This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Panduan Pendaftaran Syarikat Malaysia di Malaysia

GARIS PANDUAN PENUBUHAN SYARIKAT TEMPATAN

PENUBUHAN SYARIKAT MALAYSIA – Melalui panduan ini, anda boleh mendapat pemahaman mengenai proses pendaftaran syarikat Malaysia. Terdapat beberapa syarat yang harus anda patuhi jika anda ingin memulakan pendaftaran syarikat baru dan mengendalikan perniagaan di sini di Malaysia. Kami sangat menggesa anda untuk melibatkan 3E Accounting, Pakej Pendaftaran Syarikat Malaysia yang terbaik di Malaysia, untuk membantu anda melalui proses penetapan yang agak rumit ini sehingga syarikat Malaysia anda. Warga asing boleh mendaftarkan 100% syarikat milik asing di Malaysia bergantung pada sifat perniagaan. Walau bagaimanapun, pendaftaran sendiri sebuah syarikat baru tidak dibenarkan untuk orang asing di Malaysia.

Dua jenis syarikat yang boleh diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016 adalah:

 • Sebuah syarikat yang terhad oleh saham
 • Sebuah syarikat tanpa terhad

 

SYARIKAT YANG TERHAD OLEH SAHAM

Sebuah syarikat yang mempunyai modal saham boleh diperbadankan sebagai sebuah syarikat swasta (dikenalpasti dengan perkataan ‘Sendirian Berhad’ atau ‘Sdn. Bhd. muncul bersama-sama dengan nama syarikat) atau syarikat awam’ Berhad ‘atau’ Bhd ‘kelihatan bersama-sama dengan nama syarikat).

Syarat-syarat untuk membentuk sebuah syarikat atau membuka syarikat adalah:

(i) Sekurang-kurangnya satu langganan dalam syer syarikat (Seksyen 14 CA);
(ii) Mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah bermastautin (Seksyen 122); dan
(iii) Seorang setiausaha syarikat yang boleh menjadi sama ada:

 • Seorang individu yang merupakan ahli badan profesional yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan; atau
 • Seorang individu yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 
Kedua-dua pengarah dan setiausaha syarikat boleh mempunyai tempat tinggal utama ataupun satu-satunya tempat tinggal di Malaysia.

 

A. PROSEDUR PEMERBADANAN

1. Pemfailan Permohonan Pencarian Nama Syarikat
Process carian nama hendaklah dibuat untuk menentukan sama ada nama yang dicadangkan bagi syarikat itu masih tidak digunakan oleh syarikat lain. Rujuk kepada Garis Panduan Menamakan Syarikat dan Panduan Permohonan Nama Syarikat. Langkah-langkah yang terlibat adalah:
(i) Melengkapkan dan menyerahkan Borang 13A (Permohonan Carian Nama Syarikat) kepada SSM; dan
(ii) Pembayaran yuran sebanyak RM30.00 bagi setiap nama yang dipohon.
Sekiranya nama yang dicadangkan diluluskan oleh SSM, maka ia akan disimpan selama tiga bulan dari tarikh kelulusan.

2. Penyerahan Dokumen Pemerbadanan
Dokumen pemerbadanan (seperti yang diterangkan dalam Bahagian B di bawah) hendaklah dikemukakan kepada SSM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan nama syarikat dengan SSM. Permohonan baru bagi carian nama mesti dilakukan jika gagal menyerahkan dokumen pemerbadanan dalam tempoh yang diberikan. (Langkah-langkah (i) dan (ii) di atas hendaklah diulangi).

B. DOKUMEN PEMERBADANAN HENDAK DISERAHKAN DI SSM

1. Perlembagaan (dahulunya dikenali sebagai Memorandum dan Artikel Persatuan)
Asal Perlembagaan (dahulunya dikenali sebagai Memorandum dan Artikel Persatuan) hendaklah dicap dengan setem RM100.00. Setem harus dicapkan di pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri.

 • Para pengarah dan setiausaha syarikat pertama hendaklah dinamakan dalam Perlembagaan (dahulunya dikenali sebagai Memorandum dan Artikel Persatuan).
 • Pelanggan saham syarikat hendaklah menandatangani Perlembagaan (dahulunya dikenali sebagai Memorandum dan Artikel Persatuan) di hadapan saksi.
 • Jadual A dari Jadual Keempat di dalam CA boleh diguna pakai sebagai Perlembagaan Syarikat (Seksyen 30 CA).

