pengubahsuaian dan baik pulih premis perniagaan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2022.
 • Insentif cukai untuk pembelian kenderaan pelancongan dilanjutkan selama 3 tahun.
 • Insentif cukai untuk syarikat utama di bawah program pembangunan vendor dikaji semula seperti berikut:-
 1. Potongan untuk perbelanjaan mengurus yang layak dinaikkan sehingga RM500,000 setiap Tahun Pentaksiran;
 2. Insentif cukai dilanjutkan selama 5 tahun bagi syarikat utama yang telah menandatangani MoU dengan MEDAC; dan
 • potongan diberikan untuk 3 Tahun Pentaksiran berturut-turut.
 • Tambahan elaun pelaburan semula (RA) yang diperuntukkan untuk Tahun Pentaksiran 2020 hingga Tahun Pentaksiran 2022 dilanjutkan selama 2 tahun sehingga Tahun Pentaksiran 2024 bagi syarikat sedia ada di Malaysia yang telah kehabisan kelayakan RA dan RA Khas. Pelanjutan tersebut akan merangkumi jumlah tempoh RA Tambahan hingga 5 tahun.
 • Insentif cukai untuk program latihan berstruktur dilanjutkan selama 4 tahun dan diperluaskan untuk merangkumi pelajar di peringkat pengajian Ijazah Sarjana, Sijil Profesional, dan SKM Tahap 1 dan 2.
 • Pelanjutan rebat cukai untuk penubuhan entiti baharu untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PKS). Dicadangkan tempoh penubuhan dan operasi bagi PKS baharu termasuk PKS yang menjalankan aktiviti perniagaan melalui platform dalam talian dilanjutkan sehingga 31 Disember 2022.
 • Semakan semula insentif cukai untuk biasiswa. Adalah dicadangkan insentif potongan cukai dua kali disemak seperti berikut:
 1. Skop pengajian kelayakan diperluaskan kepada semua bidang pengajian di peringkat Teknikal dan Vokasional, Diploma, Ijazah termasuk Sarjana dan Kedoktoran; dan
 2. Insentif cukai dilanjutkan selama 4 tahun dari Tahun Pentaksiran 2022 hingga 2025.
 • Potongan cukai ke atas perbelanjaan penginapan pekerja (Safe@Work) dilanjutkan selama 1 tahun.
 • Insentif cukai untuk penganjuran aktiviti kesenian, kebudayaan, sukan dan rekreasi di Malaysia dilanjutkan selama 3 tahun.
 • Peluasan skop bagi insentif cukai teknologi hijau.
 • Had masa untuk membawa elaun pelaburan semula (RA) yang tidak digunakan untuk 7 Tahun Pentaksiran berturut-turut juga terpakai kepada Ras yang tidak diserap daripada RA khas di bawah PENJAN.

 

Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT)

 • Kadar RPGT ke atas keuntungan daripada pelupusan harta tanah dan saham dalam syarikat hartanah pada tahun ke-6 dan seterusnya dikurangkan daripada 5% kepada 0%.
 • Kategori pelupus di bawah Bahagian II diperluaskan untuk merangkumi kumpulan orang yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis di Malaysia (menggantikan “Pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966”).
 • Bagi pelupus yang berada di bawah Bahagian II (syarikat yang diperbadankan di Malaysia, pemegang amanah amanah, atau kumpulan orang yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis di Malaysia), pemeroleh dikehendaki mengekalkan jumlah yang lebih rendah daripada keseluruhan wang yang diterima atau 5 % daripada balasan pembelian, di mana pelupusan adalah dalam tempoh 3 tahun selepas tarikh pemerolehan. 
 • Penalti kerana tidak membayar Cukai Keuntungan Harta Tanah RPGT bagi orang yang meninggalkan Malaysia – skop diperluaskan untuk memasukkan kenaikan cukai yang timbul daripada Cukai Keuntungan Harta Tanah RPGT yang perlu dibayar yang tertunggak / kegagalan untuk menghantar jumlah yang akan ditahan oleh pemeroleh, dan denda bagi kesalahan itu dipinda kepada RM200 kepada RM20,000.

 

Duti Setem

 • Pengecualian duti setem ke atas perjanjian pinjaman/pembiayaan bagi pembiayaan peer-to-peer (P2P).
 • Semakan layanan duti setem ke atas polisi insurans atau sijil takaful.
 • Semakan duti setem ke atas nota kontrak untuk dagangan saham tersenarai.
 • Pelanjutan pengecualian duti setem ke atas penstrukturan semula atau penjadualan semula perjanjian pinjaman/pembiayaan.
 • Pelanjutan pengecualian duti setem bagi instrumen yang berkaitan dengan penggabungan dan pemerolehan.

 

Cukai Tidak Langsung

 • Pengenalan Program Pendedahan Sukarela Khas (“SVDP”).
 • Pelanjutan pengecualian cukai jualan ke atas kereta penumpang.
 • Pengenaan cukai jualan ke atas barang nilai undang-undang.
 • Pengenaan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penghantaran barang.
 • Pengecualian cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan pembrokeran yang berkaitan dengan perdagangan saham tersenarai.
 • Peluasan skop duti eksais ke atas minuman manis bergula.
 • Pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan bermotor penumpang dilanjutkan selama 6 bulan hingga 30 Jun 2022.
 • Pengecualian cukai pelancongan dilanjutkan selama setahun hingga 31 Disember 2022.
 • Pengecualian duti hiburan untuk aktiviti hiburan di semua Wilayah Persekutuan sehingga 31 Disember 2022.
 • Pengecualian duti import, duti eksais dan cukai jualan ke atas kenderaan elektrik.
 • Semakan duti eksais ke atas cecair atau gel yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape.
 • Semakan levi keuntungan durian runtuh.

 

Pentadbiran Cukai

 • Nombor Identifikasi Cukai (TIN) akan dilaksanakan pada 2022 dan akan digunakan untuk tujuan cukai pendapatan, cukai keuntungan harta tanah dan duti setem. 
 • Pengemukaan penyata cukai berdasarkan penyata kewangan– Adalah dicadangkan bahawa Perkongsian Liabiliti Terhad LLP, badan amanah dan koperasi juga dikehendaki memberikan penyata cukainya berdasarkan penyata kewangan yang dibuat mengikut keperluan mana-mana undang-undang bertulis yang mengawal entiti. 
 • Kenaikan cukai kerana kegagalan untuk memberikan anggaran cukai yang perlu dibayar – Adalah dicadangkan bahawa kenaikan cukai sebanyak 10% diperluaskan kepada Perkongsian Liabiliti Terhad LLP (selain syarikat, badan amanah dan koperasi).
 • Kuasa untuk menyemak akaun bankLHDN dicadangkan diberi kuasa untuk meminta maklumat akaun bank pembayar cukai daripada institusi kewangan bagi tujuan membuat permohonan kepada mahkamah untuk mendapatkan perintah garnishee.
 • Pemberitahuan untuk pertukaran alamat hendaklah dibuat melalui borang yang ditetapkan.
 • Permintaan untuk memajukan permohonan pelepasan kepada SCIT hendaklah dibuat melalui borang yang ditetapkan.

 

Pendapatan Daripada Sumber Asing

Di bawah undang-undang cukai sedia ada, pendapatan mana-mana orang (selain daripada syarikat pemastautin yang menjalankan perniagaan perbankan, insurans atau pengangkutan laut atau udara) yang diperoleh daripada sumber di luar Malaysia dan diterima di Malaysia dikecualikan daripada cukai pendapatan. 

Adalah dicadangkan berkuat kuasa 1 Januari 2022, pendapatan daripada sumber asing pemastautin cukai Malaysia (kedua-dua syarikat dan individu) yang diterima di Malaysia akan dikenakan cukai.  

Akan terdapat tempoh peralihan dari 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2022 di mana pendapatan sumber asing yang dihantar ke Malaysia akan dikenakan cukai pada kadar 3% ke atas pendapatan kasar. Pendapatan sumber asing yang dihantar ke Malaysia akan dikenakan cukai pada kadar cukai semasa mulai 1 Julai 2022 dan seterusnya.

 

Cukai Pegangan Ke atas Pembayaran Yang Dibuat Kepada Ejen, Peniaga atau Pengedar

Pembayaran yang dibuat oleh syarikat dalam bentuk kewangan kepada ejen, peniaga atau pengedar hasil daripada jualan, urus niaga atau skim yang dijalankan akan dikenakan cukai pegangan (WHT – Cukai Pegangan) sebanyak 2%. 

Cukai Pegangan hanya terpakai apabila pembayaran dibuat kepada ejen pemastautin, peniaga atau pengedar yang merupakan individu dan telah menerima bayaran lebih daripada RM100,000 dalam bentuk kewangan dan/atau bentuk bukan kewangan daripada syarikat yang sama dalam Tahun Pentaksiran sebelum ini.

Cukai Pegangan hendaklah dihantar kepada LHDN dalam tempoh 30 hari selepas dibayar atau dikreditkan pembayaran kepada ejen, peniaga atau pengedar. Kegagalan untuk menghantar dalam tempoh masa yang ditetapkan akan dikenakan penalti 10% dan potongan cukai tidak dibenarkan ke atas perbelanjaan.

Cukai Pegangan yang dipotong boleh digunakan untuk mengimbangi cukai yang perlu dibayar oleh ejen, peniaga atau pengedar.

 

Sorotan Belanjawan Malaysia 2022