* NOTA: Untuk memperbadankan sebuah syarikat swasta, Artikel Persatuan hendaklah mengandungi pernyataan-pernyataan berikut.

(i) Sekatan ke atas hak pemindahkan saham syarikat;
(ii) Had bilangan ahli tidak melebihi lima puluh;
(iii) Larangan untuk menawarkan pelawaan kepada orang ramai untuk membeli saham / debentur syarikat; dan
(iv) Larangan untuk jemput orang awam untuk mendepositkan wang dalam syarikat.

2. Borang 48A (Pengistiharaan Berkanun dari Pengarah atau Promotor Sebelum Dilantik)
Pengarah atau Promotor mengisytiha dan bersumpah bahawa:

 • Beliau bukanlah seorang bankrap; dan
 • Beliau tidak pernah disabitkan dan dipenjarakan bagi apa-apa kesalahan yang dinyatakan.

3. Borang 6 (Pengisytiharan Pematuhan)
Pengisytiharan ini menyatakan bahawa semua keperluan CA telah dipatuhi. Ia mesti ditandatangani oleh setiausaha syarikat yang menguruskan pendaftaran Syarikat SDN BHD dan dinamakan dalam Memorandum dan Artikel Persatuan.

Dokumen-dokumen tambahan:

 • Salinan asal Borang 13A.
 • Satu salinan surat daripada SSM yang meluluskan nama syarikat.
 • Satu salinan kad pengenalan setiap pengarah dan setiausaha syarikat.

C. BAYARAN PENDAFTARAN

Di bawah Akta Syarikat yang baru 2016, bayaran pendaftaran rata sebanyak RM1,000 akan dibayar kepada SSM untuk setiap permohonan untuk penubuhan sebuah syarikat.

Di bawah Akta Syarikat lama 1965, setiap permohonan untuk penubuhan syarikat hendaklah disertakan dengan bayaran seperti jadual berikut:

MODAL SAHAM YANG DIBENARKAN (RM)YURAN (RM)
Sehingga 400,0001,000
400,001 – 500,0003,000
500,001 – 1 juta5,000
1,000,001 – 5 juta8,000
5,000,001 – 10 juta10,000
10,000,001 – 25 juta20,000
25,000,001 – 50 juta40,000
50,000,001 – 100 juta50,000
100,000,001 dan keatas70,000

 

D. NOTIS PENDAFTARAN

Notis pendaftaran (dahulunya dikenali sebagai Sijil pemerbadanan) akan dikeluarkan oleh SSM setelah syarikat mematuhi prosedur penubuhan dan penyerahan dokumen pemerbadanan yang lengkap.

 

2. SYARIKAT TANPA HAD

Prosedur dan dokumen pemerbadanan bagi penubuhan sebuah syarikat yang tidak terhad adalah sama seperti syarikat yang terhad oleh saham. Satu-satunya perbezaan adalah untuk sebuah syarikat yang tiada had, liabiliti ahli-ahlinya hendaklah dinyatakan dalam Perlembagaan (dahulunya dikenali sebagai Memorandum dan Artikel Persatuan) sebagai tidak terhad.

 

GARIS PANDUAN PENDAFTARAN SYARIKAT ASING

Sebuah syarikat asing boleh menjalankan mendaftarkan perniagaan di Malaysia yang sama ada:

 • Menubuhkan sebuah syarikat tempatan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); atau
 • Pendaftaran syarikat asing di Malaysia dengan SSM.

Syarikat asing ditakrifkan di bawah Akta Syarikat sebagai:

(a) suatu syarikat, perbadanan, pertubuhan, persatuan atau badan lain yang ditubuhkan di luar Malaysia; atau

(b) suatu persatuan masyarakat yang tidak diperbadankan, atau badan lain yang boleh mendakwa atau didakwa di bawah undang-undang tempat asalnya, atau memegang harta atas nama setiausaha atau pegawai lain persatuan yang dilantik bagi tujuan tersebut dan yang tidak mempunyai ibu pejabat atau tempat utama perniagaan di Malaysia.

 

A. PROSEDUR PENDAFTARAN

Permohonan Carian Nama
Process carian nama hendaklah dibuat untuk menentukan sama ada nama yang dicadangkan bagi syarikat itu masih tidak digunakan oleh syarikat lain. Rujuk kepada Garis Panduan Menamakan Syarikat dan Panduan Permohonan Nama Syarikat. Langkah-langkah yang terlibat adalah:

(i) Melengkapkan dan menyerahkan Borang 13A (Permohonan Carian Nama Syarikat) kepada SSM; dan

(ii) Pembayaran yuran sebanyak RM30.00 bagi setiap nama yang dipohon.

Nama yang digunakan untuk mendaftarkan syarikat asing hendaklah sama seperti yang didaftarkan di negara asalnya. Sekiranya nama yang dicadangkan diluluskan oleh SSM, ia hendaklah disimpan selama tiga bulan dari tarikh kelulusan.

Penyerahan Dokumen Pemerbadanan
Dokumen pemerbadanan (seperti yang diterangkan dalam Bahagian B di bawah) hendaklah dikemukakan kepada SSM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan nama syarikat dengan SSM. Permohonan baru bagi carian nama mesti dilakukan jika gagal menyerahkan dokumen pemerbadanan dalam tempoh yang diberikan. (Langkah-langkah (i) dan (ii) di atas hendaklah diulangi).

 

B. DOKUMEN PENDAFTARAN

Dokumen-dokumen berikut hendaklah dikemukakan kepada SSM untuk pendaftaran:

(i) Salinan sah sijil pemerbadanan atau pendaftaran syarikat asing.

(ii) Salinan sah piagam syarikat asing, statut atau Memorandum dan Artikel Persatuan atau surat-surat lain menentukan perlembagaan syarikat itu.

(iii) Borang 79 (Penyata oleh syarikat asing memberi maklumat pengarah dan perubahan butiran).

* NOTA: Jika senarai itu termasuk pengarah yang bermastautin di Malaysia yang menjadi ahli lembaga pengarah tempatan syarikat asing, satu memorandum yang menyatakan kuasanya perlu disediakan oleh atau bagi pihak syarikat asing dan dikemukakan kepada SSM.

(iv) Satu memorandum pelantikan atau surat kuasa wakil yang memberi kuasa kepada seorang yang bermastautin di Malaysia untuk menerima sebarang notis bagi pihak syarikat asing.

(iv) Borang 80 (Akuan berkanun oleh ejen syarikat asing).

(v) Dokumen-dokumen tambahan yang terdiri daripada:

 • Salinan asal Borang 13A; dan
 • Salinan surat daripada SSM yang meluluskan nama syarikat asing.

 

C. BAYARAN PENDAFTARAN

Yuran pendaftaran hendaklah dibuat mengikut jadual pembayaran di bawah:

MODAL SAHAM NOMINAL (SETARAF RM)YURAN (RM)
Sehingga 1,000,0005,000
1,000,001 – 10,000,00020,000
10,000,001 – 50,000,00040,000
50,000,001 – 100,000,00060,000
100,000,001 dan keatas70,000
 1. Dalam menentukan jumlah yuran pendaftaran, modal saham nominal syarikat asing hendaklah terlebih dahulu ditukarkan kepada mata wang Malaysia (Ringgit Malaysia) pada kadar pertukaran yang lazim.
 2. Sekiranya syarikat asing tidak mempunyai sebarang modal saham, kadar rata sebanyak RM 1,000.00 hendaklah dibayar kepada SSM.
 

 

D. SIJIL PENDAFTARAN

Sijil pendaftaran akan dikeluarkan oleh SSM setelah syarikat mematuhi prosedur pendaftaran dan menyerahkan dokumen pendaftaran yang lengkap. Syarikat akan dimaklumkan sebaik sahaja 3E menerima sijil pendaftaran daripada registrar SSM. Carian syarikat boleh dilakukan sekali selepas pertubuhan. 3E akan mengingatkan anda untuk memfailkan cukai syarikat apabila tarikh akhir didekati.

Jika mana-mana dokumen pendaftaran yang tersebut dalam bahasa-bahasa lain selain Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris, terjemahan dokumen itu yang disahkan dikehendaki dalam bahasa Inggeris atau Melayu.